A N U N Ţ

            Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică, Administrativ.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 15.04.2021 ora 1000– proba scrisă;
 • 21.04.2021 ora 1000– interviul.

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului:

– studii generale;

– vechime în muncă: minimum 1 an.

Bibliografia:

 1.   O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul V al Părții a III-a, titlul III al Părții a VI-a;
 2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – capitolul III secțiunea 3 și secțiunea 7;  vezi mai jos bibliografia corecta
 3. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 – capitolul I și capitolul II secțiunea 1 și secținea 2, precum și Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 – capitolul VI. vezi mai jos bibliografia corecta

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 23.03.2021
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 06.04.2021
 3. Afisare rezultat selecție dosare: 07.04.2021
 4. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul selecției dosarelor de concurs: 08.04.2021
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 09.04.2021
 6. Proba scrisă: 15.04.2021 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 16.04.2021
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 19.04.2021
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 20.04.2021
 10. Interviul: 21.04.2021 ora 1000
 11.  Afisare rezultat interviu: 21.04.2021
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la interviu: 22.04.2021
 13. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 23.04.2021
 14. Afișare rezultat final: 26.04.2021

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

În atenţia participanţilor la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Biroului Achiziţii Publice, Informatică, Adminstrativ, organizat în data de 15.04.2021

Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul bibliografiei pentru ocuparea postului contractual vacant vacant de îngrijitor din cadrul Biroului Achiziţii Publice, Informatică, Adminstrativ, organizat în data de 15.04.2021;

Bibliografia va avea următorul cuprins:

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul V al Părții a III-a, titlul III al Părții a VI-a;

2. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – capitolul I și capitolul II secțiunea 1 și secțiunea 2, precum și Normele de aplicare prin H.G. nr. 1425/2006 –capitolul VI;

3. Legea sănătății și securității în muncă nr.319/2006 – capitolul III secțiunea 3 și secțiunea 7

Anunt concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică, Administrativ