123

 

 

A N U N Ţ

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, județul Argeș, organizează în data de 25.02.2019, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată, respectiv până la data de 06.01.2021, cu timp parțial ( 4 h), a unui post contractual vacant de consilier psihologic, înființat în afara organigramei, care va activa în subordinea Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice, în vederea realizării obiectivelor eligibile în cadrul proiectului  „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 .

 

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, și cuprind: selecția dosarelor și interviul.

 

Selecția dosarelor: 19.02.2019

Interviul  se va susține în data de 25.02.2019 ora 1000

Condiții generale pentru ocuparea postului:

 

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă  de 18 ani împliniți;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii pentru ocuparea postului, solicitate în anunț;

g)îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului, solicitate în anunț;

h)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei corespunzătoare postului pentru care candidează;

i)nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 

 • absolvent facultatea de Psihologie cu diplomă de licenţă sau echivalent – 3 ani
 • experiență pe un post similar – 3 ani;

 

Dosarul  candidatului trebuie să conțină următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care se specifică postul pentru care se solicită înscrierea;

b)copia actului de identitate;

c)copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

d) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;

e)adeverința care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;

f) cazierul judiciar;

g)copia certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

 

Toate copiile menționate mai sus vor fi însoțite, pentru verificarea conformității, de actele în original.

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menționate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

  Documentele de înscriere la concurs vor fi cuprinse într-un dosar cu șină, în ordinea prezentată în anunț .

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 12.02.2019-18.02.2019.

 

 

Bibliografia  

 

 1. Holdevici, Irina; Neacșu, Valentina-Consiliere psihologică și psihoterapie în situațiile de criză, Ed. Dual Tech, 2006
 2. Băban, Adriana, coordonator,- Consiliere educațională, ED. Academia de Științe Cognitive din România, 2009
 3. Minulescu, Mihaela-Psihodiagnoză modernă. Chestionarele de personalitate, Ed. Fundației România de Mâine, București, 2006

 

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

 

 • Se implică în acțiunile de selecție a grupului țintă;
 • Realizează psihoterapia tulburărilor emoționale, comportamentale și de personalitate a membrilor grupului țintă;
 • Acordă consiliere solicitanților din grupul țintă în funcție de situația în care se află;
 • Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologică, interpretează datele obișnuite și elaborează recomandările pe care le consideră necesare;
 • Stabilește etapele recuperării psihoterapeutice, în funcție de obiectivele propuse pentru recuperare;
 • Stabilește psihodiagnosticul și realizează examinările și evaluările psihologice;
 • Stabilește în funcție de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru și programele de instruire.
 • Întocmește evidențe proprii pentru fiecare caz în parte, înregistrează și arhivează informațiile care se referă la acestea;
 • Îndeplinește alte sarcini/responsabilități în vederea ducerii la îndeplinire a activității în cadrul proiectului cunoașterea și respectarea prevederilor legislației comunitare, naționale și ale contractului de finanțare precum și ale instrucțiunilor emise de către Autoritatea de Management;
 • Asigură relația cu membrii comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității rome vizate de proiect; sprijină coordonarea implementării activităților cu grupul țintă la nivelul membrului 3 al parteneriatului;
 • Relaționează în permanent cu actorii implicați în proiect;
 • Participă la întâlnirile de lucru organizate la nivelul proiectului, cu echipa de management și/sau cu alți experți din echipa de implementare a proiectului și/sau cu reprezentanți ai actorilor relevanți pentru implementarea activităților proiectului;
 • Raportează coordonatorului de proiect și expertului monitorizare servicii medicale/sociale/ medico-sociale, modul de realizare a obiectivelor;
 • Colaborează cu managementul de proiect și prezintă documentele solicitate de acesta în termenul stabilit

 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

                 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                 ȘEF SERVICIU

Iancu Sorin                                             Personal, Juridic, Securitatea Muncii

Sima Mădălina Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.Dact/MGF/3 ex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunt concurs 25.02. 2019