Nr.    7534  /  04.05.2023

ANUNȚ

          Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, în Pitești, Bld.Republicii nr.117B, bloc D5B, parter, județul Argeș, organizează în conformitate cu Ordinul M.S. nr.166 din 26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, concurs în vederea ocupării următoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară:

            –  2 posturi cu normă întreagă de medic dentist cu drept de liberă practică;

            – 1 post cu normă întreagă medic dentist specialist, confirmat în specialitatea stomatologie generală.

            Contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

            Program de 7 ore/zi; 35 de ore/săptămână.

            Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la  lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

Condiții generale de participare la concurs

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant dintre cele prevăzute la art. 1 persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003-Codul muncii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

            Condiții specifice de participare la concurs

          – Studii universitare absolvite cu diplomă de licență/document care să dovedească calitatea de medic specialist confirmat în specialitatea stomatologie generală, după caz;

            – Să nu fi împlinit vârsta de pensionare de 65 ani;

            Concursul pentru ocuparea unui posturilor vacante va consta în următoarele etape:

a)      selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

b)     proba scrisă (proba B)

c)      proba practică, în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

 – Proba practică se va susţine din tematica probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Tematică

I. PROBA SCRISĂ

1. Etiopatogenia cariei dentare – 4

2. Caria dentara la adulţi – 4

3. Prepararea cavităţilor în tratamentul cariei simple – 4

4. Tratamentul plăgii dentinare – 4

5. Deschiderea accidentală a camerei pulpare – 4

6. Obturaţiile coronare – 4

7. Pulpitele acute şi cronice – 5

8. Tratamentul pulpitelor – 5

9. Gangrena pulpară – 5

10. Parodontitele apicale acute şi cronice – 5

11. Obturaţia de canal – 5

12. Parodontopatiile marginale cronice – 6

13. Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice – 6

14. Gingivo-stomatita eritematoasă – 6

15. Stomatitele veziculoase – 6

16. Stomatitele veziculo-pustuloase – 6

17. Gingivo-stomatita ulcero-necrotică – 6

18. Manifestări bucale în intoxicatiile cronice cu metale şi metaloizi – 6

19. Stomatitele micotice – 6

20. Edentaţia parţială: forme clinice, clasificare, complicaţii locale, loco – regionale şi generale – 7, 8

21. Elemente componente ale punţilor dentare: elemente de agregare (micro-protezele –

cor. de substituţie, turnată ne-fizionomică, mixtă metalo – acrilică şi fizionomică acrilică)

elemente de înlocuire a dinţilor lipsă (corpul de punte) – 7, 8

22. Principii generale în tratamentul edentaţiei parţiale prin punţi dentare – 7, 8

23. Tratamentele pre-protetice în edentaţia parţială: chirurgicale, parodontale marginale,

echilibrarea ocluzală pre-protetică – 7, 8

24. Fazele clinice ale restaurării edentaţiei parţiale prin punţi dentare – 7, 8

25. Examenul clinic al edentatului parţial: examinarea preliminară şi finală – 7, 8

26. Elementele structurale ale protezelor parţiale scheletate: conectori principali maxilari

şi mandibulari, croşetele dentare (funcţii, efectele croşetelor turnate asupra dinţilor

stâlpi, croşete tip Ackers, Bonwill, divizate în T., Ney nr. 1, mixte) – 7, 8

27. Biodinamica protezelor parţiale scheletate – 7, 8

28. Tipuri de amprente funcţionale utilizate în edentaţiile de cl. I şi a – II – a – 7, 8

29. Determinarea rapoartelor inter-maxilare în edentaţia parţială – 7, 8

30. Ocluzia funcţională principii – 7, 8

31. Morfofiziologia clinică a câmpului protetic edentat parţial – 7, 8

32. Condiţii elementare de echilibru al protezei totale – 7, 8

33. Ampretarea câmpului protetic edentat total: obiective, faze de ampretare preliminară

şi finală, manevre, materiale de amprentă utilizate, amprenta după Schreinemakers,

concepţia şcolii româneşti – 7, 8

34. Determinarea relaţiei inter-maxilare la edentatul total – 7, 8

35. Proba machetelor protezelor totale: obiective, deficiente posibile de remediere – 7, 8

36. Aplicarea protezelor totale în cavitatea bucală şi indicaţii de folosire – 7, 8

37. Acomodarea cu proteza totală – 7, 8

38. Aplicarea protezelor scheletate în cavitatea bucală – 7, 8

39. Readaptarea protezelor parţiale scheletate – 7, 8

40. Anestezia loco-regionala in stomatologie. Substanţe anestezice, substanţe

vasoconstrictoare. Metode de anestezie locală. Anestezia regională (tronculară).

Accidente şi complicaţii – 1

41. Extracţia dentară. Indicaţiile extracţiei dinţilor permanenţi şi temporari. Contraindicaţiile

extracţiei dentare. Pregătire pre-extracţionale. Principii generale de tehnica a

extracţiei. Extracţia cu separarea rădăcinilor. Extracţia prin alveolotomie – 1

42. Extracţia dentară. Vindecarea plăgii post-extracţionale. Tratamentul post-extracţional.

Extracţia alveoloplastică. Extracţia dinţilor temporari. Accidentele extracţiei dentare.

Complicaţiile extracţiei dentare – 1

43. Metode chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic. Drenajul apical intermaxilar.

Chiuretajul periapical. Rezecţia apicală. Amputaţia radiculară – 1

44. Tulburările erupţiei dentare. Accidentele şi complicaţiile erupţiei dentare. Incluzia dentară – 1

45. Leziuni traumatice dento-maxilo-faciale. Plăgile părţilor moi ale feţei şi cavităţii bucale.

Leziuni traumatice ale dinţilor si parodonţiului – 1

46. Fracturile de mandibulă – 1

47. Fracturile etajului mijlociu al feţei. Fracturile zigo-matico-maxilar – 1

48. Infecţiile părţilor moi peri-maxilare – 1

49. Infecţiile oaselor maxilare. Necroza maxilarelor – 1

50. Afecţiuni de origine dentară ale sinusului maxilar. Sinuzita maxilară de cauză dentară– 1

51. Chisturile de maxilar – 1

52. Tumorile odontogene ale maxilarelor – 1

53. Pseudotumorile de granulaţie ale maxilarelor – 1

54. Formele de debut ale cancerului bucal – 1

55. Tumorile maligne ale părţilor moi buco-faciale: diagnostic pozitiv şi diferenţial, forme clinice – 1

56. Tumorile maligne ale oaselor maxilare: diagnostic pozitiv şi diferenţial, forme clinice –1

57. Litiaza salivară – 1

58. Inflamaţiile glandelor salivare. Sialozele – 1

59. Bolile articulaţiei temporo-mandibulare. Luxaţia temporo-mandibulară. Artrita temporomandibulară. Constricţia mandibulei. Anchiloza temporo-mandibulară-1

60. Formarea sistemului dentar – 9, 10

61. Erupţia dinţilor temporari şi permanenţi: mecanisme, secvenţe, rizaliza dinţilor temporari – 9, 10

62. Profilaxia cariei dentare – 9, 10

63. Distrofiile dentare: etiologie, forme clinice, atitudine terapeutică – 9, 10

64. Caria şi complicaţiile ei la dinţii temporari – 9, 10

65. Caria şi complicaţiile ei la dinţii permanenţi în perioada de creştere – 9, 10

66. Dinţii supranumerari: etiologie, forme clinice, manifestări, diagnostic – 3

67. Anodonţiile: etiologie, forme clinice, manifestări, diagnostic – 3

68. Ectopia de canin: etiologie, manifestări clinice, diagnostic, tratament – 3

69. Transpoziţia dentară: etiopatogenie, semne clinice, forme clinice – 3

70. Diastema inter-incisivă: etiopatogenie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, tratament – 3

71. Compresiunea de maxilar: etiopatogenie, forme clinice, manifestări clinice, diagnostic,tratament – 2

72. Ocluzia deschisă: etiopatogenie, semne clinice, forme clinice, diagnostic – 2

73. Ocluzia adâncă acoperită: etiopatogenie, semne clinice, diagnostic – 2

74. Prognaţia mandibulară (cu macrognaţie) şi pseudo-prognaţiile: etiopatogenie, semne

clinice, diagnostic pozitiv şi diferenţial, tratament – 2

75. Dizarmonia dento-alveolară cu înghesuire: clasificări, forme clinice, etiopatogenie,

diagnostic – 2

 Bibliografia:

1. Bucur Al., Navarro Vila C., Lowry J., Acero, J. — Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială,

vol. 1 și 2, Editura Q Med Publishing, București, 2009;

2. Boboc, Gh. — Aparatul dentomaxilar. Formare și dezvoltare, Ed. Medicală, București, 1995;

3. lonescu, E. — Anomaliile dentare. Editura Cartea Universitară, București, 2005;

4. Iliescu A., Gafar M. — Cariologie și odontoterapie restauratoare, Editura Medicală, București,

2006;

5. Gafar M., Iliescu A. — Endodonția clinică și practică. Ediția a II-a, Editura Medicală, București,

2007;

6. Dumitriu H.T., Dumitriu S., Dumitriu A.S. — Parodontologie, Editura Viața Medicală

Românească, București, 2009;

7. Forna N., (coordonator), De Baat C., Bratu D., Mercuț V., Petre Al., Popșor S., Trăistaru T. –

Protetică Dentară, Vol. I, Editura Enciclopedică, București, 2011;

8. Forna N., (coordonator), De Baat C., Bratu D., Mercuț V., Petre Al., Popșor S., Trăistaru T. –

Protetică Dentară, Vol. II, Editura Enciclopedică, București, 2011;

9. Luca, R. – Pedodonție, volumul 1, Editura Cerma, București, 2003;

10.Luca, R. – Pedodonție, volumul 2, Editura Cerma, București, 2003

            Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

– termenul limită de depunere a dosarelor, până la data de 23.05.2023, ora 15:00,

selecția dosarelor de înscriere la concurs va avea loc în data de 24.05.2023, ora 8:00,

– afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere, până la data de 25.05.2023, ora 12:00,

– depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor de înscriere, până la data de 26.05.2023, ora 12:00,

– afișarea rezultatelor contestațiilor la selecția dosarelor de înscriere, până la data de 29.05.2023, ora 12:00,

 – desfășurarea probei scrise în data de 06.06.2023, ora 09:00,

 – afișarea rezultatelor probei scrise în data de 08.06.2023, ora 09:00,

– depunerea contestațiilor la proba scrisă, până la data de 09.06.2023, ora 09:00,

– afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă, până la data de 12.06.2023, ora 09:00,

– susținerea probei practice în data de 12.06.2023, ora 10:00,

– afișarea rezultatelor probei practice în data de 12.06.2023, ora 15:00

– depunerea contestațiilor la proba practică, până la data de 13.06.2023, ora 15:00,

– afișarea rezultatelor contestațiilor la proba practică, până la data de 14.06.2023, ora 15:00,

– afișarea rezultatelor finale, până la data de 15.06.2023, ora 15:00.

Locul desfașurării probelor de concurs va fi comunicat dupa data selecției dosarelor candidaților.

Relații suplimentare privind desfășurarea concursului se pot obține la sediul unității: Pitești, Bld.Republicii nr.117B, bloc D5B, parter, județul Argeș, sau la telefon 0744/516060.

CV_Europass

formular de inscriere

Anunt concurs medici dentisti  Serviciul de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară