A N U N Ţ

            Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 – 2 posturi de îngrijitore

– 2 posturi de asistent medical principal

– 1 post de muncitor calificat (IV) bucătar

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 12.12.2019 ora 1000– proba scrisă;
 • 18.12.2019 ora 1000– interviul.

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

            Pentru posturile de îngrijitoare:

– studii generale dovedite cu acte

-vechime: nu se cere

            Pentru posturile de asistent medical principal:

            – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

            – studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă în specialitatea asistent medical

            – examen de grad principal dovedit cu adeverință

– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anual sau certificatul de membru și adeverință pentru participarea la concurs

 • vechime: minimum 5 ani în specialitate

           Pentru postul de muncitor calificat (IV) bucătar:

 • studii generale dovedite cu acte
 • calificare pentru ocupația de bucătar confirmată de certificat/adeverință
 • vechime: nu se cere

Bibliografia pentru postul de îngrijitoare:

 1. Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;
 2.  HG. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI și Partea VII;
 5. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.

Bibliografia pentru postul de asistent medical principal:

 1. Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;
 2.  HG. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul M.S.P. nr. 1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, cu modificările și completările ulterioare;
 5.  Ordinul comun al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și al Ministerului Sănătății nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 244/12.07.2018, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale,  cu modificările și completările ulterioare;
 8. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI și Partea VII;

Bibliografia pentru postul de muncitor calificat (IV) bucătar:

 1. Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;
 2.  HG. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI și Partea VII;

    Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

– certificat de naștere  și certificat de căsătorie, după caz;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Documentele de înscriere la concurs vor fi cuprinse într-un dosar cu șină, în ordinea prezentată în anunț .

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 20.11.2019  
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 04.12.2019
 3. Afisare rezultat selecție dosare:  06.12.2019               
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor: 09.12.2019
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 10.12.2019 
 6. Proba scrisă: 12.12.2019 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 13.12.2019       
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 16.12.2019
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 17.12.2019 
 10. Interviul: 18.12.2019 ora 10,00       
 11.  Afisare rezultat interviu:   19.12.2019  
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul interviului: 20.12.2019, până la ora 13:00
 13.  Termenul de soluționare a contestației la interviu: 23.12.2019
 14. Afișare rezultat final: 23.12.2019  

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

               DIRECTOR EXECUTIV                                                  ȘEF SERVICIU

                          Iancu Sorin                        Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                           Sima Mădălina Elena

Red.Dact/MGF/3 ex

Anunt concurs 12.12.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești