A N U N Ţ

            Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

– 1 post de referent treaptă II

– 1 post de paznic

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 10.11.2021 ora 1000– proba scrisă;
 • 16.11.2021 ora 1000– interviul.

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

Pentru postul de referent treaptă II:

 • studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat
 • vechime: minimum 6 luni pe un post avand ca și condiție specifică studii medii

Pentru postul de paznic:

– studii generale

-atestat de pază

-vechime: minimum 1 an în activitatea specifică

Bibliografia pentru postul de referent treaptă II:

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobat prin HCL nr. 226/30.06.2021;
 2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografia pentru postul de paznic:

 1. Legea nr. 333 din 18 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 din 18 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobat prin HCL nr. 226/30.06.2021;
 4. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

– certificat de naștere  și certificat de căsătorie, după caz;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Documentele de înscriere la concurs vor fi cuprinse într-un dosar cu șină, în ordinea prezentată în anunț .

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 19.10.2021  
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 02.11.2021
 3. Afisare rezultat selecție dosare:  05.11.2021
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor: 08.11.2021
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 09.11.2021
 6. Proba scrisă: 10.11.2021ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 11.11.2021       
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 12.11.2021, până la ora 12:00
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 15.11.2021
 10. Interviul: 16.11.2021 ora 10:00       
 11.  Afisare rezultat interviu:   17.11.2021  
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul interviului: 18.11.2021
 13.  Termenul de soluționare a contestației la interviu: 19.11.2021
 14. Afișare rezultat final:22.11.2021  

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

               DIRECTOR EXECUTIV                                                  ȘEF SERVICIU

                          Iancu Sorin                                             Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                      Sima Mădălina Elena

Red.Dact/MGF/1 ex

Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară