JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisiile de concurs

Nr. 13157/13158/13159/ 24.08.2020

REZULTATUL

selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 31.08.2020

            Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) şi alin. (2) și art. 671 din Hotărârea nr. 611/2008, pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Funcția publică Numele şiprenumele candidatului Instituția/ Compartiment Rezultatul  selecţiei dosarelor de concurs ADMIS/RESPINS Motivul respingerii  
1 Inspector, clasa I, grad profesional superior 12886 DAS/ S.F.C.A.P.I.A ADMIS
2. Inspector, clasa I, grad profesional principal 12700 DAS/S.B.S.P.F. ADMIS
3. Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal 12771 DAS/SPJSM ADMIS

NOTA:         

            Conform prevederilor art. 618 alin. (11) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–   candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 31.08.2020 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

  • Afişat astăzi, 24.08.2020 ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici organizat în data de 31.08.2020