JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 11815/09.07.2019

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 18.07.2019,

 pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator I

 din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
 1. Ionescu Valentina Admis
 2. Necula Alina- Mihaela Admis
3.
Vochin Alexandra- Daniela Admis

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 18.07.2019 ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 09.07.2019, ora 1400 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 18.07.2019