ANUNŢ

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare și a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacantă de:

 • referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii – durată normală a timpului de lucru (8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână);

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 27.06.2022 ora 1000– proba scrisă;
 • 30.06.2022 ora 1000– interviul.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

 • Condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 • Condițiile specifice:
 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;
 • curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu o durată de cel puțin 80 de ore, finalizat cu certificat de absolvire ;
 • curs în domeniul apărării împotriva incendiilor, finalizat cu certificat de absolvire.

Cursurile se efectuează de către furnizori de formare profesională autorizați, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.
 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de în maximum 8 zile de la data publicării anunţului, pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și pe site – ul ANFP, respectiv în intervalul 09.06.2022- 16.06.2022.

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu, conform prevederilor art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare;

f)copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Bibliografia:

1. Constituția României;

2. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, titlul V al Părții a III-a, titlurile I și II ale Părții a VI –a;

3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

5. Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006;

6. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

7. H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;

8. H.G. nr.1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

9. H.G. nr.971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de Securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;

10. O.U.G. nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;

11. H.G. nr.580/2000 de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;

12. O.U.G. nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă;

13. H.G nr.537/2004 de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă;

 14. Legea nr.53/2003, republicată – Codul muncii;

 15. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 16. Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

 Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând:

 • adresa de corespondență: bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter , Pitești, jud.Argeș
 • telefon/fax: Tel. / Fax.  – 0372030420/ 0372030421
 • email: dasp@dasp.ro
 • persoana de contact și funcția deținută: Marinescu Gabriela- Florentina – inspector – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii.

Atribuțiile prevăzute în fişa postului precum și alte date necesare desfășurării concursului sunt prevăzute în anexele atașate prezentului anunț.

Cerere de inscriere. docx

Cerere de inscriere. pdf

FISA post referent Serviciul Personal Juridic Securitatea Muncii

Model adeverinta vechime

Anunt concurs 27.06.2022 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacantă de referent