Clipboard02

 

 

 

ANUNŢ

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul instituției care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

 

Probele de examen se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 16.06.2016 orele 1000– proba scrisă;
 • 21.06.2016 orele 1000– interviul.

 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

 

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului și conțin în mod obligatoriu:

 1. copia de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formularul de înscriere;

 

 

BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ

 

 

 1. LEGEA NR. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. LEGEA NR. 7/2004, privind Codul de conduita al funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. LEGEA 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
 6. ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR.1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 7. ORDONANTA DE URGENTA NR.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. HOTARAREA GUVERNULUI  NR.925/2006 pentru aplicarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, sau la telefon 0372030420 int.106.

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                    ȘEF BIROU

Iancu Sorin                                             Personal, Juridic, Securitatea Muncii

Sima Mădălina Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./ Dact.GE/3ex.

Examen de promovare in grad profesional pentru functionari publici