JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIULUI PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 20191/27.11.2020

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.12.2020, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale temporar vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1. DIACONESCU ANTOANETA-ELENA Respins Nu îndeplinește cerințele de studii
2.  DRĂGHICI ALEXANDRA-ELENA Admis
3.   MANOLE ANA-MARIA   Admis  
4.   RECEANU MĂDĂLINA-ANCA Admis
5.   SANDU MONICA-CREOLA   Admis
6.   VLĂSCEANU MARIA-MĂDĂLINA Admis

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor de înscriere, vor sustine proba scrisă în data de 09.12.2020 ora 0900, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piteşti din bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter.

         –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 27.11.2020, ora 12:00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                  Secretar comisie de concurs

                                                 Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.12.2020