A N U N Ţ

 

            Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Piteşti, Bld.Republicii, nr.117B, bloc D5B, parter, judetul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de administrator I din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 17.05.2021 ora  1000– proba scrisă;
 • 20.05.2021 ora  1000– interviul.

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească participanții la concurs sunt următoarele:           

            – studii mediiliceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

            – vechime în activități administrative minim 4 ani

            – nu se află sub incidența prevederilor art.4 din Legea nr.22 din 1969 cu modificările si completările ulterioare, fapt atestat prin declarație notarială

Bibliografia pentru postul de administrator I:

 1. Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;
 2.  HG. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor și tinerilor;
 4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI și Partea VII;
 5. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu modificările si  completările ulterioare;
 6. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspundere în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autoritățile si instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

    Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

– certificat de naștere  și certificat de căsătorie, după caz;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Documentele de înscriere la concurs vor fi cuprinse într-un dosar cu șină, în ordinea prezentată în anunț.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunț: 29.04.2021  
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 10.05.2021
 3. Afișare rezultat selecție dosare:  11.05.2021               
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor: 12.05.2021
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 13.05.2021 
 6. Proba scrisă: 17.05.2021 ora 1000
 7. Afișare rezultat probă scrisă: 17.05.2021        
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 18.05.2021
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 19.05.2021 
 10. Interviul: 20.05.2021 ora  1000        
 11.  Afișare rezultat interviu:   20.05.2021  
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul interviului: 21.05.2021
 13.  Termenul de soluționare a contestației la interviu: 24.05.2021
 14. Afișare rezultat final: 25.05.2021  

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.                  

               DIRECTOR EXECUTIV                                                  ȘEF SERVICIU

                          Iancu Sorin                        Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                          Sima Mădălina Elena

Red.Dact/PD/3 ex

Anunt concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de administrator I