JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexa la procesul verbal nr. 19249/16.11.2020

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 23.11.2020, pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD), din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1.   BUCUR MAGDALENA ADMIS
 2. DIACONESCU ANTOANETA-ELENA  RESPINS Nu îndeplinește condițiile de studii
3.  DRĂGHICI ALEXANDRA-ELENA ADMIS
4.  GĂRĂIMAN PAULA-RAMONA ADMIS
5.  RECEANU MĂDĂLINA-ANCA ADMIS
6.   SANDU ELENA-ADRIANA ADMIS
 
7.
SANDU MONICA-CREOLA ADMIS
8.  VLAICU LARISA-MIHAELA ADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 23.11.2020 ora 0900, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 16.11.2020, ora 15:30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                            Secretar comisie de concurs

                                                            Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 23.11.2020