A N U N Ţ

            Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, organizează, în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Creșei Pitești:

 • 1 post de consilier juridic, grad profesional II din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic ;
 • 1 post de consilier, grad profesional I din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic ;
 • 1 post de inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic ;
 • 3 posturi de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate ;
 • 2 posturi de inspector de specialitate, grad profesional I din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate ;
 • 1 post de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Achiziții, Administrativ, IT ;
 • 1 post de psiholog stagiar din cadrul Compartimentului Monitorizare Socială și Medicală

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

– 25.07.2022 ora 1000– proba scrisă;

– 29.07.2022 ora 1000– interviul.

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

 1. Pentru postul contractual vacant de consilier juridic, grad profesional II din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic :

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic, specializarea drept;

-vechime în specialitatea studiilor necesare – 1 an.

2. Pentru postul contractual vacant de consilier, grad profesional I din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic :

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: administrație publică, juridic, științe economice – finanțe sau contabilitate;

– curs în domeniul resurselor umane;

-vechime în specialitatea studiilor necesare – 4 ani.

3. Pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic :

-absolvirea, în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licență, ori a studiilor universitare de lungă durată;

-curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr.6 lit.B din H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu o durată de cel puțin 80 de ore, finalizat cu certificat de absolvire;

-absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învățământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puțin 180 de ore;

-vechime în specialitatea studiilor necesare – 1 an.

4. Pentru posturile contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate :

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe economice;

-vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

5.Pentru posturile contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional I din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate :

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe economice;

-vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani.

6. Pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Achiziții, Administrativ, IT :

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe economice;

-vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

7. Pentru postul contractual vacant de psiholog stagiar din cadrul Compartimentului Monitorizare Socială și Medicală :

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență în specializarea psihologie;

-document care să ateste calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din România ;

– nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.

Bibliografia:

I.Pentru postul contractual vacant de consilier juridic, grad profesional II din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic :

1. Constituția României;

2. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, Titlul V al Părții a III-a,Titlul III al Părții a VI-a;

3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

5. Legea nr.53/2003 – Codul muncii;

6. Legea nr.287/2009 privind Codul civil;

7. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

8. Legea nr.62/2011 a dialogului social;

9. Hotărâre nr. 566 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara

10.Regulamentul de Organizare și Funcționare al Creșei Pitești, aprobat prin HCL nr.225/23.06.2022.

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

II. Pentru postul contractual vacant de consilier, grad profesional I din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic :

 1. Constituția României;
 2. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, Titlul V al Părții a III-a, Titlul III al Părții a VI-a;
 3. Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 4. Legea nr.53/2003 – Codul muncii;
 5. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 6. Hotărâre nr. 566 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara
 7. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Creșei Pitești, aprobat prin HCL nr.225/23.06.2022.

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

III. Pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic :

 1. Constituția României;
 2. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, Titlul V al Părții a III-a, Titlul III al Părții a VI-a;
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
 5. Legea nr.319/2006 securității și sănătății în muncă;
 6. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
 7. H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
 8. H.G. nr.1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
 9. H.G. nr.971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de Securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;
 10. O.U.G. nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;
 11. H.G. nr.580/2000 de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;
 12. O.U.G. nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă;
 13. H.G nr.537/2004 de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă;

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

IV. Pentru posturile contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate :

 1. H.G.nr.566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie anteprescolară ;
 2. Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. O.M.F.P. nr.  1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
 5. O.M.F.P. nr.  1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 6. Ordinul  nr. 2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizare și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspundere inlegătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorițățile și institutiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 9. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Creșei Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 225/23.06.2022
 10. O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, Partea VI și Partea VII.

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

V. Pentru posturile contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional I din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate:

 1. H.G.nr.566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie anteprescolară ;
 2. Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. O.M.F.P. nr.  1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
 5. O.M.F.P. nr.  1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 6. Ordinul  nr. 2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizare și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspundere inlegătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorițățile și institutiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 9. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Creșei Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 225/23.06.2022;
 10. O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, Partea VI și Partea VII.

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

VI. Pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Achiziții, Administrativ, IT :

 1. H.G.nr.566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară ;
 2. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor ;
 5. O.U.G. nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor de achiziții publice, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;
 6. Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție;
 7. Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului Anual al achizițiilor publice și Programului Anual al achizițiilor sectoriale;
 8. Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/ contractului de achiziție sectorială/acordului cadru;
 9. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Creșei Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 225/23.06.2022;
 10. O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, Partea VI și Partea VII.

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

VII. Pentru postul contractual vacant de psiholog stagiar din cadrul Compartimentului Monitorizare Socială și Medicală :

 1. H.G.nr.566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie anteprescolară ;
 2. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare ;
 3. Legea  nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare;
 4. H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu completările ulterioare;
 5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. “Cursa cu obstacole a dezvoltării umane: psihologie, psihopatologie, psihodiagnoză, psihoterapie centrată pe copil și familie” – Iolanda MITROFAN, Iași, Polirom, 2003;
 7. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Creșei Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 225/23.06.2022;
 8. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare;
 9. O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, Partea VI și Partea VII.

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 30.06.2022
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 14.07.2022
 3. Afisare rezultat selecție dosare: 18.07.2022
 4. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul selecției dosarelor de concurs: 19.07.2022
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 20.07.2022
 6. Proba scrisă: 25.07.2022 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 26.07.2022
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 27.07.2022
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 28.07.2022
 10. Interviul: 29.07.2022 ora 1000
 11. Afisare rezultat interviu: 01.08.2022
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la interviu: 02.08.2022
 13. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 03.08.2022
 14. Afișare rezultat final: 04.08.2022

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Creșei Pitești