123

ANUNŢ

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, județul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice.

 

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 

 • 19.03.2019 ora 1000– proba scrisă;
 • 25.03.2019 ora 1000– interviul;

 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

        –condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        –studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistență socială;

        –vechime in specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

 

Condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra  autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, în perioada 08.02.2019-27.02.2019.

 

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu, conform prevederilor art. 49 din HGR nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:

a)formularul de înscriere ;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail dasp@dasp.ro.

Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

Atributiile prevăzute în fisa postului:

 

-efectuează şi răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respectiv:

-monitorizează activitatea asistenţilor personali prin vizite periodice la domiciliul persoanelor cu handicap grav pe care le îngrijesc;

-întocmește anchete sociale pentru persoanele care doresc să fie angajate în funcția de asistenți personali;

-consiliază asistenții personali și bolnavii acestora, în caz de necesitate;

– întocmeşte fişele de evaluare pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;

– desfăşoară activităţi specifice privind culegerea şi prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale pentru încadrarea în grad de handicap a persoanelor minore sau revizuirii certificatelor de încadrare,

-întocmește anchete sociale privind internarea în centre de îngrijire specializate a persoanelor cu handicap;

– se deplasează în teren şi ia măsurile necesare pentru întocmirea anchetelor sociale pentru persoanele cu handicap care au renuntat la asistent personal şi optează să beneficieze de indemnizaţie;

– întocmeşte şi eliberează adeverinţele solicitate de beneficiarii de indemnizaţie;

– primeşte şi verifică dosarele pentru acordarea indemnizaţiei pentru persoanele care au renunţat la asistent personal;

-informează solicitanţii cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul persoanelor cu dizabilităţi;

-efectuează şi răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, respectiv desfăsoară activităţi specifice privind culegerea şi prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale necesare pentru internarea persoanelor vârstnice în centre de îngrijire şi asistenţă sau în centre medico-sociale;

-efectuează şi răspunde de aplicarea prevederilor Ordinului nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, respectiv:

a)-efectuarea evaluării inițiale și informarea părinţilor sau a reprezentantului legal cu privire la:

       –drepturile legale de care beneficiază copilul şi familia, dacă se solicită încadrarea în grad de

handicap;

        –dreptul la educaţie de care beneficiază copilul în urma orientării şcolare şi profesionale;

        –importanţa abilitării-reabilitării copilului pentru dezvoltarea acestuia şi posibilitatea de a

beneficia de planificarea beneficiilor, serviciilor şi intervenţiilor;

       –actele necesare întocmirii dosarului pentru încadrarea în grad de handicap, traseul şi

procedurile de obţinere a acestor acte;

       –actele necesare întocmirii dosarului pentru orientarea şcolară şi profesională, traseul şi

procedurile de obţinere a acestor acte.

b) întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii care nu au certificate de încadrare în

grad de handicap sau de orientare școlară;

c) efectuarea evaluării sociale și întocmirea anchetei sociale/rapoartelor de vizită,

efectuarea vizitelor de monitorizare a copiilor pentru care s-a aprobat un plan de abilitare-

reabilitare și întocmirea planului de monitorizare semestrial;

d) actualizarea bazei de date privind minorii încadrați în grad de handicap;

e) efectuarea procedurilor necesare transmiterii rapoartelor de monitorizare/contractelor cu

familia/actelor adiționale;

f) iniţiază procedurile privind intervenţia în caz de violenţă asupra copilului, colaborează cu managerul de caz din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeș și cu alți specialisti implicați.

        -colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi desfășoară împreună activităţi specifice în domeniul protecţiei persoanei cu handicap;

        -colaborează cu alte instituţii, organisme şi organizaţii care desfăsoară activităţi specifice în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap/vârstnice în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a acestora;

        -desfășoară activități specifice privind protecția persoanelor cu tulburări psihice;

        -verifică documentaţia de acordare de subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, conform legislaţiei în vigoare și întocmește rapoartele și referatele necesare acordării tranșelor bănești, conform convențiilor încheiate;

        -desfăşoară activităţi specifice privind culegerea şi prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale solicitate de Comisia de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă;

        -răspunde de preluarea şi scăderea corespondenţei repartizată;

        -răspunde de aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispoziţiilor primarului şi a deciziilor directorului executiv;

        -se preocupă de îmbunătăţirea continuă a modului în care lucrează;

        -răspunde de păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu, precum şi de confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunostinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

        -observă tendinţele sociale, economice şi politice care pot influenţa activitatea organizaţiei şi face recomandări pentru îmbunătaţirea acesteia;

        -răspunde de aplicarea prevederilor din manualul sistemului de management al calităţii, din procedurile de sistem şi din procedurile operaţionale specifice domeniului său de activitate;

        -respectă cerinţele impuse de Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

        -identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme;

        -răspunde de respectarea normelor de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă şi de Situaţii de urgenţă.;

        -răspunde de arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor pe care le întocmeşte sau/şi cu care lucrează;

        -răspunde pentru folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru;

        -răspunde pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul său de activitate;

        -sesizează şefilor ierarhici, ori de câte ori constată, stări de lucru anormale;

        -în relaţiile cu publicul oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor cetăţenilor;

        -se preocupă pentru pregătirea profesională continuă;

        -respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare;

        -respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară;

        -respectă prevederile Codului de Conduită elaborat de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti;

        -participă, la solicitarea superiorilor ierarhici, în timpul programului normal de lucru sau după program, la diferite acţiuni organizate de direcţie sau primărie;

        -îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de superiorii ierarhici.

 

Bibliografia:

 

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
 5. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. H.G.R. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 7. Ordin nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;

 

 

 

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările.

 

Documentele de înscriere la concurs vor fi cuprinse într-un dosar cu șină, în ordinea prezentată în anunț.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

 

                       

 

DIRECTOR EXECUTIV                                             ȘEF SERVICIU

Iancu Sorin                                              Personal, Juridic, Securitatea Muncii

Sima Mădălina Elena

 

Red/Dact. MGF/3ex.


 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

 

Autoritatea sau instituţia publică …………………………………………………………..

 

Funcţia publică solicitată:
Data organizării concursului:
Numele şi prenumele candidatului:
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):
Adresă:
E-mail:
Telefon:                                                          Fax:

 

Studii generale şi de specialitate:

 

Studii medii liceale sau postliceale:

 

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

Studii superioare de scurtă durată:

 

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

 

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

 

 

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

Alte tipuri de studii:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

    Limbi străine1):

Limba Scris Citit Vorbit

 

 

Cunoştinţe operare calculator2): 

 

Cariera profesională3):

Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi

 

Detalii despre ultimul loc de muncă4): 

 

 1. . . . . . . . . . .

 

 1. . . . . . . . . . .

Persoane de contact pentru recomandări5):

 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon

 

Declaraţii pe propria răspundere6) 

Subsemnatul(a) …………………………………………………………., legitimat(ă) cu CI/BI seria ……… numărul ………………., eliberat(ă) de ……………………….. la data de ………………………………,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

 am fost □ destituit(ă) dintr-o funcţie publică

 nu am fost □

şi/sau

 mi-a încetat □ contractul individual de muncă

 nu mi-a încetat □

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

 am desfăşurat □

 nu am desfăşurat □

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Acord privind datele cu caracter personal7) 

□  Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

□ Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

□  Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

□  Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.

□  Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

 

Data                                                                                                                                       Semnatura

……………………                                                                                                           ………………………..

 

 

 

 

 

1) Se vor trece calificativele “cunoştinţe de bază”, “bine” sau “foarte bine”; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor “utilizator elementar”, “utilizator independent” şi, respectiv, “utilizator experimentat”.

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

6) Se va bifa cu “X” varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.

7) Se va bifa cu “X”, în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului.

 

 

 

 

Denumire angajator

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr.de înregistrare

Data înregistrării

 


 

 

    ADEVERINŢĂ

 

 

Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na……………………………., posesor al/a B.I./C.I……………………….., seria………………, nr………………, CNP……………………………, a fost/este angajatul ……………………., în baza actului administrativ de numire nr………………/contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de……….ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat  în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr……../…………………….  , în funcţia/meseria/ocupaţia de 1………………………………….

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel 2………………… , în specialitatea…………………..

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./                                          d-na.   ………………………………………   a dobândit:

– vechime în muncă: …………………ani……..luni…….zile;

– vechime în specialitatea studiilor: ………………..ani………….luni……….zile.

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

 

Nr.crt Mutaţiaintervenită Data Meseria/funcţia/ocupaţia cuindicarea clasei/gradaţieiprofesionale Nr. şi data actului pe bazacăruia se faceînscrierea şi temeiul legal

 

În perioada lucrată a avut……………………..zile de concediu medical şi ………………. concediu fără plată.

În perioada lucrată, d-lui/d-nei………………………….. nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/ i s-a aplicat sancţiunea disicplinară……………………………

 

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

 

 

 

Data                                                     Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3,

 

 

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,

 

Ştampila angajatorului

 

 

 

1  – prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii

2   –  se va indica nivelul de studii (mediu /superior)

3  – persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunt concurs 19.03.2019 pentru ocuparea unui post de inspector