ANUNŢ

               În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare și a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 • 1 funcție publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii, cu durata normală a timpului de lucru, respectiv 8 ore /zi, 40 ore/săptămână;
 • 1 funcție publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară, cu durata normală a timpului de lucru, respectiv 8 ore /zi, 40 ore/săptămână;
 • 1 funcție publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică, Administrativ, cu durata normală a timpului de lucru, respectiv 8 ore /zi, 40 ore/săptămână.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 28.07.2022 orele 1000– proba scrisă;
 • 02.08.2022 orele 1000– interviul.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

 • Condiţiile generale prevăzute la art.465 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condițiile specifice:

1. Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic, specializarea drept;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

2. Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic, specializarea drept;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;

3.Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică, Administrativ:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul calculatoare și tehnologia informației, informatică, matematică- informatică, electronica, automatică, contabilitate și informatică de gestiune, cibernetică.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, respectiv în intervalul 28.06.2022 – 18.07.2022.

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu, conform prevederilor art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f)copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Bibliografia:

I. Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii:

1. Constituția României;

2. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, titlul V al Părții a III-a, titlurile I și II ale Părții a VI –a;

3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați ;

5. Legea nr.53/2003 – Codul muncii;

6. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 7. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă;

8. Legea nr. 62/2011 a dialogului social ;

9. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

10. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

     Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

II. Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Cartea I – Titlul II, III, Cartea a II-a – Titlul II, IV;
 3. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de Protecţie;
 4. HG nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de Liceu”;
 5. Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;
 6. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei copilului;
 8.  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 9. Ordinul nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament;
 10. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 12.  O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordonanța nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 14. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 15.  Constituția României, republicată.

III.Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică, Administrativ:

1. Constituția Romaniei, republicată;

2. ORDONANȚA DE URGENȚA 57/2019 privind Codul administrativ, titlul V al Părții a III a, titlurile I si II ale Părții a VI -a, cu modificările si completările ulterioare;

3. ORDONANȚA GUVERNULUI nr.137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4.LEGEA nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare;

5.Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

6.Legea 455/2001 privind semnătura electronica, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7.Legea 8/1996 – privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare: subiectul, obiectul și conținutul dreptului de autor; durata protecției dreptului de autor; limitele exercitării dreptului de autor; protecția programelor pentru calculator; drepturi ale producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale;

8.Cunoștințe de operare a echipamentelor de tehnică de calcul.

 Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând:

 • adresa de corespondență: bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter , Pitești, jud.Argeș
 • telefon/fax: Tel. / Fax.  – 0372030420/ 0372030421
 • email: dasp@dasp.ro
 • persoana de contact și funcția deținută: Georgescu Elena – consilier juridic – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii.

Atribuțiile prevăzute în fişa postului precum și alte date necesare desfășurării concursului sunt prevăzute în anexele atașate prezentului anunț.

cerere de inscriere. docx

cerere de inscriere. pdf

Model adeverinta vechime

FISA post consilier juridic Serviciul Personal

Fisa post inspector Serviciul Protectia Copilului si Autoritate Tutelara

FISA post inspector debutant Biroul Achizitii Publice

Anunt concurs de recrutare pentru ocupare funcții publice de execuție vacante