antet_centenar

 

 

ANUNŢ

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ.

 

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 

 • 27.09.2018 orele 1000– proba scrisă;
 • 02.10.2018 orele 1000– interviul;

 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

 • condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul IT;
 • vechime in specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

 

Condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra  autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, în perioada 24.08.2018-12.09.2018 (inclusiv).

 

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu, conform prevederilor art. 49 din HGR nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:

a)formularul de înscriere ;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail dasp@dasp.ro.

Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

Atributiile prevăzute în fișa postului:

 

 1. dezvoltă şi întreţine aplicaţia de registratură a direcţiei,
 2. face prelucrările necesare transmiterii fişierelor de salarii la bănci,
 3. instalează şi actualizează programele de statistică, ordine de plată şi orice alte programe venite de la alte instituţii,
 4. proiectează aplicaţii la solicitarea compartimentelor din direcţie,
 5. participă la activităţile de implementare/dezvoltare a sistemului informatic al instituţiei în vederea asigurării de servicii de calitate oferite de către direcţie cetăţenilor municipiului Piteşti ;
 6. participă la proiectarea, implementarea şi întreţinerea aplicaţiilor realizate prin colaborarea cu persoane fizice sau juridice din afara direcţiei;
 7. participă şi face propuneri cu privire la activitatea de operare, gestionare, asigurare a securităţii şi integrităţii documentelor în format electronic şi a bazelor de date, cât şi a programelor care operează cu acestea şi care sunt folosite de către toate compartimentele din cadrul direcţiei;
 8.    asigură funcţionarea corectă şi continuă, întreţinerea şi depanarea  programelor instalate.

Participă şi face propuneri  cu privire la activitatea de menţinere la zi a nivelului de cunoştinţe specifice tehnicii de calcul, în scopul menţinerii unei bune performanţe în ceea ce priveşte operarea echipamentelor de reţele;

 1.   menţine legături cu colegii din celelalte compartimente ale direcţiei, în vederea sesizării, rezolvării şi creşterii operativităţii în soluţionarea  problemelor de serviciu ale celorlalte compartimente, prin metode specifice tehnicii de calcul;
 2.    gestionează informaţiile şi suporţii de informaţie aferenţi lucrărilor pentru care execută prelucrarea, actualizarea, arhivarea şi transmiterea în reţea a bazei de date;
 3.    se ocupă cu transmiterea mail-urilor către alte instituţii,
 4.         asigură asistenţă tehnică utilizatorilor direcţiei,
 5. răspunde de aplicarea prevederilor din manualul sistemului de management al calităţii, din procedurile de sistem şi din procedurile operaţionale specifice domeniului său de activitate;
 6. cunoaste si respecta prevederile Ordinului 600/2018 pentru  aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice;
 7. asigură respectarea şi aplicarea hotărârilor consiliului local şi a deciziilor directorului;
 8. îndeplineşte şi răspunde de modul în care duce la îndeplinire sarcinile şi atribuţiile care îi sunt repartizate;
 9. răspunde de respectarea normelor de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă şi de Situaţii  de urgenţă.;
 10. cunoaşte şi respectă prevederile Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare si ale Legii nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, precum si ale Codului de conduită elaborat de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Pitesti;
 11. raspunde de respectarea Regulamentului de Ordine Interioara si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului  Pitesti;
 12. identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme ;
 13. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei şi şefii ierarhici; participă la acţiunile organizate de direcţie şi primărie;
 14. observa tendintele sociale, economice si politice care pot influenta activitatea organizatiei si face recomandari pentru imbunatatirea acesteia.

 

 

Bibliografia:

 

 1. Constituția României,republicată;
 2. Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 5. Regulament nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu rectificările ulterioare;
 6. Rețele Windows: servere și clienți : exemple practice, Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban, Gabriel Cristescu-Editura Iași, Polirom, 2004;
 7. FOX, SQL;
 8. Microsoft Office 2007 pentru Windows, Steve Schwartz, Editura Niculescu, 2011;

 

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările.

 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

 

                       

 

              DIRECTOR EXECUTIV                                                     ȘEF BIROU

                          Iancu Sorin                                             Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                      Sima Mădălina Elena

Red/Dact. MGF/1ex.

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

MODEL ADEVERINȚĂ

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ