antet_centenar

 

 

ANUNŢ

 

 

          Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul instituției care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Probele de examen se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 17. 12.2018 orele 1000– proba scrisă;
 • 20. 12.2018 orele 1000– interviul.

 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

 

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului și conțin în mod obligatoriu:

a) copia de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)  copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c)  formularul de înscriere;

 

 

     BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Cartea I – Titlul II, III, Cartea a II-a – Titlul II, IV;
 3. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de Protecţie;
 4. HG nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de Liceu”;
 5. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;
 7. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială , în domeniul protecţiei copilului;
 9. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 10. Ordinul nr 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament;
 11. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 13. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Constituția României.

 

BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 

 1. Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea nr.277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea  familiei, republicată;
 3. Ordonanţa de Urgenţă nr.70/2011 privind măsurile de protectie sociala în perioada sezonului rece cu modificările şi completările ulterioare ;
 4. Ordonanţa de Urgenţă  111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea  copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată.
 7. Legea nr.7/2004, privind  Codul de conduită a  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Constitutia României- din 21 noiembrie 1991 – republicată

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

 

 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;
 3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
 5. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. H.G.R nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 8. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 9. Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

 

         Atributiile prevăzute în fișa postului pentru:

 

 1. Postul de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 

Atribuţiile postului:

-aplică prevederile legale în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a persoanelor adulte fără discernământ;

-întocmește anchete sociale la solicitarea instanței judecătorești/notar public în situații de divorţ, exercitare autoritate părintească, stabilire domiciliu minor, stabilire program de vizită și a cuantumului pensiei de întreținere;

-monitorizează păstrarea legăturilor personale între copil și părintele la care acesta nu locuiește, urmare a nerespectării programului stabilit de instanța de judecată sau de părinți, potrivit Legii 257/2013;

-întocmește anchete sociale solicitate de poliție privind abandonul de familie, neplata pensiei de întreținere și punerea sub interdicție ;

-verifică şi întocmeşte inventarul bunurilor pentru persoanele asupra cărora a fost instituită tutela;

-întocmeşte referatele şi proiectele de dispoziţii privind numirea curatorului special/autorizare reprezentant legal, în vederea reprezentării/asistării persoanelor fără discernământ sau a minorilor;

-întocmeşte anchetele sociale necesare în situaţia de schimbare a reprezentantului legal în dosarele de prestaţii sociale;

-întocmeşte corespondenţa zilnică către beneficiari şi instituţii;

-întocmește anchete sociale urmare a solicitărilor primite de la instituții ale statului (DGASPC Argeș, Poliție) în situații de violență, neglijare a copilului sau la solicitarea părinților în vederea primirii, de către copil, a sprijinului acordat  în cadrul Programelor naţionale de protecţie socială ”Bani de liceu” şi respectiv ,,Euro 200”;

-monitorizează situația copiilor din mun. Pitești pentru care s-a instituit tutela ;

-întocmește documentele necesare semnării și ștampilării de către autoritatea locală de la domiciliul solicitantului a formularului de atestare a existenței pentru cetățenii care beneficiază de pensie din partea altor state, precum și a formularului de deducere a impozitului din partea statului respectiv ;

-efectuează anchete sociale şi întocmeşte, dacă este necesar, planuri de servicii la solicitarea DGASPC Argeș/părinți în vederea prevenirii separării copilului provenit din familii cu probleme sociale de părinții săi sau la solicitarea părinților în vederea includerii copilului în programe de recuperare medicală;

-întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii, privind schimbarea pe cale administrativă a numelui copilului;

-întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii de stabilire a identității minorilor abandonați după naștere în maternitatea Spitalului Județean de Urgență Pitești;

-efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei pentru declararea judecătorească a dispariţiei;

-are obligația de a actualiza permanent, cu datele și informațiile necesare, evidența tehnic-informatizată și registratura electronică;

-monitorizează situația minorilor reintegrați în familie prin încetarea măsurii de protecţie specială ;

-asigură activitaţi  de consiliere, informare şi îndrumare a  cetăţenilor cu privire la problematica specifică de autoritate tutelară şi protecţia copilului;

-întocmeşte şi asigură implementarea planului de servicii pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, întocmind toate documentele aferente, inclusiv fişe de monitorizare, fişe de consiliere/îndrumare, rapoarte de vizită, rapoarte de implementare a planului de servicii etc;

-consiliază/îndrumă familiile şi copiii aflaţi în situaţie de risc;

-sesizează şefii ierarhici, ori de câte ori constată stări de lucru anormale;

-în relaţiile cu publicul oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor cetăţenilor;

-răspunde pentru folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru;

-răspunde pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul său de activitate;

-asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a deciziilor directorului executiv;

-identifică neconformităţi la procesele/activităţile/serviciile realizate şi răspunde de soluţionarea celor care le-au fost repartizate;

-se preocupă de îmbunătăţirea continuă a modului în care lucrează;

-asigură păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

-asigură arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor pe care le întocmeşte sau/şi cu care lucrează;

-răspunde de respectarea normelor de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă şi de situaţii de urgenţă;

-răspunde de aplicarea prevederilor din manualul sistemului de management al calităţii, din procedurile de sistem şi din procedurile operaţionale specifice domeniului său de activitate;

-are obligația de a cunoaște și de a respecta prevederile Ord. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/manageria al entităţilor publice;

-cunoaşte şi respectă prevederile Legii nr. 7/2004, privind Codul de Conduită a Funcţionarilor Publici, precum şi prevederile Codului Etic elaborat la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti ;

-respectă  prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei;

-respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară al instituţiei;

-participă, la solicitarea superiorilor ierarhici, în timpul programului normal de lucru sau după program, în condiţiile legii, la diferite acţiuni organizate de instituţie şi primărie ;

-observă tendinţele sociale, economice şi politice care pot influenţa activitatea organizaţiei şi face recomandări pentru îmbunătăţirea acesteia ;

-îndeplineşte alte sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de superiorii ierarhici, în legătură cu domeniul de activitate.

 

 1. Postul de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 

Atributiile postului:

– în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011, cu modificările şi completările ulterioare, asigură efectuarea operatiunilor necesare acordarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale , energie electrică sau cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, în perioada sezonului rece (noiembrie – martie), familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, respectiv:

 • primirea, verificarea, şi procesarea în sistem informatic a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri;
 • înregistrarea cererilor si declaraţilor pe propria raspundere a titularilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prin care comunică modificările intervenite în componenţa familiei şi/sau a veniturilor acesteia;
 • verificarea datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere ale beneficiarilor de ajutoare de încălzire, privind componenţa familiei şi veniturile acesteia și efectuarea anchetelor sociale dispuse de catre A.J.P.I.S. Argeş sau de directorul executiv;
 • întocmirea şi transmiterea situaţiilor centralizatoare către instituţiile abilitate, cu privire la beneficarii ajutoarelor lunare de încălzire;
 • soluţionarea altor probleme apărute în derularea activităţii de soluţionare a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri;
 • întocmirea si eliberarea de adeverinte privind depunerea / nedepunerea la Primaria municipiului Pitesti a cererilor privind acordarea ajutoarelor de incalzire;
 • redactarea proiectelor de dispoziţie ale primarului municipiului Piteşti privind aprobarea/neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, şi energie termică, precum şi pe cele referitoare la modificarea cuantumului ajutorului sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri;
 • avizarea situatiilor centralizatoare care atesta consumurile lunare ale beneficiarilor ajutoarelor de încalzire;
 • întocmirea rapoartelor statistice referitoare la încadrarea în cuantumurile prevazute de actele normative care reglementeaza acordarea ajutoarelor de încălzire;
 • întocmirea statului de plata privind acordarea ajutoarelor pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, persoanelor si familiilor cu venituri reduse, altele decat cele beneficiare de ajutor social;
 • comunicarea, pe baza de centralizator, catre instituţiile publice locale responsabile, de la nivelul municipiului Piteşti, a dispoziţiilor emise de primarul municipiului Piteşti referitoare la încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică sau cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri;
 • întocmirea oricaror alte informari/rapoarte, solicitate cu privire la ajutorul pentru încălzirea locuinţei;

Indemnizaţia / stimulentul pentru creşterea copilului în vârstâ de pâna la 2 ani/3 ani , conform OUG nr.111/2010 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare:

– verifică şi înregistrează dosarele noi privind acordarea indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului în vârstâ de pâna la 2 ani / 3 ani  în registrul special constituit şi întocmeşte borderoul pe care îl transmite la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în vederea stabilirii dreptului la această prestaţie;

-verifică şi înregistrează cererile privind modificările intervenite în dosarele de  indemnizaţie/stimulent în registrul special constituit şi întocmeşte borderoul cererilor pe care îl transmite la Agenţia Judeţeană pentru  Plăţi şi Inspecţie  Socială;

   Ajutorul de urgenţă acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

– efectuarea si redactarea anchetelor sociale cu privire la evaluarea situatiei socio- materiale a solicitantilor ajutorului de urgenţă potrivit Legii 416/2001 sau a altor ajutoare financiare sau materiale,

– întocmeşte orice alte informări / rapoarte  solicitate cu privire la această  prestaţie;

– ţine evidenţa cererilor pentru acordarea ajutorului de urgenţă şi a dispoziţiilor emise în legătura cu aceste drepturi;

–  întocmirea situatiilor privind deschiderea de credite, necesare pentru plata prestatiilor  aferente lunii următoare si asigură comunicarea acesteia către compartimentul cu atribuţii de contabilitate al direcţiei;

Ajutorul Social acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare

-primirea, verificarea documentaţiei si înregistrarea  in registrele special constituite, a dosarelor noi  pentru acordarea ajutorului social;

– reefectuarea anchetelor sociale in termenele prevăzute de lege, cu privire la   menţinerea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutor social;

– actualizarea dosarelor beneficiarilor de ajutor social, pe baza documentelor depuse de către aceştia, potrivit prevederilor legale; operarea în modulul informatic de evidentă a dosarelor de ajutor social, implementat la nivelul biroului si actualizarea bazei de date a beneficiarilor acestor prestatii;

 

–  întocmeşte corespondenţa zilnică către beneficiari şi instituţii;

–  sesizează şefii ierarhici, ori de câte ori constată stări de lucru anormale;

–  în relaţiile cu publicul oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor cetăţenilor;

–  răspunde pentru folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru;

–  răspunde pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul său de activitate;

–  asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a deciziilor directorului executiv;

– identifică neconformităţi la procesele/activităţile/serviciile realizate şi răspunde de soluţionarea celor care le-au fost repartizate;

–  se preocupă de îmbunătăţirea continuă a modului în care lucrează;

–  asigură păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

–  asigură arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor pe care le întocmeşte sau/şi cu care lucrează;

– răspunde de respectarea normelor de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă şi de situaţii de urgenţă;

– răspunde de aplicarea prevederilor din manualul sistemului de management al calităţii, din procedurile de sistem şi din procedurile operaţionale specifice domeniului său de activitate;

– identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme.

–  respectă  prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei;

–  respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară al instituţiei;

– observa tendințele sociale, economice și politice care pot influența activitatea  organizației și face recomandări  pentru îmbunătățirea  acesteia.

– respectă cerintele impuse de Ordinul nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;

–  are obligaţia de a respecta  Codul etic de conduită  elaborat de  Direcţia de Asistenţă Sociala  a Municipiului Piteşti;

-respectă îndatoririle şi obligaţiie stabilite prin Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi  a normelor de conduită profesională a funcţionarilor publici, reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,

 

– participă, la solicitarea superiorilor ierarhici, în timpul programului normal de lucru sau după program, în condiţiile legii, la diferite acţiuni organizate de instituţie şi primărie.

–  îndeplineşte alte sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de superiorii ierarhici, în legătură cu domeniul de activitate.

 

 1. Postul de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

 

 • efectuează şi răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respectiv:

– primește și verifică dosarele persoanelor care doresc să se angajeze ca asistenți personali;

-desfăşoară activităţi specifice privind culegerea şi prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale pentru încadrarea în grad de handicap sau revizuirii certificatelor de încadrare,

– primește și verifică dosarele persoanelor încadrate în gradul grav de handicap care doresc să beneficieze de indemnizație;

– desfăşoară activităţi specifice privind culegerea şi prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale pentru internarea persoanelor cu handicap în centre de îngrijire specializate;

-primește și verifică dosarele persoanelor care doresc să se angajeze ca asistenți personali;

-se deplasează în teren şi ia măsurile necesare pentru întocmirea anchetelor sociale pentru persoanele cu handicap care au renuntat la asistent personal şi optează să beneficieze de indemnizaţie;

-întocmeşte şi eliberează adeverinţele solicitate de beneficiarii de indemnizaţie.

 • efectuează şi răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, respectiv desfăşoară activităţi specifice privind culegerea şi prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale pentru internarea persoanelor vârstnice în centre de îngrijire şi asistenţă sau în centre medico-sociale;
 • efectuează şi răspunde de aplicarea prevederilor Ordinului nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, respectiv:

a)-efectuarea evaluării inițiale și informarea părinţilor sau a reprezentantului legal cu privire la:

-drepturile legale de care beneficiază copilul şi familia, dacă se solicită încadrarea în grad de handicap;

-dreptul la educaţie de care beneficiază copilul în urma orientării şcolare şi profesionale;

-importanţa abilitării-reabilitării copilului pentru dezvoltarea acestuia şi posibilitatea de a    beneficia de planificarea beneficiilor, serviciilor şi intervenţiilor;

-actele necesare întocmirii dosarului pentru încadrarea în grad de handicap, traseul şi    procedurile de obţinere a acestor acte;

-actele necesare întocmirii dosarului pentru orientarea şcolară şi profesională, traseul şi   procedurile de obţinere a acestor acte.

b) întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii care nu au certificate de încadrare în grad de handicap sau de orientare școlară;

c) efectuarea evaluării sociale și întocmirea anchetei sociale/rapoartelor de vizită, efectuarea vizitelor de monitorizare a copiilor pentru care s-a aprobat un plan de abilitare-         reabilitare și întocmirea planului de monitorizare semestrial.

d) iniţiază procedurile privind intervenţia în caz de violenţă asupra copilului,      colaborează cu managerul de caz din cadrul DGASPC Argeș și cu alți specialisti implicați.

 • desfăşoară activităţi specifice privind culegerea şi prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale solicitate de Comisia de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
 • informează solicitanţii cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul persoanelor cu dizabilităţi/vârstnice;
 • colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi desfăsoară împreună activităţi specifice în domeniul protecţiei persoanei cu handicap;
 • colaborează cu alte instituţii, organisme şi organizaţii care desfăsoară activităţi specifice în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap/vârstnice în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a acestora;
 • acordă îndrumare şi asistenţă persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora;
 • urmăreşte în permanenţă identificarea unor categorii sau grupuri ţintă de persoane aflate în stare de risc social în vederea iniţierii şi dezvoltării de noi programe de asistenţă socială şi acordarea de prestaţii potrivit legii;
 • verifică documentaţia de acordare de subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, conform legislaţiei în vigoare;
 • răspunde de aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a deciziilor directorului executiv;
 • se preocupă de îmbunătăţirea continuă a modului în care lucrează;
 • observă tendinţele sociale, economice şi politice care pot influenţa activitatea organizaţiei şi face recomandări pentru îmbunătaţirea acesteia;
 • răspunde de aplicarea prevederilor din manualul sistemului de management al calităţii, din procedurile de sistem şi din procedurile operaţionale specifice domeniului său de activitate;
 • respectă cerinţele impuse de Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme;
 • răspunde de respectarea normelor de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă şi de Situaţii de urgenţă.;
 • răspunde de păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu, precum şi de confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunostinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 • răspunde de arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor pe care le întocmeste sau/şi cu care lucrează;
 • răspunde pentru folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru;
 • răspunde pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul său de activitate;
 • sesizează şefilor ierarhici, ori de câte ori constată, stări de lucru anormale;
 • în relaţiile cu publicul oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor cetăţenilor;
 • se preocupă pentru pregătirea profesională continuă;
 • participă la acţiunile organizate de direcţie;
 • respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare;
 • respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară;
 • respectă prevederile Codului de Conduită elaborat de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti;
 • participă, la solicitarea superiorilor ierarhici, în timpul programului normal de lucru sau după program, la diferite acţiuni organizate de direcţie sau primărie;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de superiorii ierarhici.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, sau la telefon 0372030420 int.106.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                ȘEF SERVICIU

                          Iancu Sorin                                             Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                      Sima Mădălina Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./ Dact.GE/3ex.

Anunt examen promovare in grad profesional