JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIULUI PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.  111 /05.01.2018

 

 

 

 

REZULTATUL

 

probei scrise la concursul organizat în data de 04.01.2018, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de asistent medical principal din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Stanciu Rucsandra-Daniela 51,00 puncte ADMIS
2 Moise Elena-Luminița 32,50 puncte RESPINS
3 Gămănuși Ioana 12,00 puncte RESPINS
4 Matei Daniela                ABSENT
5 Stănculescu Marius-Iulian                ABSENT

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 10.01.2018, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 05.01.2018, ora 1100 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

 

Secretar Comisie de Concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 04.01.2018