ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a funcție publice vacante de inspector, grad profesional superior din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice”

ANUNȚ
privind ocuparea prin transfer la cerere a funcție publice vacante de inspector,
grad profesional superior din cadrul Serviciului Protecția
Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, în temeiul art.465 și art.506, alin.(1), lit.b) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, anunță ocuparea funcție publice vacante de inspector, grad profesional superior din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice, prin transfer la cerere.
Condiţiile necesare pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care solicită ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant sunt următoarele:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: administraţie publică sau asistenţă socială;
-vechime în specialitatea studiilor : minimum 7 ani.
Funcționarii publici interesați vor depune până la data de 19.02.2021, ora 12 următoarele documente:
a)-cererea de transfer;
b)-curriculum vitae;
c)-copia actului de identitate;
d)-copii diplome de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul asistenței sociale;
e)-adeverință eliberată de către instituția angajatoare care să ateste calitatea de angajat, funcția pe care o ocupă în prezent și vechimea în specialitatea studiilor.
Copiile actelor prevăzute la lit.c) și d) vor fi prezentate însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii, iar restul documentelor se vor depune în original.
Bibliografie:

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. HGR nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 3. Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;
 4. ORDIN nr. 1985/ 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.
  Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data interviului, cu toate republicările, modificările, completările ulterioare. Interviul se va desfășura în data de 25.02.2021, ora 16, 30 la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de transfer la cerere, cuprinzând:
  -adresa de corespondență: bdl.Republicii nr.117b, bl.D5b, parter, Pitești, jud.Argeș
  -telefon/fax: 0372030420/0372030421- în cadrul programului de lucru cu publicul.
  -email: dasp@dasp.ro
  -persoană de contact și funcția deținută: Pașol Daniela, consilier, Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii.
ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a funcție publice vacante de inspector, grad profesional superior din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice”