Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL)-balneofizioterapie, din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară, organizat în data de 10.04.2023

           În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1336//28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. Republicii Nr.117B, bl. D5B, parter, Pitești, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată, de asistent medical principal (PL) – balneofizioterapie, din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară, cu durată normală a timpului de lucru (8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână).

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

  • 10.04.2023 ora 1000– proba scrisă
  • 13.04.2023 ora 1000– interviul

      Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt condiţiile  generale prevăzute de  art. 15 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și condiţiile specifice, prevăzute în fișa de post, precum și condițiile specifice prevăzute de art. 542 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

             *Condiţiile  generale:  

a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, reoublicată, cu modificările și completările ulterioare;

d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h)nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;

             *Condiţiile specifice:

– diplomă de bacalaureat;

– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, în specialitatea asistent medical balneofizioterapie;

– diplomă/adeverință care atestă obținerea gradului principal;

– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anual sau certificatul de membru și

adeverință pentru participarea la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R

-vechime: -5 ani în specialitate

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)formularde înscriere la concurs;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie, sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar.

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;

i)curriculum vitae, model comun european;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministerului sănătăţii. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătatetrebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezință însoțite de documentele originale în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Documentul prevăzut la lit.f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului anterior datei de susținere a probei scrise;

 În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii;

Documentele de înscriere la concurs vor fi cuprinse într-un dosar cu șină, în ordinea prezentată în anunț.

        Dosarele de concurs se depun la sediu Direcției de Asistență Socială a Muncipiului Pitești din bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter , Pitești, jud.Argeș, până la data de 29.03.2023 ora 15:30.

      Relații suplimentare se pot obține de pe site-ul instituției: www.dasp.ro la secțiunea Anunțuri și la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti –Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii și la telefon 0372030420 int. 106.

Calendarul de desfășurare a concursului

Nr. crt.OperațiuneTermen/Data
1Data publicării16.03.2023
2Depunere dosare16.03.2023-29.03.2023 ora 15:30
3Afisare rezultat selecție dosareÎn termen de 3 zile lucrătoare de la ultima zi de depunere dosare
4Depunere contestații față de rezultatul selecției dosarelorÎn termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afisării selecției dosarelor (24 ore) sub sancțiunea decăderii din acest drept
5Soluționare contestațiiÎn termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
6Proba scrisă10.04.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești
7Afișare rezultat probă scrisăÎn termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise
8Depunere contestații față de rezultatul probei scriseÎn termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afisării rezultatului probei scrise (24 ore) sub sancțiunea decăderii din acest drept
9Soluționare contestații față de rezultatul probei scriseÎn termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
10InterviulSe susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise:13.04.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești
11Afișare rezultat interviuÎn termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei interviu
12Depunere contestații față de rezultatul probei interviuÎn termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afisării rezultatului probei scrise (24 ore) sub sancțiunea decăderii din acest drept
13Soluționare contestații față de rezultatul interviuluiÎn termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
14Afișare rezultat finalÎn termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor solușionării contestațiilor la proba interviului
15Prezentare la postÎn teremen de 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale

Bibliografia

  1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, aprobat prin HCL nr. 298/04.08.2022, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Ghid de Nursing-Lucreția Titirică (cap. Nevoia de a se mișca și de a avea o bună postură pag. 185-196; Cap. Nevoia de a comunica: pag. 315-323; Cap. Nevoia de a învăța cum să îți părtezi sănătatea: pag. 346-353);
  3. Electroterapie- Dr. Andrei Rădulescu, Editura Medicală 2004 (Cap. II-Bazele fiziologice generale ale electroterapiei; Cap. III. Curentul galvanic; Cap. IV-Curenții de joasă frecvență; Cap. V-Acțiunile curenților de medie frecvență; Cap. VII- Terapia cu ultrasunete; Cap. IX- Terapia prin câmpuri magnetice de joasă frecvență); 
  4. Urgențele medico-chirurgicale- Sinteze, Lucreția Titircă;

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

CV_Europass

formular de inscriere

model adeverinta de vechime

 

Anunt concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL)-balneofizioterapie