ANUNŢ

        

  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul instituției care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Probele de examen se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 10.07.2019 orele 1000– proba scrisă;
 • 15.07.2019 orele 1000– interviul.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Dosarul de înscriere se depune în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului și conține în mod obligatoriu:

a) copia de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

c) formularul de înscriere;

BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Cartea I – Titlul II, III, Cartea a II-a – Titlul II, IV;
 3. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de Protecţie;
 4. HG nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de Liceu”;
 5. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;
 7. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială , în domeniul protecţiei copilului;
 9. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 10. Ordinul nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament;
 11. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 13. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Constituția României.

BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 1. Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările  ulterioare;
 2. Legea nr.277/2010,  privind alocaţia pentru susţinerea  familiei, republicată;
 3. Ordonanţa de Urgenţă nr.70/2011 privind  măsurile de protectie sociala în perioada sezonului rece cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanţa  de Urgenţă  nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea  copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile  ulterioare
 7. Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată.
 8. Legea nr.7/2004,  privind  Codul de conduită a  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Constitutia României – din 21 noiembrie 1991 – republicată.

Atributiile prevăzute în fișa postului pentru:

 1. Postul de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

Atribuţiile postului:

      -aplică prevederile legale în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a persoanelor adulte fără discernământ;

      -întocmește anchete sociale la solicitarea instanței judecătorești/notar public în situații de divorţ, exercitare autoritate părintească, stabilire domiciliu minor, stabilire program de vizită și a cuantumului pensiei de întreținere;

       -monitorizează păstrarea legăturilor personale între copil și părintele la care acesta nu locuiește, urmare a nerespectării programului stabilit de instanța de judecată sau de părinți, potrivit Legii 257/2013;

      -întocmește anchete sociale solicitate de poliție privind abandonul de familie, neplata pensiei de întreținere și punerea sub interdicție ;

      -verifică şi întocmeşte inventarul bunurilor pentru persoanele asupra cărora a fost instituită tutela;

      -întocmeşte referatele şi proiectele de dispoziţii privind numirea curatorului special/autorizare reprezentant legal, în vederea reprezentării/asistării persoanelor fără discernământ sau a minorilor;

      -întocmeşte anchetele sociale necesare în situaţia de schimbare a reprezentantului legal în dosarele de prestaţii sociale;

 -întocmeşte corespondenţa zilnică către beneficiari şi instituţii;

      -întocmește anchete sociale urmare a solicitărilor primite de la instituții ale statului (DGASPC Argeș, Poliție) în situații de violență, neglijare a copilului sau la solicitarea părinților în vederea primirii, de către copil, a sprijinului acordat  în cadrul Programelor naţionale de protecţie socială ”Bani de liceu” şi respectiv ,,Euro 200”;

      -monitorizează situația copiilor din mun. Pitești pentru care s-a instituit tutela ;

      -întocmește documentele necesare semnării și ștampilării de către autoritatea locală de la domiciliul solicitantului a formularului de atestare a existenței pentru cetățenii care beneficiază de pensie din partea altor state, precum și a formularului de deducere a impozitului din partea statului respectiv ;

      -efectuează anchete sociale şi întocmeşte, dacă este necesar, planuri de servicii la solicitarea DGASPC Argeș/părinți în vederea prevenirii separării copilului provenit din familii cu probleme sociale de părinții săi sau la solicitarea părinților în vederea includerii copilului în programe de recuperare medicală;

       -întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii, privind schimbarea pe cale administrativă a numelui copilului;

     -întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii de stabilire a identității minorilor abandonați după naștere în maternitatea Spitalului Județean de Urgență Pitești;

      -efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei pentru declararea judecătorească a dispariţiei;

      -are obligația de a actualiza permanent, cu datele și informațiile necesare, evidența tehnic-informatizată și registratura electronică;

      -monitorizează situația minorilor reintegrați în familie prin încetarea măsurii de protecţie specială ;

      -asigură activitaţi  de consiliere, informare şi îndrumare a  cetăţenilor cu privire la problematica specifică de autoritate tutelară şi protecţia copilului;

      -întocmeşte şi asigură implementarea planului de servicii pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, întocmind toate documentele aferente, inclusiv fişe de monitorizare, fişe de consiliere/îndrumare, rapoarte de vizită, rapoarte de implementare a planului de servicii etc;

      -consiliază/îndrumă familiile şi copiii aflaţi în situaţie de risc;

      -sesizează şefii ierarhici, ori de câte ori constată stări de lucru anormale;

      -în relaţiile cu publicul oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor cetăţenilor;

      -răspunde pentru folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru;

      -răspunde pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul său de activitate;

      -asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a deciziilor directorului executiv;

      -identifică neconformităţi la procesele/activităţile/serviciile realizate şi răspunde de soluţionarea celor care le-au fost repartizate;

      -se preocupă de îmbunătăţirea continuă a modului în care lucrează;

      -asigură păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

      -asigură arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor pe care le întocmeşte sau/şi cu care lucrează;

     -răspunde de respectarea normelor de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă şi de situaţii de urgenţă;

      -răspunde de aplicarea prevederilor din manualul sistemului de management al calităţii, din procedurile de sistem şi din procedurile operaţionale specifice domeniului său de activitate;

      -are obligația de a cunoaște și de a respecta prevederile Ord. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

     -cunoaşte şi respectă prevederile Legii nr. 7/2004, privind Codul de Conduită a Funcţionarilor Publici, precum şi prevederile Codului Etic elaborat la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti ;

     -respectă  prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei;

     -respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară al instituţiei;

    -participă, la solicitarea superiorilor ierarhici, în timpul programului normal de lucru sau după program, în condiţiile legii, la diferite acţiuni organizate de instituţie şi primărie ;

   -observă tendinţele sociale, economice şi politice care pot influenţa activitatea organizaţiei şi face recomandări pentru îmbunătăţirea acesteia ;

   -îndeplineşte alte sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de superiorii ierarhici, în legătură cu domeniul de activitate.

 • Postul de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

Atributiile postului:

Alocația pentru susținerea familiei potrivit Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare: verificarea legalității acordării acestor drepturi, prin efectuarea și reefectuarea anchetelor sociale privind stabilirea/ neacordarea/ modificarea/ menținerea/ încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei; întocmirea anchetelor sociale, pe baza informațiilor obținute cu privire la situația socio- materială a persoanelor anchetate;

– redactarea referatelor și proiectelor de dispoziții privind acordarea/ respingerea/ modificarea/ suspendarea/ încetarea/ indexarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei;

– întocmirea borderourilor cuprinzând dispozițiile emise și transmiterea acestora către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Argeș;

– întocmirea și eliberarea de adeverințe privind depunerea/ nedepunerea cererilor pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei; evidența cererilor pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei și a dispozițiilor emise în legătură cu aceste drepturi;

Stimulentul educațional ( tichete sociale) potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate:

– primește și înregistrează cererile și declarațiile pe propria răspundere, însoțite de documentele justificative, în registrul special constituit cu această destinație;

– verifică datele și informațiile cuprinse în cererea și în documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului și va asigura prelucrarea datelor în termenele prevăzute de legislație;

– emiterea dispozițiilor privind acordarea/ respingerea/ modificarea/ încetarea dreptului la stimulentul educațional;

– întocmește situația centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenței înregistrate în luna anterioară, transmisă de către unitățile de învățământ preșcolar, respectiv gradinițele cu program normal, prelungit și săptămânal;

– întocmește situațiile prevăzute de lege cu privire la stimulentul educațional;

– întocmește corespondența către beneficiari și instituții;

Ajutorul Social acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare

  -primirea, verificarea documentaţiei si înregistrarea in registrele special constituite, a dosarelor noi  pentru acordarea ajutorului social;

– reefectuarea anchetelor sociale in termenele prevăzute de lege, cu privire la menţinerea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutor social;

– actualizarea dosarelor beneficiarilor de ajutor social, pe baza documentelor depuse de către aceştia, potrivit prevederilor legale; operarea în modulul informatic de evidentă a dosarelor de ajutor social, implementat la nivelul biroului si actualizarea bazei de date a beneficiarilor acestor prestatii;

– asigură în cadrul biroului de relații cu publicul al serviciului, activități de consiliere, informare și îndrumare a cetățenilor cu privire la acordarea diferitelor servicii și prestații sociale;

– sesizează șefii ierarhici, ori de câte ori constată stări de lucru anormale;

– în relațiile cu publicul oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor cetățenilor;

– răspunderea pentru folosirea integrală și eficientă a timpului de lucru;

– răspunde pentru cunoașterea și aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul său de activitate;

– asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor directorului executiv;

–  identifică neconformități la procesele/ activitățile/ serviciile realizate și răspunde de soluționarea celor care le-au fost repartizate;

– se preocupă de îmbunătățirea continuă a modului în care lucrează;

– asigură păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;

– asigură arhivarea și păstrarea în condiții de suguranță a documentelor pe care le întocmește sau /și cu care lucrează;

– răspunde de respectarea normelor de asigurare a sănătății și securității în muncă și de situații de urgență;

– răspunde de aplicarea prevederilor din manualul sistemului de management al calităţii, din procedurile de sistem şi din procedurile operaţionale specifice domeniului său de activitate;

– identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme.

–  respectă  prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei;

–  respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară al instituţiei;

– respectă cerintele impuse de Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;

–  are obligaţia de a respecta  Codul etic de conduită  elaborat de  Direcţia de Asistenţă Sociala  a Municipiului Piteşti;

-respectă îndatoririle şi obligaţiie stabilite prin Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi  a normelor de conduită profesională a funcţionarilor publici, reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,

– participă, la solicitarea superiorilor ierarhici, în timpul programului normal de lucru sau după program, în condiţiile legii, la diferite acţiuni organizate de instituţie şi primărie.

–  îndeplineşte alte sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de superiorii ierarhici, în legătură cu domeniul de activitate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, sau la telefon 0372030420 int.106.

               DIRECTOR EXECUTIV                                                ȘEF SERVICIU

                         Iancu Sorin                        Personal, Juridic, Securitatea Muncii

Sima Mădălina Elena

                                                                                                 

Red./ Dact.GE/3ex.

Anunt examen de promovare in gradul imediat urmator celui detinut