Clipboard02

 

 

 

A N U N Ţ

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 

            – 1 post de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice;

            –  1 post de îngrijitor din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ.

 

             Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

          – 06.12.2018 ora 1000– proba scrisă;

          – 12.12.2018 ora 1000– interviul.

 

          Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor:

 

 1. Pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional debutant:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul asistență socială;

 

 1. Pentru postul de îngrijitor:

– studii generale;

– vechime în munca: minimum 1 an.

 

 

 

 

         Bibliografia:

      I. Pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional debutant:

 1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare – capitolele II, III și IV;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 3. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. H.G.R. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 5. Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a oriențării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale.

       

       II. Pentru postul de îngrijitor:

 1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare – capitolele II, III și IV;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – cap. III secțiunea 3 și secțiunea 7;
 4. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 – cap. I și cap. II, secțiunea 1 și secțiunea 2, precum și Normele de aplicare prin H.G. nr. 1425/2006 – capitolul VI.

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

 

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 12.11.2018
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 26.11.2018
 3. Afisare rezultat selecție dosare: 27.11.2018
 4. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul selecției dosarelor de concurs: 28.11.2018
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 29.11.2018
 6. Proba scrisă: 06.12.2018 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 07.12.2018
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 10.12.2018
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 11.12.2018
 10. Interviul: 12.12.2018 ora 1000
 11. Afisare rezultat interviu: 13.12.2018
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la interviu: 14.12.2018
 13. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 17.12.2018
 14. Afișare rezultat final: 18.12.2018

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

 

 

                                                     

DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                                           ȘEF SERVICIU

Iancu Sorin                                                                                                                      Personal, Juridic, Securitatea Muncii

Sima Mădălina Elena

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact. GE/3ex

Anunt concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante