JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.  16659/26.09.2019

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 19.09.2019 pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului  de Îngrijire și  Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei interviului:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu    ADMIS/RESPINS
1 Sibiceanu Ana-Maria   82 puncte ADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

         Afisat astazi, 26.09.2019, ora 11,00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs:

       Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 19.09.2019 pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești