Actual_Pitesti_CoA_transp

 

CODUL ETIC
AL SALARIAŢILOR
DIN CADRUL DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI PITEŞTI

 

Anexă la Decizia Directorului executiv al D.A.S.
Mun. Piteşti
nr. 438/13.12.2012 1

PREAMBUL
1. Ce reprezintă Codul Etic şi care este rolul acestuia?
Codul Etic şi regulile de conduită ale funcţionarilor din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului
Pitesti, defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile dintre angajaţi, în relaţia
angajaţilor cu instituţia, precum şi în relaţia acestora cu mediul extern al instituţiei.
Codul Etic şi regulile de conduită servesc, de asemenea, drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării
personalului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, în ceea ce priveşte activitatea
desfăşurată.
Codul Etic reprezintă liantul dintre comportamentul indivizilor în afara autorităţii/instituţiei publice în viaţa de
zi cu zi – şi – comportamentul în cadrul autorităţii/instituţiei publice.
Asigură coerenţa cu Codul de conduită al funcţionarilor publici, aprobat prin Legea nr. 7/2004, republicată,
precum şi cu Codul de conduită al personalului contractual, aprobat prin Legea nr. 477/2004, ghidând acţiunile
şi strategiile Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului .
Stabileşte priorităţile etice la care autoritatea/instituţia publică trebuie să adere.
Cuprinde formularea explicită a valorilor, principiilor şi normelor morale care consimt să le respecte şi să le
urmeze salariaţii Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului în activitatea profesională, stabilind standarde de
etică profesională pe care îşi propune să le urmeze, precum şi răspunderea personalului în cazul încălcării
acestora.
Cuprinde normele morale, precum şi norme profesionale, principii, care trebuie respectate de către funcţionarii
(personal contractual/funcţionari publici – funcţii de conducere/de execuţie) din cadrul Direcţiei de Asistenţă
Socială a Municipiului .
Principiile detaliate în cadrul acestui Cod Etic nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simţul răspunderii faţă de
cetăţeni, acestea stabilesc reguli esenţiale de comportament şi de etică aplicabilă întregului personal al Direcţiei
de Asistenţă Socială a Mnicipiului Pitesti.
Codul etic este menit să sprijine salariaţii, să identifice şi să rezolve problemele de natură morală/profesională
care se pot ivi în desfăşurarea activităţii, fiind, de asemenea, un ghid de comportament în relaţiile cu colegii, cu
instituţia publică din care aceştia fac parte, precum şi cu reprezentanţi ai comunităţii locale, naţionale sau
internaţionale.
Promovează o imagine pozitivă a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, contribuind la buna
reputaţie a acestei autorităţi/instituţii publice, ducând la crearea încrederii şi respectului pe care salariaţii îl au
faţă de aceasta.
Aplicarea Codului etic sprijină dezvoltarea unei culturi instituţionale bazată pe respect reciproc, precum şi
creşterea culturii individuale. Totodată, codul de etică prezent, protejează salariaţii de comportamente nedrepte,
oportuniste sau necinstite, furnizând un model de comportament care contribuie la crearea unui climat bazat pe
cooperare şi competiţie desfăşurate după reguli corecte.
Aceste reguli nu se substituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în domeniul administraţiei
publice locale.
Salariaţii, indiferent de forma de încadrare –funcţionar public sau personal contractual, au obligaţia de a
respecta prevederile prezentului Codul etic. Nerespectarea prevederilor cuprinse în prezentul Cod etic atrage
răspunderea disciplinară a salariatului care îl încalcă, în condiţiile legii. 2

CAPITOLUL I
DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE
Domeniul de aplicare
Art. 1. – (1) Prezentul Cod etic, denumit în continuare cod etic, reglementează normele de conduită profesională
a salariaţilor, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului
.
(2) Normele de etică profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru personalul din cadrul
Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.
Obiective
Art. 2. – Obiectivele prezentului cod etic urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună
administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din
administraţia publică, prin:
a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale
corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea
funcţionarilor în exercitarea funcţiei;
c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între salariaţi, cetăţeni şi personalul din administraţia
publică, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.
Principii
Art. 3. – (1) Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti este o instituţie publică ale cărei scopuri,
conform prevederilor legale, sunt valabile pentru fiecare dintre cele două categorii de personal. Acestea includ,
deopotrivă, dezvoltarea şi afirmarea profesională, în condiţiile respectării statului de drept şi a drepturilor
omului. Astfel, se asigură respectarea demnităţii fiecărui angajat, fiind promovată integritatea acestora.
(2) Principiile care guvernează conduita profesională a salariaţilor, conform prevederilor legale, sunt
următoarele:
a) prioritatea interesului public – principiu conform căruia salariaţii au îndatorirea de a considera interesul
public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – principiu
conform căruia salariaţii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
c) profesionalismul – principiu conform căruia salariaţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu
responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d) imparţialitatea, independenţa şi nediscriminarea – principiu conform căruia salariaţii sunt obligaţi să aibă
o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea
atribuţiilor funcţiei;
e) integritatea morală – principiu conform căruia salariaţilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori
indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
f) libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia salariaţii pot să-şi exprime şi să-şi
fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
g) cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu, salariaţii trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de
serviciu;
h) deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate de salariaţi în exercitarea
atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
i) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii au îndatorirea de a respecta
Constituţia şi legile ţării.
(3) Activitatea salariaţilor
În ceea ce priveşte modul de realizare a sarcinilor de serviciu, salariaţii trebuie să dea dovadă de o conduită
profesională şi etică, respectând prevederile legale în vigoare, dispoziţiile Regulamentului Intern, precum şi ale
Notelor interne şi Notelor de serviciu.
Termeni
Art. 4. – În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii, conform
legii:
a) funcţionar public – persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici;
b) funcţie publică – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în
temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale;
c) personal contractual ori angajat contractual – persoana numită, pe bază de contract individual de muncă, într-o
funcţie în autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare; 3
d) interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a
drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi
tratatele internaţionale la care România este parte;
e) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect,
pentru sine ori pentru alţii, de către funcţionarii publici prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor,
informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei publice;
f) conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al
funcţionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi
imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în
exercitarea funcţiei publice deţinute;
g) informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei
autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;
h) informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.
i) consilier etic/responsabil cu monitorizarea respectării normelor de conduită – funcţionar public desemnat de
conducătorul instituţiei/autorităţii publice, cu scopul de a asigura consilierea/asistenţa pe probleme de etică şi
monitorizarea respectării normelor de conduită profesională în cadrul instituţiei/autorităţii publice.

CAPITOLUL II.
NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR
Asigurarea unui serviciu public de calitate
Art. 5. – (1) Personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti are obligaţia de a-şi
desfăşura activitatea potrivit obiectivelor stabilite de către instituţie, prin realizarea sarcinilor de serviciu
conform fişei postului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
(2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, salariaţii au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum
şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului
în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
Respectarea Constituţiei şi a legilor
Art. 6. (1) Salariaţii au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze
pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii
profesionale.
(2) Salariaţii trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi,
datorată naturii funcţiilor deţinute.
Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
Art. 7. – (1) Salariaţii au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau
intereselor legale ale acesteia.
(2) Salariaţilor din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei, cu politicile şi
strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual în care instituţia este implicată;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care instituţia are
calitatea de parte;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să
atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari, precum
şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori
de altă natură împotriva statului sau instituţiei.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani,
dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea
informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul
Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, sau a persoanelor delegate în acest sens.
(5) Prevederile prezentului cod etic nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor de
a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.
Libertatea opiniilor
Art. 8. – (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, salariaţii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului Piteşti au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu
promovarea intereselor instituţiei. 4
(2) În activitatea lor, salariaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de
considerente personale sau de popularitate.
(3) În exprimarea opiniilor, salariaţii trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor
datorate schimbului de păreri.
Activitatea publică
Art. 9. – (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către salariaţii desemnaţi în acest sens de
către primar, în condiţiile legii.
(2) Persoanele desemnate să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte
limitele mandatului de reprezentare încredinţat de Directorul executiv.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, salariaţii care participă la activităţi sau dezbateri publice, au
obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei.
Activitatea politică
Art. 10. – În exercitarea funcţiei, salariaţilor din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti le
este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări
partidelor politice;
d) să afişeze, în cadrul instituţiei, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice
ori a candidaţilor acestora.
Folosirea imaginii proprii
Art. 11. – Salariaţilor din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti le este interzisă orice
asociere a imaginii proprii cu funcţia deţinută în cadrul instituţiei, în scopuri comerciale sau electorale.
Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei
Art. 12. – (1) În relaţiile cu personalul din cadrul instituţiei, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, salariaţii
sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Salariaţii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul
instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei
publice, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Salariaţii trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a
problemelor cetăţenilor. Salariaţii au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a
autorităţilor publice, prin:
a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi
politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa
activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită
prevăzute la alin. (1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.
Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
Art. 13. – (1) Salariaţii care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de
învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine
favorabilă ţării şi instituţiei publice pe care o reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, salariaţilor le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte
naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările externe, salariaţii sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le
este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.
Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
Art. 14. – Salariaţii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti nu trebuie să solicite ori să
accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei,
părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa
imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.
Participarea la procesul de luare a deciziilor
Art. 15. (1) În procesul de luare a deciziilor, salariaţii au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi
să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(2) Salariaţilor le este interzis să promită luarea unei decizii de către instituţia în care îşi desfăşoară activitatea,
de către alţi funcţionari, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Obiectivitate în evaluare 5
Art. 16. (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, personalul de conducere are obligaţia să
asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine.
(2) Personalul cu funcţii de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de
evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări,
promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale,
excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
(3) Se interzice personalului cu funcţii de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în
funcţie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art.
3.
Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute
Art. 17. – (1) Este interzisă folosirea de către salariaţii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului
Piteşti, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei deţinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare
sau de participare la anchete ori acţiuni de control, salariaţilor le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau
avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Salariaţilor le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în
exercitarea funcţiei, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite
măsuri.
(4) Salariaţilor le este interzis să impună altor funcţionari să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de
natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Utilizarea resurselor publice
Art. 18. – (1) Salariaţii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti sunt obligaţi să asigure
ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a Municipiului Piteşti, să evite producerea oricărui
prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Salariaţii au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei numai pentru
desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
(3) Salariaţii trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a
banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Salariaţilor care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să
folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei pentru realizarea acestora.
(5) Orice risipă, folosire incorectă, distrugere sau furt al bunurilor instituţiei, de care se ia cunoştinţă trebuie
comunicate fără întârziere superiorului direct.
(6) La încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, angajaţii au obligaţia de a returna
bunurile primite spre folosinţă, precum şi să predea şefului ierarhic dosarele sau lucrările instrumentate în
exercitarea atribuţiilor de serviciu.
Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
Art. 19. (1) Orice salariat din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti poate achiziţiona un
bun aflat în proprietatea privată a instituţiei, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor când a
participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv ori când poate
influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea
bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun.
(3) Salariaţilor din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti le este interzisă furnizarea
informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată ale statului sau ale Municipiului Piteşti,
supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

CAPITOLUL III.
VALORILE FUNDAMENTALE
Angajamentul
Art.20. Angajamentul presupune dorinţa fiecărui salariat şi a conducerii Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului Piteşti, de a progresa în exercitarea funcţiei deţinute şi de a-şi îmbunătăţi performanţele, conform
planurilor de acţiune decise de comun acord pentru a asigura cetăţenilor un serviciu de calitate.
Lucrul în echipă
Art.21. Toţi salariaţii, personal contractual sau funcţionar public, fac parte dintr-o echipă şi toţi trebuie să
conlucreze şi să primească sprijin din partea conducerii. Acest spirit de echipă trebuie simţit şi exprimat în
relaţiile cu colegii/mediul intern al instituţiei, precum şi in relaţia cu mediul extern al instituţiei, indiferent de
originea lor culturală sau profesională.
Transparenţa internă şi externă6
Art.22. Pe plan intern transparenţa reprezintă împărţirea succesului, dar şi a dificultăţilor. Aceasta permite
rezolvarea rapidă a dificultăţilor, înainte să se agraveze şi să provoace prejudicii instituţiei, cetăţenilor,
partenerilor Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.
Art.23. Pe plan extern, transparenţa reprezintă dezvoltarea relaţiilor cu cetăţenii, cu partenerii instituţiei, care
trebuie pusă sub dublă constrângere: a încrederii şi a eticii.
Art.24. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Pitesti trebuie să se comporte şi să fie percepută ca o
instituţie responsabilă şi etică.
Confidenţialitatea şi credibilitatea publică
Art.25. În acordarea serviciilor din administraţia publică locală se impune luarea de măsuri posibile şi
rezonabile pentru asigurarea confidenţialităţii datelor.
În acţiunile lor salariaţii sunt obligaţi să respecte şi să contribuie la creşterea prestigiului instituţiei.
Demnitatea umană
Art.26. Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea.
Art.27. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi salariaţii sunt trataţi
cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile personale.
Respectul
Art.28. În relaţia cu colegii, conducerea instituţiei, cetăţenii, colaboratorii, partenerii ş.a., nu vor fi utilizate
tipuri de limbaj care afectează demnitatea persoanei (cuvinte, etichetări, stil şi ton) sau acţiuni care reprezintă
atacuri la persoană.
Păstrarea unui mediu de lucru adecvat presupune respect reciproc şi cooperare între părţi.
Formarea unui corp profesionist al salariaţilor
Art.29. Formarea unui corp profesionist al salariaţilor presupune formarea de specialişti care să contribuie la
creşterea prestigiului autorităţii publice la nivelul direcţiei, prin asigurarea procesului de îmbunătăţire continuă a
pregătirii profesionale.
Responsabilitatea socială
Art.30. Responsabilitatea socială – încurajarea angajaţilor în implicarea problemelor/ activităţilor sociale, prin
dezvoltarea unui comportament civic responsabil. Totodată, se urmăreşte participarea activă, a salariaţilor la
acţiunile/activităţile organizate de către direcţie/primărie.
Nediscriminarea şi asigurarea egalităţii de şanse
Art.31. În vederea eliminării conflictelor de interese, pentru prevenirea şi combaterea oricărei forme de
corupţie/favoritism, salariaţilor le este asigurată egalitatea de şanse şi nediscriminarea acestora.
Fidelitatea
Art.32. Fidelitatea este exprimată prin comportamentul/conduita salariaţilor, respectiv rezultatele profesionale
obţinute, de care dau dovadă prin eficienţă şi devotament; promovarea imaginii/apărarea prestigiului autorităţii
publice este considerată o responsabilitate majoră a salariaţilor, nefiind acceptate lipsa de performanţă,
inactivitatea ori utilizarea în alte scopuri a bazei materiale.
Discernământul
Art.33. Fiecare salariat este dator să acţioneze legal, moral în realizarea atribuţiilor sale conform propriilor
convingeri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în acest sens fiind responsabil de decizia luată.
Misiunea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Art.33. Valorile pentru reuşita îndeplinirii misiunii Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti sunt
profesionalismul, responsabilitatea, corectitudinea, respectul reciproc, confidenţialitatea, cinstea, echitatea,
dreptatea, integritatea, onestitatea, încrederea, promptitudinea şi eficienţa, respectarea legii şi celorlalte acte
normative.

CAPITOLUL IV.
Secţiunea 1
REGULILE DE COMPORTAMENT ŞI CONDUITĂ
Art.34. Reguli de comportament şi conduită în relaţia cu mediul extern
(1) Salariaţii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti trebuie să manifeste disponibilitate,
precum şi interes de a asculta, faţă de cetăţeni, parteneri, organisme civile, alte instituţii sau autorităţi publice.
(2) Salariaţii trebuie să intervină în stabilirea problemei asupra căreia urmează să se acţioneze;
(3) În relaţia cu mediul extern, salariaţii sunt obligaţi să ofere ajutor competent, fapt ce presupune o bună
pregătire profesională, teoretică şi practică, iar limbajul profesional trebuie să fie clar, concis şi coerent.
(4) Orice discriminare – în funcţie de gen, vârstă, capacitate fizică sau mintală, culoare, categorie socială, rasă,
religie, limbă, convingere politică, este interzisă; 7
(5) În reprezentarea instituţiei în faţa oricăror persoane fizice sau juridice, salariaţii trebuie să fie de bună
credinţă, contribuind la realizarea scopurilor şi obiectivelor serviciului/instituției.
Art.35. Reguli de comportament şi conduită în relaţiile interne / relaţiile colegiale
(1) Între salariaţi/colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă motivat de faptul că toţi salariaţii sunt
mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, iar
comunicarea prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială în soluţionarea cu eficienţă a problemelor.
(2) Eventualele divergenţe, nemulţumiri, apărute între salariaţi vor fi soluţionate fără să afecteze relaţia de
colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine
reconciliantă.
(3) În situaţia apariţiei/creării ori constatării unei dileme etice, se recomandă acordarea de consultanţă şi
asistenţă etică de către consilierul etic desemnat în acest sens la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului Piteşti.
(4) Intre salariaţi/colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii,
eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendenţios.
(5) Relaţia dintre salariaţi/colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea intraprofesională, pe
colegialitate;
(6) Între salariaţi/colegi, în desfăşurarea activităţii, trebuie să fie prezent spiritul competiţional care asigură
progresul profesional, acordarea unor servicii publice de calitate, evitându-se comportamentele concurenţiale, de
promovare ilicită a propriei imagini, de denigrare a colegilor; comportamentul trebuie să fie competitiv, loial,
bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi.
(7) În relaţia dintre salariaţi/colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin
consens, manifestându-se deschidere la sugestiile salariaţilor/colegilor.
Art. 36. (1) Atât în relaţia cu mediul extern, cât şi în relaţiile interne/colegiale, nu se admit manifestări
misogine, rasiste, şovine, xenofobe şi hărţuirea de orice natură, inclusiv sexuală, precum şi alte manifestări ori
acţiuni care lezează imaginea, integritatea şi demnitatea salariaţilor. Hărţuirea anulează respectul pentru dreptul
la un tratament corect.
(2) Este interzisă intimidarea şi hărţuirea de orice natură care conduc la crearea unui mediu ostil, care afectează
implicarea salariaţilor în desfăşurarea activităţilor şi pierderea încrederii de sine, precum şi stima şi încrederea în
instituţia/autoritatea publică.
(3) În relaţia cu mediul extern, cât şi în relaţiile interne/colegiale salariaţii datorează respect reciproc,
consideraţie şi dreptul la opinie.
Art. 37.Constituie încălcări ale principiului colegialităţii:
a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenţei fizice sau psihice, limbajul
ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui coleg ori membru al comunităţii;
b) promovarea sau tolerarea unor comportamente inadecvate;
c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg;
d) formularea în faţa colegilor, cetăţenilor, partenerilor etc., a unor comentarii tendenţioase la adresa pregătirii
profesionale, a ţinutei morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg;
e) recomandrea cetăţenilor, partenerilor instituţiei etc., de a depune o petiţie, plângere sau sesizare vădit
neîntemeiată la adresa unui coleg ori la adresa instituţiei;
f) utilizarea şi dezvăluirea informaţiilor transmise cu titlu confidenţial.

Secţiunea 2
BUNELE MANIERE LA SERVICIU
Art. 38. (1) Bunele maniere reflectă respectul reciproc în relaţiile cu mediul extern precum şi în relaţiile
colegiale. Bunele maniere sunt un atuu în activitatea desfăşurată la locul de muncă, în viaţa de zi cu zi, ca
individ.
(2) Bunul simţ reprezintă regula elementară ce trebuie însuşită şi aplicată de toţi salariaţii instituţiei, atât în
relaţiile cu mediul extern cât şi în relaţiile interne/relaţiile colegiale.
(3) Salariaţii sunt obligaţi să respecte intimitatea celorlalţi, fiind obligaţi să se abţină de la orice fel de acţiuni,
afirmaţii sau gesturi care încalcă principiul respectării drepturilor omului, al respectării demnităţii, precum şi
principiul asigurării intimităţii.
(4) Este recomandat, ca în timpul desfăşurării activităţii/programului de lucru, salariaţii să se abţină ori să evite
purtarea de discuţii personale, evitându-se folosirea limbajului personal, gălăgios, familiarismele, ori exprimarea
opiniilor care ar leza imaginea, integritatea şi demnitatea unui alt coleg. Conversaţia cu colegii, personalul cu
funcţii de conducere, precum şi în relaţiile cu mediul extern, trebuie sa fie formală, dându-se dovadă de
profesionalism. 8
(5) În cadrul şedinţelor, comisiilor, ori în alte situaţii de acest gen, este recomandat ca salariaţii să îşi închidă
telefoanele personale, ori să alegă opţiunea „silenţios” pentru a nu afecta cursul desfăşurării activităţii
respective.
(6) Ţinuta salariaţilor în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti trebuie să fie una decentă şi
îngrijită. Ţinuta este o obligaţie de serviciu, reprezentând o valoare etică ca element al conduitei. Ţinuta trebuie
să fie decentă şi îngrijită în sensul unei vestimentaţii bussines dar care să nu poată fi considerată neglijentă sau
ca o etalare a opulenţei.
(7) La nivelul comunicării şi al relaţiilor cu colegii cât şi cu publicul, trebuie să se ţină seama de anumite
elemente, care sunt esenţiale în orice activitate, respectiv: salutul şi formulele de politeţe.

CAPITOLUL V.
Secţiunea 1
SANCŢIUNI, MODUL DE SOLUŢIONARE A RECLAMAŢIILOR
Art.38. (1) Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică atrage răspunderea disciplinară a salariaţilor din
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, în condiţiile legii, precum şi în conformitate cu
dispoziţiile interne de la nivelul instituţiei.
(2) Reclamaţiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor publice se înregistrează şi soluţionează cu
respectarea procedurii stabilită la nivelul instituţiei în conformitate cu normele legale în vigoare.

Secţiunea 2
CONSILIEREA ŞI ASISTENŢA ETICĂ. MONITORIZAREA RESPECTĂRII NOREMELOR DE
CONDUITĂ
Art.39. (1) Orice salariat din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti care are cunoştinţă de
încălcări ale regulilor şi regulamentelor de orice fel, care pot prejudicia activitatea şi imaginea instituţiei, sau au
ca efect neîndeplinirea obiectivelor acesteia, are obligaţia de a înştiinţa de îndată superiorul ierarhic.
(2) Persoana însărcinată cu monitorizarea respectării dispoziţiilor prezentului Cod etic este funcţionarul
desemnat cu monitorizarea respectării normelor de conduită de la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului Piteşti, în condiţiile legii, numit consilier etic;
(3) Multe dintre situaţiile apărute în practică se pot rezolva pe cale amiabilă, prin măsuri manageriale, şi nu
trebuie neapărat să se ajungă la comisia de disciplină – for cu rol preponderent sancţionator.
(4) Activitatea de acordare de asistenţă şi consiliere etică presupune, printre altele, studierea comportamentelor,
atitudinilor şi a vulnerabilităţilor funcţionarilor, identificate la nivel individual, care pot conduce la încălcarea
normelor de conduită. Aceste activităţi pot contribui la îmbunătăţirea climatului de lucru.
(5) Consilierul etic acordă consultanţă şi asistenţă salariaţilor – funcţionari publici si personal contractual, cu
privire la respectarea normelor de conduită.
(6) Orice salariat din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti poate solicita, în scris,
acordarea de consiliere şi asistenţă etică în situaţia în care acesta constată, ori află de crearea unei dileme etice,
precum şi în situaţia în care a constatat încălcarea normelor de etică de către un angajat din cadrul instituţiei;

CAPITOLUL VI.
DISPOZIŢII FINALE
Art.40. Prevederile prezentului Cod etic nu au caracter limitativ, orice alte dispoziţii speciale în materie sunt
aplicabile categoriilor de salariaţi cărora le sunt adresate.
Art.41. Prezentul Cod etic va fi îmbunătăţit periodic dată fiind complexitatea experienţei în domeniul asistenţei
sociale şi asistenţei medicale.
Art.42. Pentru informarea cetăţenilor, se va asigura publicitatea prezentului Cod etic pe site-ul Primăriei
Municipiului Piteşti, Consiliul Local, secţiunea Instituţii şi Servicii Publice.
Art.43. Prezentul cod de etică intră in vigoare la data de 13.12.2012.

Leave a Reply