Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil

 1. Cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent;
 2. Acte de identitate părinţi;
 3. Certificatul de naştere al copilului;
 4. Certificat de căsătorie/ Livretul de familie;
 5. Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit –  Anexa Nr. 2 la normele metodologice- Adeverinta ;
 6. Decizia de suspendare  a contractului de muncă, înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 7. Adeverinta  de la celălalt părinte sau dovada că îndeplineşte conditiile pentru acordarea indemnizatiei crestere  copil (pentru copiii nascuti  începand  cu data de 01 MARTIE  2012);
 8. Declaraţie pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut;
 9. Decizie de acordare a pensiei de invaliditate, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii (pentru beneficiarii pensiilor de invaliditate);
 10. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată ca reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 11. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data solicitării acesteia;
 12. Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în situaţiile în care cursurile au fost întrerupte din motive medicale;
 13. Contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale, totalizate în baza prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii;
 14. Extras de cont bancar pe numele beneficiarului (ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar;

PROGRAM:       LUNI-MIERCURI                 08.30 – 12.30  și 13.30 – 16.00

                            JOI          08.30 – 12.30 și 13.30 – 18.00

                   VINERI                                    08.30 – 12.30

Documentele necesare pentru acordarea indemnizaţiei/stimulentului se depun în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la terminarea concediului de maternitate (cele 126 de zile )

Acte necesare pentru trecere de la indemnizație pentru creşterea copilului la stimulentul  de inserţie

Mama/tatăl care a beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului trebuie să se prezinte în termen de 15 zile calendaristice de la data reluării activităţii cu urmatoarele acte:

 • Cerere tip
 • Decizie/adeverinţa reluare activitate (în cazul în care revine în activitate la un alt angajator: decizie încetare + noul contract)
 • Certificat de naştere copil
 • B.I/C.I. părinţi
 • Extras de cont solicitant

Acte necesare pentru dosarul de  indemnizație pentru creșterea copilului – perioada de suprapunere

Când al doilea copil se naște înainte de a împlini primul copil vârsta de 2 sau 3 ani, în cazul copilului încadrat într-un grad de handicap, documentele necesare pentru dosarul de supliment pentru cel de-al doilea copil (perioada de suprapunere), sunt următoarele:

 • Cerere tip
 • Certificate naştere ambii copii
 • Cărți de identitate părinţi
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul                  
 • Extras de cont (solicitant)
 • Minim 15 zile sau maxim 30 de zile calendaristice de la data când a aparut modificarea!!!

Acte necesare pentru dosar de prelungire a indemnizației pentru creșterea copilului

Înainte de împlinirea de către copilul anterior a vârstei de 2 sau 3 ani, în cazul copilului încadrat într-un grad de handicap, se depune dosarul pentru prelungirea indemnizației pentru creșterea copilului. Documentele necesare pentru dosarul de prelungire a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, sunt următoarele:

 • Cerere tip
 • Decizie de prelungire a suspendării activității profesionale
 • Adeverința de la celălalt părinte că îndeplinește condițiile pentru acordarea indemnizației pentru creștere copil
 • Certificate naștere ambii copii
 • Cărți de identitate părinţi
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul
 • Extras de cont

Acte necesare pentru dosarul de  indemnizație pentru creșterea copilului  – pentru copil încadrat într-un grad de handicap

Pentru copil încadrat într-un grad de handicap 1-3 ani sau 2-3 ani (pentru 3-7 ani se prezinta la SPPHPV) sunt necesare următoarele documente:

 • Cerere tip
 • Certificat de naștere copil
 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap
 • Hotărâre încadrare grad de handicap
 • Cărți de identitate părinţi
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul
 • Extras de cont

  Minim 15 zile  – maxim 30 zile de la modificare

Acte necesare pentru dosarul de  indemnizație pentru creșterea copilului pentru    PFA, Intreprinderi Individuale/Întreprinderi Familiale 

 • Cerere tip

–  Adeverinta eliberată de Casa de Asigurari de Sănătate – din  care să rezulte dacă solicitanta/ul are  dreptul la concediu  de maternitate şi perioada plătită (sau dacă nu are dreptul)

–  Adeverinta de suspendare a activitatii

– Autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare la Registrul Comertului

– Decizie de impunere a veniturilor realizate din activităţi independente – ANAF

– CI/CIP părinţi

– certificat de naştere  copil

– certificat de căsătorie

– adeverinţa  de la celălalt părintesau dovada că îndeplineşte condițiile pentru acordarea indemnizației creștere  copil (pentru copiii nascuti  începând  cu data de 01. MARTIE  2012 )

Acte necesare pentru dosarul de  indemnizație pentru creștere

   copilului pentru S.R.L – Asociat unic

–  cerere tip

–  stagiu de cotizare  – Casa de Asigurări Sociale

–  declaraţia de asigurare

–  adeverinţa suspendare activitate firma ( Finanţe)

– adeverinţa de la contabilul firmei  privind plata impozitelor către bugetul de stat.

– decizie de impunere a veniturilor realizate din activităţi independente – Finanţele publice

 – CI/CIP părinţi

 – certificat naştere  copil

 – certificat de căsătorie

– adeverinţa  de la celălalt părinte sau dovada că îndeplineşte condițiile pentru acordarea indemnizației creștere  copil ( pentru copiii născuţi  începând  cu data de 01 MARTIE  2012 )

Acte necesare pentru dosarul de  indemnizație pentru creșterea copilului pentru Contracte/convenţii civile

–  cerere tip

–  contract înregistat la Administrația Finanțelor Publice

–  adeverinţa  suspendare activitate

–  declaraţia 200 de la Administrația Finanțelor Publice                                                     

–  adeverinţa venituri nete realizate

–  CI/CIP părinţi

–  certificat de naştere copil

–  certificat de căsătorie, daxcă este cazul

–  adeverinţa de la celălalt părinte sau dovada că îndeplineşte condiţiile pentru       acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului

– extras de cont pe numele beneficiarului – BRD, BCR, RAIFFAISEN BANK, TRANSILVANIA, UNICREDIT TIRIAC, PROCREDIT, CEC, ROMEXTERA, ALFA BANK, LEUMI BANK, OTP BANK, VOLKSBANK,  ATE BANK, ING BANK, GARANTI BANK SA.

Acte necesare pentru dosarul de  indemnizație pentru creșterea copilui

pentru avocat

– cerere tip

– decizie de impunere a veniturilor realizate din activitați independente – Finantele publice

– adeverința de la Barou  din care să rezulte  ca nu-și mai exercită  funcția de avocat

– chitanța de la Finanțe  privind plata impozitelor catre bugetul de stat (pentru  lunile aferente anului în care s-a născut copilul)

– adeverința  de la Casa de Asigurări de Sănătate – cu  data la care a terminat concediul de maternitate

– CI/CIP părinţi

– certificat de naștere copil

– certificat de căsătorie

– adeverința  de la celălalt părinte sau dovada că îndeplineşte condițiile pentru acordarea indemnizației pentru creșterea  copilului (pentru copiii nascuti  incepand  cu data de 01 MARTIE  2012)

– extras de cont pe numele beneficiarului BRD, BCR, RAIFFAISEN BANK, TRANSILVANIA, UNICREDIT TIRIAC, PROCREDIT, CEC, ROMEXTERA, ALFA BANK, LEUMI BANK, OTP BANK, VOLKSBANK, PIREUS BANK, ATE BANK

Acte necesare pentru dosarul de  indemnizație pentru creșterea copilului pentru schimbare titular indemnizaţie pentru creşterea copilului

– cerere tip

– adeverința de salariu tip – Anexa nr. 2 – pentru indemnizație/stimulent

– decizie suspendare contract de muncă

– decizie de reluare activitate sau după caz încetare pentru părintele care a fost inițial în concediu si a beneficiat de indemnizaţie de creştere copil

– certificat naştere copil

– CI/CIP părinţi

– certificat de căsătorie

– extras de cont pe numele solicitantului BRD, BCR, RAIFFAISEN BANK, TRANSILVANIA, UNICREDIT TIRIAC, PROCREDIT, CEC, ROMEXTERA, ALFA BANK, LEUMI BANK, OTP BANK, VOLKSBANK, ATE BANK, ING BANK, GARANTI BANK SA.

Documentele necesare pentru schimbare titular indemnizație se depun în termen de maximum 30 de zile de la data intervenirii modificarii

Leave a Reply