ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.618 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și cu prevederile HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 • 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii;
 • 1 funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 16.12.2019 orele 1000– proba scrisă;
 • 19.12.2019 orele 1000– interviul.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

 • Condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 • Condiţiile specifice:

I. Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științe economice: finanțe sau contabilitate;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

II. Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: asistență socială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și pe site – ul ANFP, respectiv în intervalul 14.11.2019 – 03.12.2019.

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu, conform prevederilor art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de  lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.


            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 39 alin. (11) lit. h).

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Bibliografia:

a) Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii:

 1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 2. Constituția României;
 3. Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 4. H.G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare ”Sănătate și asistență socială”;
 5. H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare ”Administrație” din administrația publică locală;
 6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 7. H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;
 8. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
 9. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

                 Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările și abrogările.

b) Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 1. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru suținerea familiei, republicată;
 2.  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța de Urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară  pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 7. Constituția României – din 21 noiembrie 1991 – republicată.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând:

 • adresa de corespondență: Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud.Argeș
 • telefon/fax: Tel. / Fax.  – 0372030420/ 0372030421
 • persoana de contact și funcția deținută: Georgescu Elena – consilier juridic – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii.

Atribuțiile prevăzute în fişa postului precum și alte date necesare desfășurării concursului sunt prevăzute în anexele atașate prezentului anunț.

              DIRECTOR EXECUTIV                                                 ȘEF SERVICIU

                          Iancu Sorin                         Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                Sima Mădălina Elena

Red/Dact. GE/3ex.

FISA-POST-Inspector-clasa-I-grad-superior.doc

Fisa-post-consilier-superior.docx

Formular-declaratie.docx

Formular-adeverinta-vechime.docx

Formularul-de-înscriere-la-concurs.docx

Anunt concurs 16.12.2019 pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante