Nr.  7552   /  04.05.2023

ANUNȚ

          Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, în Pitești, Bld.Republicii nr.117B, bloc D5B, parter, județul Argeș, organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.166 din 26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, concurs în vederea ocupării următoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară:

            –  3 posturi cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină generală/ medicină de familie;

            – 1 post cu normă întreagă medic primar, confirmat în specialitatea medicină generală/ medicină de familie;

            Contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

            Program de 7 ore/zi; 35 de ore/săptămână.

            Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la  lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

Condiții generale de participare la concurs

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant dintre cele prevăzute la art. 1 persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003-Codul muncii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

            Condiții specifice de participare la concurs

          – Studii universitare absolvite cu diplomă de licență/document care să dovedească calitatea de medic specialist confirmat în specialitatea medicină generală/medicina de familie, respectiv medic primar medicină generală/medicina de familie,

            – Să nu fi împlinit vârsta de pensionare prevăzută de legislația privind sistemul unitar de pensii publice;

            Concursul pentru ocuparea unui posturilor vacante va consta în următoarele etape:

a)      selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

b)     proba scrisă (proba B)

c)      proba practică, în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

Proba practică se va susţine din tematica probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Tematică

I. PROBA SCRISA

 1. Definitia si functiile M.F – 1
 2. Cabinetul si echipa de lucru a M.F -2
 3. Activitatea preventiva in M.F -1
 4. Probleme medicale ale omului sanatos -1
 5. Etapele de dezvoltare ale fiintei umane-1
 6. Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare-1
 7. Promovarea sanatatii in M.F-1
 8. Diagnosticul starii de sanatate-1
 9. Trecerea de la starea de sanatate la starea de boala -1
 10. Particularitatile consultatiei in M.F -1
 11. Particularitatile diagnosticului in M.F -1
 12. Particularitatile tratamentului în M.F -1
 13. Supravegherea tratamentului in M.F-1
 14. Dificultatile de diagnostic in M.F -1
 15. Sinteza diagnostica si terapeutica în M.F -1
 16. Asistenta medicala la domiciliu -1
 17. Sanatatea si patologia familiei -3
 18. Ciclurile vietii de familie -3
 19. Relatiile medicului de familie cu asigurarile medicale -2
 20. Relatiile M.F cu pacientii sai-1
 21. Drepturile pacientilor si obligatiile M.F -1
 22. Posibilitatile si limitele M.F -1
 23. Managementul cabinetului de M.F -1
 24. Planificarea familiala si metode contraceptive -4
 25. Evaluarea starii de sanatate a unei colectivitati -1
 26. Atitudinea M.F în fata unor simptome comune ( astenia, ameteala, adenopatia, dispneea, durerea toracica, palpitatiile, durerile abdominale, tremuraturile, hemoragiile genitale). -5
 27. Afectiunile respiratorii la adult si copil ( infectiile acute ale cailor aeriene superioare la copil, traheobronsita, bronhopatia cronica obstructiva, pneumoniile, astmul bronsic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza pulmonara) -4,6,7,8
 28. Afectiunile cardiovasculare la adult si copil ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arteriala, cardiopatia ischemica, tulburarile de ritm cardiac, endocarditele, insuficienta cardiaca, tromboflebitele). – 4,6,7,8,
 29. Afectiunile digestive la adult si copil ( gastritele acute si cronice, ulcerul gastro – duodenal, esofagita de reflux, cancerul gastric, hepatitele acute si cronice, cirozele, colecistitele acute si cronice, litiaza biliara)-4,6,7,8,9
 30. Afectiunile renale la adult si copil ( infectiile cailor urinare, glomerulonefritele acute si cronice, sindromul nefrotic,litiaza renala,insuficienta renala acuta si cronica). – 4,6,8,9
 31. Afectiunile reumatice la adult si copil (artrozele, lumbago,lombosciatica, reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoida, spondilitele, lupusul eritematos sistemic) -4,6,8,9
 32. Afectiunile metabolice la adult si copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile si guta) -4,6,8
 33. Afectiunile hematologice la adult si copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feripriva, leucemia limfoblastica, leucemia mieloida, coagulopatiile) -4,6
 34. Afectiunile endocrine la adult si copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia si tetania) -4
 35. Afectiunile neurologice la adult si copil ( cefaleea,nevralgia de trigemen, ateroscleroza cerebrala, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, polinevritele, boala Parkinson) -4,6
 36. Afectiunile psihice la adult si copil ( deficienta mintala, tulburarile de personalitate si psihopatiile, depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involutie). -4,6
 37. Afectiuni dermatologice la adult si copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gamba, micozele, parazitozele cutanate si dermatitele infectioase). – 4
 38. Afectiuni ORL la adult si copil ( anginele, otitele,mastoiditele, rinitele, sinuzitele) -4,5
 39. Afectiuni oftalmologice( ochiul rosu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului). -4,5
 40. Afectiuni ginecologice si obstetricale ( tulburarile menstruale, menopauza, infertilitatea, cancerul de sân, cancerul uterin, sarcina normala, sarcina cu risc, complicatiile sarcinii si ale nasterii, sarcina extrauterina) -4,6
 41. Puericultura (îngrijirea noului nascut,prematuritatea, alimentatia naturala si artificiala, dezvoltarea psihica si somatica a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinarile la copil). -8
 42. Boli infectioase la adult si copil ( rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemica, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsiva, hepatitele virale, toxiinfectiile alimentare, boala diareica acuta, bolile infectioase cu transmitere sexuala). -4

II. PROBA PRACTICA

 1. Acordarea primului ajutor prespitalicesc in principalele urgente medico-chirurgicale -5
 2. Tehnica screening – ului in M.F -1
 3. Strategia investigatiilor paraclinice în M.F -1
 4. Interpretarea principalelor investigatii de laborator -4
 5. Interpretarea principalelor investigatii functionale -4
 6. Alimentatia naturala si artificiala a sugarului -8
 7. Sfatul genetic -8
 8. Bilantul unui politraumatizat -5
 9. Efectuarea si interpretarea unui frotiu cervical -4
 10. Efectuarea si interpretarea unui examen de secretie vaginala -4
 11. Consilierea pregravidica -4
 12. Tehnici si principii de psihoterapie -1
 13. Corelatia indicilor de greutate si înaltime -8
 14. Efectuarea si interpretarea unui examen de fund de ochi -4
 15. Atitudinea terapeutica in fata unui traumatism ocular -4
 16. Efectuarea unui examen ORL -4
 17. Efectuarea si interpretarea unei EKG -4
 18. Efectuarea si interpretarea unui tuseu rectal -5
 19. Efectuarea si interpretarea unui tuseu vaginal -4
 20. Examenul clinic al unei gravide -4
 21. Diagnosticul prenatal -4
 22. Examenul clinic al unui sugar -8
 23. Interpretarea unui examen radiologic -4
 24. Alcatuirea unui regim alimentar pentru un om sanatos -4
 25. Alcatuirea unui regim alimentar pentru un bolnav -4
 26. Tehnici de îngrijire a unui nou nascut -8
 27. Întocmirea unor acte medicale -2
 28. Interpretarea principalilor indicatori demografici si de morbiditate -1
 29. Elaborarea unui program de sanatate -1,2
 30. Metodologia efectuarii unei consultatii la domiciliu. 1,2

BIBLIOGRAFIE

 1. Bazele medicinei de familie, vol I, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2001
 2. Ghid practic de medicina familiei, A. Restian, M. Mateescu, Ed. Universitara C.Davila Buc., 1998
 3. Medicina familiei, A. Jompan, Ed. Helicon, Timisoara, 1998
 4. Diagnostic si tratament în practica medicala, L. Tierney, S.J. McPhee, M.A. Papadakis, Ed. Stiintelor Medicale, Buc., 2001
 5. Bazele medicinei de familie, vol. II, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
 6. Bazele medicinei de familie, vol. III, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
 7. Ghid de practica medicala, vol. I, Ed. Infomedica, Buc., 1999
 8. Esentialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed. Amaltea, Buc., 2000
 9. Ghid de practica medicala, vol. II, Ed. Infomedica, Buc., 2000

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

– termenul limită de depunere a dosarelor, până la data de 23.05.2023, ora 15:00,

selecția dosarelor de înscriere la concurs va avea loc în data de 24.05.2023, ora 8:00,

– afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere, până la data de 25.05.2023, ora 12:00,

– depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor de înscriere, până la data de 26.05.2023, ora 12:00,

– afișarea rezultatelor contestațiilor la selecția dosarelor de înscriere, până la data de 29.05.2023, ora 12:00,

  – desfășurarea probei scrise în data de 21.06.2023, ora 9:00,

  – afișarea rezultatelor probei scrise în data de 23.06.2023, ora 9:00,

– depunerea contestațiilor la proba scrisă, până la data de 26.06.2023, ora 9:00,

– afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă, până la data de 27.06.2023, ora 9:00,

– susținerea probei practice în data de 27.06.2023, ora 10:00,

– afișarea rezultatelor probei practice în data de 27.06.2023, ora 15:00

– depunerea contestațiilor la proba practică, până la data de 28.06.2023, ora 15:00,

– afișarea rezultatelor contestațiilor la proba practică, până la data de 29.06.2023, ora 15:00,

– afișarea rezultatelor finale, până la data de 30.06.2023, ora 11:00.

      Locul desfășurarii concursului este la sediul Colegiului Medicilor Argeș, B-ul I.C.Bratianu, nr.62, Pitești. Argeș

      Relații suplimentare privind desfășurarea concursului se pot obține la sediul unității: Pitești, Bld.Republicii nr.117B, bloc D5B, parter, județul Argeș sau la telefon : 0744686318

CV_Europass

formular de inscriere

Anunt concurs medici generalisti Serviciul de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară