A N U N Ţ

privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

      Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Deciziei nr. 553/2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești,

      Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești organizează examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

      Examenul constă în susținerea unei probe scrise care va avea loc la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești în data de 12.05.2021 ora 1000.

1. Condițiile de participare la examen:

– sa fi trecut cel puțin 3 ani de la ultima promovare;

– sa fi obținut calificativul ”foarte bine” cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate;

2. Condițiile de participare la examen pentru persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant:

 – să fi obținut cel puțin calificativul ”satisfăcător” la evaluarea perioadei de debut.

Bibliografia:

I. Pentru promovarea în funcția contractuală de administrator I – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

1. HG. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și receerea copiilor și tinerilor;

3. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale cu modificările și completările ulterioare.

II.Pentru promovarea în funcția contractuală de muncitor calificat III (bucătar)  – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

1. HG. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și receerea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare;

3. H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare cu modificările și completările ulterioare;

Dosarul de examen va conține următoarele documente:

a)  adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane din care să rezulte împlinirea a cel puțin 3 ani de la ultima promovare;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;

c) cererea de înscriere la examen.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare. Sunt exceptate persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual