ANUNŢ  

                                   

       Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea a 11 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești.

     

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 02.07.2019 ora 1000– proba scrisă;
 • 08.07.2019 ora 1000– interviul.

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

-absolvirea cu diplomă/adeverință a unor studii superioare de scurtă durată, în profilul postului, respectiv științe ale educației (pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar, pedagogie socială), precum și absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic și metodic specific.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

Tematica ştiinţifică pentru Limba şi literatura română

 1. Limba română

a)nivelul fonetic: norme ortografice şi ortoepice, sunet, silaba, despărţirea cuvintelor în silabe;

b)nivelul lexico-semantic: cuvânt, categorii semantice (sinonime, antonime, omonime, paronime), sensul cuvintelor;

c)nivelul stilistic: stiluri funcţionale, tipuri de text receptate (narativ, descriptiv, dialogat, informativ, argumentativ), stil direct, stil indirect, stil indirect liber.

2 .Literatura română

a)Proza – specii narative: basmul cult, povestirea.

Concepte operaţionale asociate: instanţele comunicării narative (autor, narator, personaj, cititor); construcţia discursului narativ (specie literară, acţiune, temă, momentele subiectului, conflict, incipit, final, moduri de expunere, stil direct, stil indirect, stil indirect liber, repere spaţiale, repere temporale); personaje (tipologie, modalităţi de caracterizare, limbajul naratorului).

b)Poezia pentru copii

Concepte operaţionale asociate: elemente de compoziţie: titlu, motiv literar, idee poetică etc.; elemente de prozodie; figuri semantice (aliteraţia, antiteza, comparaţia, epitetul, hiperbola, metafora, personificarea, repetiţia).

NOTĂ:

Componenta Limba şi literatura română din structura probei de concurs va fi dimensionată pe două module:

– redactarea unui eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ în care să se aplice conceptele operaţionale enumerate în programă, pe un text aparţinând scriitorilor studiaţi în timpul formării iniţiale;

– aplicarea elementelor de limbă română pe un text la prima vedere, selectat atât din opera scriitorilor studiaţi, cât şi a altor autori.

Tematica ştiinţifică pentru Introducere în pedagogie – Educaţie timpurie şi pentru Curriculumul pentru educaţia timpurie a copiilor sub 3 ani – conţinuturi

 • 3. Introducere în pedagogie – Educaţie timpurie
 • 4.      Educaţia – o caracteristică esenţială a devenirii umane
 • 5.      Educaţie – educabilitate – umanitate
 • 6.      Funcţiile şi formele educaţiei
 • 7.      Caracteristici ale educaţiei la vârstă mică
 • 8.      Educaţia timpurie în relaţie cu educaţia permanentă
 • 9.      Educaţia timpurie în România

NOTĂ:

Pentru componenta Introducere în pedagogie – Educaţia timpurie din structura probei de concurs se va solicita elaborarea unui eseu structurat/eseu argumentativ.

10. Curriculumul pentru educaţia timpurie a copiilor sub 3 ani – conţinuturi

11.  Curriculum – delimitări conceptuale

12.  Specificul curriculumului pentru educaţie timpurie a copiilor sub 3 ani

13.  Specificul dezvoltării la vârsta antepreşcolară – nevoile de dezvoltare specifice bebeluşului şi copilului mic

14.  Metodologia proiectării curriculumului pentru educaţie timpurie

15.  Modalităţi specifice de realizare a activităţilor didactice în educaţia timpurie

16.  Evaluarea activităţii copiilor sub 3 ani

17. Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor cu modificările și completările ulterioare;

18. H.G.nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie anteprescolară cu modificările și completările ulterioare ;

19. O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare;

20. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare;

21. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie obligatorie

Limba şi literatura română

1.      Anghelescu, M., Ionescu, C. Lăzărescu, Gh. (1995). Dicţionar de termeni literari, Ed. Gramond.

2.      Irimia, D. (1986). Structura stilistică a limbii române contemporane. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică

3.      Vianu, T. (…) Ed. 100 + 1 Gramar, Bucureşti, 2002. Arta prozatorilor români

4.      *** (1979). Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900. Bucureşti

5.      **** (2002). Dicţionarul scriitorilor români. (coord. Mircea Zaciu). Bucureşti: Ed. Albatros

6.      Academia Română, DOOM, ediţia a II-a, Bucureşti, 2005.

7.      Ciompec, G., Dominte, C., Forăscu, N., Guţu Romalo, V., Vasiliu, E. (1985). Limba română contemporană. Fonetica. Fonologia. Morfologia, ediţie revizuită şi adăugită, Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică

8.      Manualele de limba română, profil pedagogic, Ed. Didactică şi Pedagogică, ediţiile 1975-1986

Introducere în pedagogie – Educaţia timpurie şi Curriculumul pentru educaţia timpurie a copiilor sub 3 ani

9.  Ausubel, D., Robinson, R., Învăţarea în şcoală. O introducere în psihologia pedagogică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.

10.  Bîrzea, Cezar, Arta şi ştiinţa educaţiei, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.

11.  Cerghit, Ioan, Vlăsceanu, L., (coord.), Curs de pedagogie, Bucureşti, 1988.

12.  Cosmovici, A., Iacob, L., (coord.) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi, 1998.

13.  Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998.

14.  Cucoş, C. (coord.), Psihopedagogie pentru examenul de definitivare şi grade didactice, Ed. Polirom, Iaşi, 1998.

15.  D’Hainaut, L. (coord.), Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.

16.  Davtz, G., Ball, S., Psihologia procesului educaţional, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.

17.  Farca, S. (coord.), Începem grădiniţa! Ghid pentru părinţi şi educatoare, Ed. Pim, Iaşi, 2011.

18.  Farca, S., Cum întâmpinăm copilul ca părinţi, bunici, medici şi educatori, Ed. Trei, Bucureşti, 2010.

19.  Fumărel, S., Şovar, R., Vrăsmaş, E., Educaţia timpurie a copiilor în vârstă de 0-7 ani, Unicef, Ed. Alternative, Bucureşti, 1995.

20.  Gagne, R., Condiţiile învăţării, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.

21.  Golu, Pantelimon, Golu, Elena, Psihologie educaţională, Ed. Exponto, Constanţa, 2002.

22.  Iucu, B., Romiţă, Managementul şi gestiunea clasei de elevi – fundamente teoretico-metodologice, Ed. Polirom, Iaşi, 2000.

23.  Jigău, M. et al., Repere privind activitatea educativă. Ghid metodologic, MEC-CNC, Bucureşti, 2001.

24.  Jinga, I., Istrate, E. (coord.), Manual de pedagogie, Ed. All, Bucureşti, 1998.

25.  Jinga, Ioan, Negreţ, Ioan, Învăţarea eficientă, Ed. Editis, Bucureşti, 1994.

26.  Neacşu, I., Metode şi tehnici moderne de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti, 1990.

27.  Neculau, A., Cozma, T. (coord.), Psihopedagogie pentru examenul de definitivat şi gradul II, Ed. S. Haret, Iaşi, 1999.

28.  Păun, Emil, Iucu, Romiţă, Educaţia preşcolară în România, Ed. Polirom, Iaşi, 2002.

29.  Popescu, E. et al., Pedagogie preşcolară, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.

30.  Văideanu, G., Educaţia la frontiera dintre milenii, Ed. Politică, Bucureşti, 1988.

31.  *** Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.347/2011*) (Roluri profesionale şi competenţe ale absolvenţilor liceului – filieră vocaţională, profil pedagogic, specializarea educator puericultor)

32.  *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.347/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 27 din data de 14 ianuarie 2014

33. Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor cu modificările și completările ulterioare;

34. H.G.nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie anteprescolară cu modificările și completările ulterioare ;

35. O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare;

36. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare;

37. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările și completările ulterioare.

    Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Documentele de înscriere la concurs vor fi cuprinse într-un dosar cu șină, în ordinea prezentată în anunț .

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 07.06.2019  
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 24.06.2019
 3. Afisare rezultat selecție dosare:  26.06.2019              
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor: 27.06.2019
 5.  Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 28.06.2019 
 6. Proba scrisă: 02.07.2019 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 03.07.2019       
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 04.07.2019
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 05.07.2019 
 10. Interviul: 08.07.2019 ora 10,00       
 11.  Afisare rezultat interviu:   09.07.2019  
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul interviului: 10.07.2019
 13.  Termenul de soluționare a contestației la interviu: 11.07.2019
 14. Afișare rezultat final: 12.07.2019  

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

              DIRECTOR EXECUTIV                                          ȘEF SERVICIU

                         Iancu Sorin                                             Personal, Juridic,

Securitatea Muncii

                                                                                               Sima Mădălina Elena

Red.Dact/MGF/1 ex

         

 

Anunt concurs 02.07.2019