1

A N U N Ţ

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 

 • 1 post contractual vacant de asistent medical debutant din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară;
 • 1 post contractual vacant de portar din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară;
 • 1 post contractual vacant de asistent social practicant din cadrul Adăpostului de Noapte Nord.
 • 1 post contractual vacant de guard din cadrul Adăpostului de Noapte Nord.
 • 1 post contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord.

 

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 25.04.2017 ora 1000– proba scrisă;
 • 02.05.2017 ora 1000– interviul.

 

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

 

 1. Pentru postul contractual vacant de asistent medical debutant:
 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • diplomă de absolvire școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau diplomă de studii

postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea asistent medical BFT;

 • certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R însoțit de avizul anual sau certificat de membru și

adeverință pentru participarea la concurs ;

 

 1. Pentru postul contractual vacant de asistent social practicant:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată

absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în asistență socială;

 • avizul de exercitare a profesiei de asistent social treaptă de competență practicant;
 • adeverință eliberată de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România din care să rezulte că nu are suspendat avizul de exercitare a profesiei;

 

 1. Pentru posturile contractuale vacante de portar, paznic și guard:
 • studii gimnaziale
 • atestat de pază
 • vechime minimum 1 an în activitate specifică

 

 

Bibliografia  pentru postul de asistent medical debutant

 

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, aprobat prin HCL nr. 336/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;
 4. Ghid de Nursing-Lucreția Titircă (cap. Nevoia de a se mișca și de a avea o bună postură pag. 185-196; Cap. Nevoia de a comunica pag. 315-323; Cap. Nevoia de a învăța cum să îți păstrezi sănătatea);
 5. Electroterapie – Dr. Andrei Rădulescu, Ed. Medicală 2004 (Cap. II-Bazele fiziologice generale ale electroterapiei; Cap. IV- Curenții de joasă frecvență; Cap. V – Acțiunile curenților de medie frecvență; Cap. VII – Terapia cu ultrasunete).

 

        Bibliografia  pentru postul de asistent social practicant

 

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti,

aprobat prin HCL nr. 336/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile

publice ;

 1. Legea 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;

 1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările, cu modificările

și completările ulterioare

 1. Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata cu modificarile si

completarile ulterioare.

 

Bibliografia  pentru posturile de portar, paznic și guard

 

1.Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 1. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti,

aprobat prin HCL nr. 336/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile

publice ;

5.Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările, cu modificările

și completările ulterioare;

6.Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările

ulterioare;

7.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

 

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările.

 

 

 

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 31.03.2017
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 14.04.2017
 3. Afisare rezultat selecție dosare: 19.04.2017
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor de concurs: 20.04.2017
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 21.04.2017
 6. Proba scrisă: 25.04.2017 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 26.04.2017
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultat obținut la proba scrisă: 27.04.2017
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 28.04.2017
 10. Interviul: 02.05.2017 ora 10,00
 11. Afisare rezultat interviu:   03.05.2017
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultat obținut la interviu: 04.05.2017
 13. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 05.05.2017
 14. Afișare rezultat final: 08.05.2017

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

 

                                           

               DIRECTOR EXECUTIV                                                    ȘEF BIROU

                          Iancu Sorin                                             Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                      Sima Mădălina Elena

 

 

 

Red.Dact/MGF/3 ex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunt concurs 25.04.2017