ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. Republicii Nr.117B, bl. D5B, parter, Pitești, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară:

            -3 posturi de asistent medical principal (PL)

            -5 posturi de asistent medical (PL)

            -2 posturi de asistent medical debutant (PL)

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 05.07.2022 ora 1000– proba scrisă
 • 11.07.2022 ora 1000– interviul

Condițiile generale pentru ocuparea posturilor:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

             – diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, în specialitatea asistent medical generalist/pediatrie

– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anual sau certificatul de membru și

adeverință pentru participarea la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R

            – diplomă/adeverință care atestă obținerea gradului principal, pentru postul de asistent medical principal

            -vechime: -5 ani în specialitate pentru postul de asistent medical principal

                             -minim 6 luni în specialitate pentru postul de asistent medical

                             -nu se cere vechime pentru postul de asistent medical debutant

Bibliografia

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, aprobat prin HCL nr. 226/30.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;
 2. O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;
 3. HGR nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;
 4. O.U.G nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul M.S.P nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;
 6. Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației nr. 438/4629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învâțământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;
 7. Urgențele medico-chirurgicale- Sinteze, Lucreția Titircă;
 8. Boli infecțioase- Mircea Chiotan, Editura National 2006.

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

-certificat de naștere  și certificat de căsătorie, după caz;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Documentele de înscriere la concurs vor fi cuprinse într-un dosar cu șină, în ordinea prezentată în anunț.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 09.06.2022
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 24.06.2022, până la ora 12:30
 3. Afisare rezultat selecție dosare:  29.06.2022
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor de concurs: 30.06.2022
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 01.07.2022
 6. Proba scrisă: 05.07.2022, ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 06.07.2022
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultat obținut la proba scrisă: 07.07.2022
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 08.07.2022
 10. Interviul: 11.07.2022, ora 10,00       
 11.  Afisare rezultat interviu:   12.07.2022  
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultat obținut la interviu: 13.07.2022
 13. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 14.07.2022
 14. Afișare rezultat final: 15.07.2022

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

Anunt concurs pentru ocupare posturi contractuale vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară