ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și cu prevederile H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici, pentru promovarea în următoarele funcții publice:

 1. inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ – 1 post;
 2. consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii – 1 post;
 3. inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale – 1 post;

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 31.08.2020 orele 1000– proba scrisă;
 • 03.09.2020 orele 1000– interviul.

Conform prevederilor art. 479 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.
 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în intervalul: 30.07.2020 – 18.08.2020.

Dosarul de înscriere conține în mod obligatoriu:

a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

c)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

d)formularul de înscriere.

BIBLIOGRAFIA

la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Direcțieide Asistență Socială a Municipiului Pitești

I. Pentru funcția publică din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii:

 1. Constituția României;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – tilul V al Părții a III–a, titlurile I și II ale Părții a VI- a;
 3. O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 6. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
 7. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Notă: Toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările și abrogările.

II. Pentru funcția publică din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ:

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – tilul V al Părții a III–a, titlurile I și II ale Părții a VI- a;
 3. O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
 8. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor mtodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

III. Pentru funcția publică din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – tilul V al Părții a III–a, titlurile I și II ale Părții a VI- a;
 3. O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată;
 7. OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare;
 8. OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, cu modificările și completările ulterioare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând:

 • adresa de corespondență: Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud.Argeș
 • telefon/fax: Tel. / Fax.  – 0372030420/ 0372030421
 • persoana de contact și funcția deținută: Georgescu Elena – consilier juridic – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii.

Atribuțiile prevăzute în fişa postului precum și alte date necesare desfășurării concursului sunt prevăzute în anexele atașate prezentului anunț.

              DIRECTOR EXECUTIV                                                 ȘEF SERVICIU

                          Iancu Sorin                        Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                             Sima Mădălina Elena

Red/Dact. GE/3ex.

Anunt organizare examen de promovare in gradul profesional imediat superior a functionarilor publici