JUDEȚUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 15552/10.10.2018

 

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 03.10.2018, pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor din cadrul Adăpostului de Noapte Nord

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Nr. Crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu

ADMIS/RESPINS

1 Radu Nicoleta-Ionica 82,67 puncte ADMIS


NOTĂ
:
Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
– sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
– candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

Afisat astazi, 10.10.2018, ora 1100, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs
Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 03.10.2018