JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de concurs

Nr. 11301/02.07.2019

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul organizat în data de 10.07.2019,

de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut,

pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege

            Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) şi alin. (2) din Hotărârea nr. 611/2008, pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat selecţie dosare ADMIS/RESPINS Motivul respingerii  
1 Băzdăvan Marinela- Alina ADMIS
2 Miea Lavinia- Anamaria ADMIS

NOTA:         

            Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 10.07.2019 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

  • Afişat astăzi, 02.07.2019 ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar

Georgescu Elena

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul organizat în data de 10.07.2019, de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut