antet_centenar

 

 

ANUNŢ

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul instituției care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

 

Probele de examen se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 29.05.2018 orele 1000– proba scrisă;
 • 04.06.2018 orele 1000– interviul.

 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

 

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului și conțin în mod obligatoriu:

 1. copia de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formularul de înscriere;

 

 

BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Cartea I – Titlul II, III, Cartea a II-a – Titlul II, IV;
 3. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de Protecţie;
 4. HG nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de Liceu”;
 5. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;
 7. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială , în domeniul protecţiei copilului;
 9. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 10. Ordinul nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament;
 11. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 13. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Constituția României.

 

BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 

 1. Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea nr.277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea  familiei, republicată;
 3. Ordonanţa de Urgenţă nr.70/2011 privind măsurile de protectie sociala în perioada sezonului rece cu modificările şi completările ulterioare ;
 4. Ordonanţa de Urgenţă  111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea  copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată.
 7. Legea nr.7/2004, privind  Codul de conduită a  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Constitutia României- din 21 noiembrie 1991 – republicată

 

 

BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

 

 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;
 3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
 5. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. G.R nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 8. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

 

Atributiile prevăzute în fișa postului pentru:

 

 1. Postul de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 

Atribuţiile postului:

-aplică prevederile legale în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a persoanelor adulte fără discernământ;

-întocmește anchete sociale la solicitarea instanței judecătorești/notar public în situații de divorţ, exercitare autoritate părintească, stabilire domiciliu minor, stabilire program de vizită și a cuantumului pensiei de întreținere;

-monitorizează păstrarea legăturilor personale între copil și părintele la care acesta nu locuiește, urmare a nerespectării programului stabilit de instanța de judecată sau de părinți, potrivit Legii 257/2013;

-întocmește anchete sociale solicitate de poliție privind abandonul de familie, neplata pensiei de întreținere și punerea sub interdicție ;

-verifică şi întocmeşte inventarul bunurilor pentru persoanele asupra cărora a fost instituită tutela;

-întocmeşte referatele şi proiectele de dispoziţii privind numirea curatorului special/autorizare reprezentant legal, în vederea reprezentării/asistării persoanelor fără discernământ sau a minorilor;

-întocmeşte anchetele sociale necesare în situaţia de schimbare a reprezentantului legal în dosarele de prestaţii sociale;

-întocmeşte corespondenţa zilnică către beneficiari şi instituţii;

-întocmește anchete sociale urmare a solicitărilor primite de la instituții ale statului (DGASPC Argeș, Poliție) în situații de violență, neglijare a copilului sau la solicitarea părinților în vederea primirii, de către copil, a sprijinului acordat  în cadrul Programelor naţionale de protecţie socială ”Bani de liceu” şi respectiv ,,Euro 200”;

-monitorizează situația copiilor din mun. Pitești pentru care s-a instituit tutela ;

-întocmește documentele necesare semnării și ștampilării de către autoritatea locală de la domiciliul solicitantului a formularului de atestare a existenței pentru cetățenii care beneficiază de pensie din partea altor state, precum și a formularului de deducere a impozitului din partea statului respectiv ;

-efectuează anchete sociale şi întocmeşte, dacă este necesar, planuri de servicii la solicitarea DGASPC Argeș/părinți în vederea prevenirii separării copilului provenit din familii cu probleme sociale de părinții săi sau la solicitarea părinților în vederea includerii copilului în programe de recuperare medicală;

-monitorizează situația copiilor din mun. Pitești ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, conform Ordinului nr. 219/2006, privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia sunt la muncă în străinătate și Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ;

-monitorizează situația copiilor din mun. Pitești ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, conform Hotărârii nr. 691/2015, pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

-întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii, privind schimbarea pe cale administrativă a numelui copilului;

-întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii de stabilire a identității minorilor abandonați după naștere în maternitatea Spitalului Județean de Urgență Pitești;

-efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei pentru declararea judecătorească a dispariţiei;

-are obligația de a actualiza permanent, cu datele și informațiile necesare, evidența tehnic-informatizată și registratura electronică;

-monitorizează situația minorilor reintegrați în familie prin încetarea măsurii de protecţie specială ;

-asigură activitaţi  de consiliere, informare şi îndrumare a  cetăţenilor cu privire la problematica specifică de autoritate tutelară şi protecţia copilului;

-asigură relaționarea cu instanțele de judecată și notarii publici ;

-participă la încheierea contractelor de întreținere conform Legii nr. 17/2000;

-participă la audierea minorilor la secțiile de Poliție;

-întocmeşte şi asigură implementarea planului de servicii pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, întocmind toate documentele aferente, inclusiv fişe de monitorizare, fişe de consiliere/îndrumare, rapoarte de vizită, rapoarte de implementare a planului de servicii etc;

-consiliază/îndrumă familiile şi copiii aflaţi în situaţie de risc;

-sesizează şefii ierarhici, ori de câte ori constată stări de lucru anormale;

-în relaţiile cu publicul oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor cetăţenilor;

-răspunde pentru folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru;

-răspunde pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul său de activitate;

-asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a deciziilor directorului executiv;

-identifică neconformităţi la procesele/activităţile/serviciile realizate şi răspunde de soluţionarea celor care le-au fost repartizate;

-se preocupă de îmbunătăţirea continuă a modului în care lucrează;

-asigură păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

-asigură arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor pe care le întocmeşte sau/şi cu care lucrează;

-răspunde de respectarea normelor de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă şi de situaţii de urgenţă;

-răspunde de aplicarea prevederilor din manualul sistemului de management al calităţii, din procedurile de sistem şi din procedurile operaţionale specifice domeniului său de activitate;

-are obligația de a cunoaște și de a respecta prevederile Ord. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/manageria al entităţilor publice;

-cunoaşte şi respectă prevederile Legii nr. 7/2004, privind Codul de Conduită a Funcţionarilor Publici, precum şi prevederile Codului Etic elaborat la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti ;

-respectă  prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei;

-respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară al instituţiei;

-participă, la solicitarea superiorilor ierarhici, în timpul programului normal de lucru sau după program, în condiţiile legii, la diferite acţiuni organizate de instituţie şi primărie ;

-observă tendinţele sociale, economice şi politice care pot influenţa activitatea organizaţiei şi face recomandări pentru îmbunătăţirea acesteia ;

-îndeplineşte alte sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de superiorii ierarhici, în legătură cu domeniul de activitate.

 

 1. Postul de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 

Atributiile postului:

Indemnizaţia / stimulentul pentru creşterea copilului în vârstâ de pâna la 2 ani/3 ani , conform OUG nr.111/2010 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare:

 • primeşte şi înregistrează dosarele noi privind acordarea indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului în vârstâ de pâna la 2 ani / 3 ani şi întocmeşte borderoul pe care îl transmite la Agenţia Judeţeană pentru  Plăţi şi Inspecţie  Socială în vederea stabilirii dreptului la această prestaţie;
 • primeşte şi înregistrează cererile privind modificările intervenite în dosarele de indemnizaţie/stimulent şi întocmeşte borderoul cererilor pe care îl transmite la Agenţia Judeţeană pentru  Plăţi şi Inspecţie  Socială;
 • întocmeşte orice alte informări sau rapoarte  solicitate cu privire la această prestaţie;

Alocatia pentru sustinerea familiei potrivit Legii nr.277/2010, cu modificările şi completările ulterioare : verificarea legalitătii acordării acestor drepturi, prin efectuarea şi reefectuarea anchetelor sociale privind stabilirea / neacordarea /  modificarea /menţinerea/ încetarea dreptului la  alocatia pentru susţinerea  familiei; întocmirea anchetelor sociale, pe baza informatiilor obţinute cu privire la  situaţia socio-materială a persoanelor anchetate; redactarea referatelor şi proiectelor de dispozitii privind acordarea / respingerea / modificarea / suspendarea / încetarea / indexarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei;

 • întocmeşte si transmite Agenţiei Judetene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială documentaţia completă necesară plătii, şi alte situaţii prevăzute de lege;
 • întocmirea borderourilor cuprinzând dispoziţiile emise şi transmiterea acestora către Agenţia Judeteană de Plăţi şi Inspecţie Socială Arges;
 • întocmirea şi eliberarea de adeverinţe privind depunerea / nedepunerea cererilor pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei; evidenţa cererilor pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a dispoziţiilor emise în  legătura cu aceste drepturi;

Hotararea Guvernului nr.1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sânge;

 • -verifica documentatia care stă la  baza  decontării cheltuielilor de transport în comun pentru donatorii de sânge si o transmite  catre structura cu atribuții finaciar- contabilile .
 • -întocmeste statul  de plata pentru  decontarea  cheltuielilor de transport in comun pentru donatorii de sange  din  afara  localitătii;
 • -întocmeste referatul pentru decontarea  contravalorii  facturii pentru  abonamente la transportul urban de calatori eliberate  donatorilor de singe;

In conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011, cu modificările şi completările ulterioare, asigură primirea, verificarea  cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri în perioada sezonului rece (noiembrie – martie), familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse;

 • asigură în cadrul biroului de relaţii cu publicul al serviciului, activitaţi de consiliere, informare şi îndrumare a  cetăţenilor cu privire la acordarea diferitelor servicii si prestaţii sociale;
 • întocmeşte corespondenţa zilnică către beneficiari şi instituţii;
 • sesizează şefii ierarhici, ori de câte ori constată stări de lucru anormale;
 • în relaţiile cu publicul oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor cetăţenilor;
 • răspunde pentru folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru;
 • răspunde pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul său de activitate;
 • asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a deciziilor directorului executiv;
 • identifică neconformităţi la procesele/activităţile/serviciile realizate şi răspunde de soluţionarea celor care le-au fost repartizate;
 • se preocupă de îmbunătăţirea continuă a modului în care lucrează;
 • asigură păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 • asigură arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor pe care le întocmeşte sau/şi cu care lucrează;
 • răspunde de respectarea normelor de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă şi de situaţii de urgenţă;
 • răspunde de aplicarea prevederilor din manualul sistemului de management al calităţii, din procedurile de sistem şi din procedurile operaţionale specifice domeniului său de activitate;
 • identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme.
 • respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei;
 • respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară al instituţiei;
 • observă tendințele sociale, economice și politice care pot influența activitatea organizației și face recomandări  pentru îmbunătățirea
 • respectă cerintele impuse de Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităţilor publice;
 • are obligaţia de a respecta Codul etic de conduită  elaborat de  Direcţia de Asistenţă Sociala  a Municipiului Piteşti;
 • respectă îndatoririle şi obligaţiie stabilite prin Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi  a normelor de conduită profesională a funcţionarilor publici, reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
 • participă, la solicitarea superiorilor ierarhici, în timpul programului normal de lucru sau după program, în condiţiile legii, la diferite acţiuni organizate de instituţie şi primărie.
 • îndeplineşte alte sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de superiorii ierarhici, în legătură cu domeniul de activitate.

 

 1. Postul de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

 

Atribuţii:

– efectuează şi răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respectiv:

– primește și verifică dosarele persoanelor care doresc să se angajeze ca asistenți personali;

-verifică activitatea asistenţilor personali prin anchete sociale efectuate la domiciliul persoanelor pe care le îngrijesc;

-întocmește fișele de evaluare a asistenților personali ale persoanelor încadrate în gradul grav de handicap;

-se deplasează în teren şi ia măsurile necesare pentru efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele adulte, în vederea încadrării solicitanţilor într-un grad de handicap sau revizuirii certificatelor de încadrare;

– primește și verifică dosarele persoanelor încadrate în gradul grav de handicap care doresc să beneficieze de indemnizație;

– se deplasează în teren şi ia măsurile necesare pentru întocmirea anchetelor sociale, pentru persoanele cu handicap care au renuntat la asistent personal şi optează să beneficieze de indemnizaţie;

– oferă relaţii cetăţenilor privind condiţiile pentru încadrarea ca asistenţi personali, condiţiile de acordare a abonamentelor de transport urban gratuite pentru persoanele cu handicap, asistenţii personali, însoţitorii și condiţiile pentru primirea indemnizaţiei;

– întocmeşte, administrează şi actualizează baza de date privind beneficiarii de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun;

-întocmeşte referatul necesar achiziţionării abonamentelor de transport;

– efectuează şi răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, respectiv în termen de 30 de zile, se deplasează în teren şi întocmeşte anchetele sociale necesare pentru internarea persoanelor vârstnice în centre de îngrijire şi asistenţă sau în centre medico-sociale;

 • observă tendinţele sociale, economice şi politice care pot influenţa activitatea organizaţiei şi face recomandări pentru îmbunătaţirea acesteia;
 • răspunde de aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a deciziilor directorului executiv;
 • se preocupă de îmbunătăţirea continuă a modului în care lucrează;
 • răspunde de aplicarea prevederilor din manualul sistemului de management al calităţii, din procedurile de sistem şi din procedurile operaţionale specifice domeniului său de activitate;
 • respectă cerinţele impuse de Ordinului 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme;
 • răspunde de respectarea normelor de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă şi de Situaţii de urgenţă;
 • răspunde de respectarea reglementărilor privind fumatul în instituție;
 • în caz de incendiu folosește stingătoarele din dotare;
 • răspunde de păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu, precum şi de confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunostinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 • răspunde de arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor pe care le întocmeste sau/şi cu care lucrează;
 • răspunde pentru folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru;
 • răspunde pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul său de activitate;
 • sesizează şefilor ierarhici, ori de câte ori constată, stări de lucru anormale;
 • în relaţiile cu publicul oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor cetăţenilor;
 • se preocupă pentru pregătirea profesională continuă;
 • participă la acţiunile organizate de direcţie;
 • respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare;
 • respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară;
 • respectă prevederile Codului de Conduită elaborat de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti;
 • participă, la solicitarea superiorilor ierarhici, în timpul programului normal de lucru sau după program, la diferite acţiuni organizate de direcţie sau primărie;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de superiorii ierarhici.

 

 1. Postul de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

 

 

 

Atribuţii:

– efectuează şi răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respectiv:

– primește și verifică dosarele persoanelor care doresc să se angajeze ca asistenți personali;

-desfăşoară activităţi specifice privind culegerea şi prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale pentru încadrarea în grad de handicap a persoanelor minore sau adulte sau revizuirii certificatelor de încadrare,

– primește și verifică dosarele persoanelor încadrate în gradul grav de handicap care doresc să beneficieze de indemnizație;

– desfăşoară activităţi specifice privind culegerea şi prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale pentru internarea persoanelor cu handicap în centre de îngrijire specializate;

-primește și verifică dosarele persoanelor care doresc să se angajeze ca asistenți personali;

-se deplasează în teren şi ia măsurile necesare pentru întocmirea anchetelor sociale pentru persoanele cu handicap care au renuntat la asistent personal şi optează să beneficieze de indemnizaţie;

-întocmeşte şi eliberează adeverinţele solicitate de beneficiarii de indemnizaţie;

– efectuează şi răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, respectiv desfăşoară activităţi specifice privind culegerea şi prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale pentru internarea persoanelor vârstnice în centre de îngrijire şi asistenţă sau în centre medico-sociale;

– desfăşoară activităţi specifice privind culegerea şi prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale solicitate de Comisia de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă

– informează solicitanţii cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul persoanelor cu dizabilităţi/vârstnice;

– colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi desfăsoară împreună activităţi specifice în domeniul protecţiei persoanei cu handicap;

– colaborează cu alte instituţii, organisme şi organizaţii care desfăsoară activităţi specifice în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap/vârstnice în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a acestora;

– acordă îndrumare şi asistenţă persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora;

– urmăreşte în permanenţă identificarea unor categorii sau grupuri ţintă de persoane aflate în stare de risc social în vederea iniţierii şi dezvoltării de noi programe de asistenţă socială şi acordarea de prestaţii potrivit legii;

– verifică documentaţia de acordare de subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii care înfinţează şi

administrează unităţi de asistenţă socială, conform legislaţiei în vigoare;

– răspunde de aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a deciziilor directorului executiv;

– se preocupă de îmbunătăţirea continuă a modului în care lucrează;

– observă tendinţele sociale, economice şi politice care pot influenţa activitatea organizaţiei şi face recomandări pentru îmbunătaţirea acesteia;

– răspunde de aplicarea prevederilor din manualul sistemului de management al calităţii, din procedurile de sistem şi din procedurile operaţionale specifice domeniului său de activitate;

– respectă cerinţele impuse de Ordinului 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

– identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme;

– răspunde de respectarea normelor de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă şi de Situaţii  de urgenţă.;

– răspunde de păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu, precum şi de confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunostinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

– răspunde de arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor pe care le întocmeste sau/şi cu care lucrează;

– răspunde pentru folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru;

– răspunde pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul său de activitate;

– sesizează şefilor ierarhici, ori de câte ori constată, stări de lucru anormale;

– în relaţiile cu publicul oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor cetăţenilor;

– se preocupă pentru pregătirea profesională continuă;

– participă la acţiunile organizate de direcţie;

– respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare;

– respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară;

– respectă prevederile Codului de Conduită elaborat de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti;

– participă, la solicitarea superiorilor ierarhici, în timpul programului normal de lucru sau după program,  la diferite acţiuni organizate de direcţie sau primărie;

– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de superiorii ierarhici.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, sau la telefon 0372030420 int.106.

 

 

 

 

 

               DIRECTOR EXECUTIV                                                    ȘEF BIROU

                          Iancu Sorin                                             Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                      Sima Mădălina Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./ Dact.GE/3ex.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut