A N U N Ţ

 

              Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Piteşti, Bld.Republicii, nr.117B, bloc D5B, parter, judetul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Ingrijire si Educatie Timpurie Crese Pitesti:

            -1 post de asistent medical principal (PL)

            -1 post de educator puericultor debutant (SSD)

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 09.12.2021  ora 1000– proba scrisă;
 • 15.12.2021 ora  1000– interviul.

Condițiile generale pentru ocuparea posturilor:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească participanții la concurs:

Pentru postul de asistent medical principal (PL) sunt următoarele:

 • studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă în specialitatea asistent medical
 • examen de grad principal dovedit cu adeverință
 • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anual sau certificatul de membru și adeverință pentru participarea la concurs
 • vechime minim 5 ani în specialitate

Pentru postul de educator puericultor debutant  (SSD) sunt următoarele:

 • absolvenți cu diplomă de licență/adeverință, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar, sau absolvenți ai programelor de masterat didactic, specializarea educație timpurie.
 • vechime: nu se cere

Bibliografia pentru postul de asistent medical principal (PL) :

 1. Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;
 2. HG. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
 4. Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr.1076/4518/3963 din 2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul M.S.P. nr. 1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul comun al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și al Ministerului Sănătății nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare;
 7.  Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 226/30.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;
 8.  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale,  cu modificările și completările ulterioare;
 9.  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI și Partea VII;

    Bibliografia pentru postul de educator puericultor debutant (SSD):

 1.   Curriculum-ul pentru educație timpurie aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr.4694 din 2 august 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 686/686bis/20 august 2019;
 2.   Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 3.   Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor cu modificările și completările ulterioare;
 4.   H.G. nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară cu modificările și completările ulterioare;
 5.   Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
 6.   Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 7.   O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea VI și Partea VII.

    Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

– certificat de naștere  și certificat de căsătorie, după caz;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Documentele de înscriere la concurs vor fi cuprinse într-un dosar cu șină, în ordinea prezentată în anunț .

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunț: 15.11.2021
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 29.11.2021
 3. Afișare rezultat selecție dosare: 06.12.2021                
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor: 07.12.2021
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 08.12.2021
 6. Proba scrisă:  09.12.2021  ora  1000
 7. Afișare rezultat probă scrisă: 10.12.2021
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 13.12.2021
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 14.12.2021
 10. Interviul:  15.12.2021  ora 1000
 11. Afișare rezultat interviu: 16.12.2021
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul interviului: 17.12.2021
 13. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 20.12.2021
 14. Afișare rezultat final: 21.12.2021

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

               DIRECTOR EXECUTIV                                                  ȘEF SERVICIU

                          Iancu Sorin                                             Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                      Sima Mădălina Elena

Red.Dact/MGF/1 ex

Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești