ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID–19, art.618 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și cu prevederile HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii – durată normală a timpului de lucru (8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână);
 • inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate -durată normală a timpului de lucru (8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână);
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară- durată normală a timpului de lucru (8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână);
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică, Administrativ- durată normală a timpului de lucru (8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână).

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 17.12.2020 orele 0900– proba scrisă;
 • 22.12.2020 orele 0900– interviul.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

 • Condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 • Condițiile specifice:
 1. Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic, specializarea drept;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

2. Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;

3. Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistență socială;

4. Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică, Administrativ:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: calculatoare și tehnologia informației, informatică, matematică- informatică.
 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și pe site – ul ANFP, respectiv în intervalul 17.11.2020 – 07.12.2020.

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu, conform prevederilor art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f)copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Bibliografia:

a) Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii:

 1. Constituția României;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul V al Părţii a III- a, titlurile I și II ale Părții a VI- a;
 3. O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 6. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
 7. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
 8. Legea nr. 62/2011 a dialogului social;
 9. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 10. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

     Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările și abrogările.

b) Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate:

 1. Constituția României, republicată;
 2.  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul V al Părţii a III- a, titlurile I și II ale Părții a VI- a, cu modificările și completările ulterioare;
 3.  O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 8. O.M.F.P. nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar- contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 10. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelo privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, modificată.

c) Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică, Administrativ:

1.Constituția României, republicată;

 2.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul V al Părții a III-a, titlurile I și II, ale Părții a VI- a, cu modificările și completările ulterioare;

3.O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare;

5.Regulamentul U.E. 679/2016 cu privirea la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

6.Microsoft Office 2007 pentru Windows, Steve Schwartz, Editura Niculescu 2011;

7.Documentație Microsoft (www.microsoft.com);

8.Retele locale de calculatoare, Proiectare și administrare, Adrian Munteanu, Valerica Greavu – Șerban, Ed. Polirom, 2003;

9.Rețele Windows, Servere și clienți. Exemple practice, Autori: Adrian Munteanu, Valerică Greavu- Șerban, Gabriel Cristescu – Editura Polirom.

d) Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

1.Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Cartea I – Titlul II, III, Cartea a II- a – Titlul II, IV;

3.Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de Protecție;

4.H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție ”Bani de Liceu”;

5.Codul administrativ, respectiv, Partea I – Titlul III, Partea III – Titlul I, Partea VI – Titlul I, Titlul II;

6.Ordinul nr. 219/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate;

7.Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;

8.Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială/ persoane cu atribuții de asistență socială, în domeniul protecției copilului;

9.Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

10.Ordinul nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament;

11.Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

12.H.G.R. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

13.Ordonanța nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

14.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

15.Constituția României, republicată.

 Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând:

 • adresa de corespondență: bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter , Pitești, jud.Argeș
 • telefon/fax: Tel. / Fax.  – 0372030420/ 0372030421
 • email: dasp@dasp.ro
 • persoana de contact și funcția deținută: Georgescu Elena – consilier juridic – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii.

Atribuțiile prevăzute în fişa postului precum și alte date necesare desfășurării concursului sunt prevăzute în anexele atașate prezentului anunț.

cerere-de-inscriere.docx

Model-adeverinta-vechime.docx

FISA-post-consilier-juridic-Serviciul-Personal.docx

FISA-post-inspector-debutant-Birou-Achizitii.doc

FISA-post-inspector-debutant-Serviciul-Protectia-Copilului.doc

FISA-post-Inspector-principal-Serviciul-Financiar.doc

Anunt concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante