JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.   22317/09.12.2019

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 17.12.2019  pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
  1. ANCA CRISTINA-LAVINIA ADMIS –  
  2. GHERASE MARIA-MĂDĂLINA ADMIS
  3. MATEI DANIELA ADMIS   –
  4. NEACȘU DAFINIȚA-GEORGETA ADMIS   –

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 17.12.2018 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

– candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

  • Afişat astăzi, 10.12.2019, ora 10:00 la sediul şi pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti (www.dasp.ro).

Secretar Comisie de Concurs

                              Inspector -Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 17.12.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal