ANUNȚ

            În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești scoate la concurs următoarele posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Medicală Școlară:

            – 3 posturi cu normă întreagă de medic dentist cu drept de liberă practică;

            – 1 post cu normă întreagă de medic dentist specialist, confirmat în specialitatea stomatologie generală;

            – 1 post cu normă întreagă de medic dentist primar, confirmat în specialitatea stomatologie generală.

            Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

           a)cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b)copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar;


c)copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

            d)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

            f)cazierul judiciar;

            g)certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

            h)copia actului de identitate în termen de valabilitate.

            Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica cu originalul. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

            Tematica de concurs este cea publicată pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru ocuparea posturilor de stomatolog cu drept de liberă practică.

            Înscrierile la concurs se fac la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, în termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea în “Viața Medicală”.

            Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor.

            Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.

            Probele de concurs se sustin in urmatoarea ordine:

            1.analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice;

            2.proba scrisă;

            3.proba clinică sau practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, sau la telefon 0372030420 int.106.

Anunt concurs posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală