A N U N Ţ

privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

      Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Deciziei nr. 553/2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești,

      Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești organizează examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

      Examenul constă în susținerea unei probe scrise care va avea loc la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești în data de 12.11.2020 ora 1000.

1. Condițiile de participare la examen:

– sa fi trecut cel puțin 3 ani de la ultima promovare;

– sa fi obținut calificativul ”foarte bine” cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate;

– pentru asistenții medicali: examen pentru obţinerea gradului de principal.

Bibliografia:

I. Pentru promovarea în funcția contractuală de administrator I – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

1.HG. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară cu modificările și completările ulterioare;

2.Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și receerea copiilor și tinerilor;

3. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale cu modificările și completările ulterioare.

II. Pentru promovarea în funcția contractuală de asistent medical principal – Serviciul de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară:

1. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 244/2018;

2. Ghid de Nursing – Lucreția Titircă (cap. Nevoia de a se mișca și de a avea o bună postură pag. 185 – 196; Cap. Nevoia de a comunica pag. 315 – 323; Cap. Nevoia de a învăța cum să îți păstrezi sănătatea);

3. Boli infecțioase – Mircea Chiotan, Editura Național 2006;

4. Urgențele medico- chirurgicale – Sinteze, Lucreția Titircă.

Dosarul de examen va conține următoarele documente:

a) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane din care să rezulte împlinirea a cel puțin 3 ani de la ultima promovare;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;

c) adeverința de grad principal, după caz;

d) cererea de înscriere la examen.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

Anunt privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești