ANUNŢ

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie  electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,  si  a suplimentului  pentru energie

SEZONUL RECE  01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022

      Potrivit Legii nr.226 /2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie si a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HGR nr. 1073/2021,  beneficiază  de ajutoare de încalzire a locuintei pe perioada sezonului rece pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței, precum și de supliment pentru energie pe tot parcursul anului , consumatorii vulnerabili care indeliplinesc conditiile.

      Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului.

  De asemenea ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuință, respectiv pentru locuința de domiciliu, sau, după caz, de reședință.

    Ajutoarele prevăzute se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere  însoțită obligatoriu de documente justificative privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia precum și acte doveditoare privind  locuința sau bunurile deținute de aceștia.

     În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzire şi al suplimentului pentru energie are obligaţia de a menţiona componenţa familiei, veniturile realizate, elementele de identificare a furnizorului, codul de client şi locul de consum, bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.

    Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

    Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este condiționată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii , cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 (Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.) Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa   nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia.

          Proprietarul a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinaţie de locuinţă nu va putea beneficia de  ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

         Astfel, actul normativ prevede acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru încălzirea cu gaze naturale, cu energie electrică și pentru încălzirea cu combustibili solizi și/sau petrolieri, pe perioada sezonului rece, precum și acordarea unui supliment pentru energie pe tot parcursul anului. Legea stabilește limita maxim a veniturilor până la care o persoană sau familie poate beneficia de ajutoare pentru încălzire și supliment pentru energie, precum și cuantumul ajutoarelor, respectiv prin compensare procentuală aplicată unei valori de referință diferențiată în funcție de sistemul de încălzire.( de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei) Compensarea procentuală este de 100% pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri și de minimum 10% pentru cei ale căror venituri se află la limita maximă.

     Ajutorul de încălzire va fi plătit diferențiat în funcție de venitul mediu lunar de familie sau a persoanei singure prin compensare procentuala aplicată la factura lunară (energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică) și lemne astfel:

     Venit net mediu lunar pe membru de familieCompensare procentuală cu titlu de subvenţie buget stat energie termică, gaze naturale, energie electrică și lemne -Familie-Compensare procentuală cu titlu de subvenţie buget stat energie termică, gaze naturale, energie electrică și lemne -Persoană singură-
Până la 200 lei100%100%
între 200,1 lei  –     320 lei90%90%
între 320,1 lei  –     440 lei80%80%
între 440,1 lei  –     560 lei70%70%
între 560,1 lei  –     680 lei60%60%
între 680,1 lei  –     920 lei50%50%
între 920,1 lei  –   1040 lei40%40%
 între 1040,1 lei  – 1160 lei30%30%
 între 1160,1 lei  – 1280 lei20%20%
 între 1280,1 lei  – 1386 lei10%10%
Între 1280,1 lei – 2053 lei numai pentru persoană singură10%10%

         Ajutorul pentru încălzire cu energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care, din motive tehnologice sau economice, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice.

       În cazul solicitării  ajutoarelor pentru  energie electrică, se efectuează  obligatoriu  anchete sociale pentru toate situațiile, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

                               SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

               Conform actului normativ, în plus față de ajutorul de incalzire, persoanele vulnerabile vor primi și un ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului.

    Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1386 lei/persoană în cadrul familiilor și de până la 2053 lei, în cazul persoanei singure, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

  • 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică
  • 10 lei/lună pentru  consumul de gaze naturale
  • 10 lei/lună pentru consumul de energie termică
  • 20 lei/lună pentru consumul de lemne

             Suplimentul pentru energie se acordă lunar pe tot parcursul anului.

             Suplimentul pentru energie va putea fi solicitat fie împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței, fie separat, dar doar dacă sunt îndeplinite condițiile privind veniturile lunare.
              Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile şi persoanele singure vor trebui să depună aceleași acte ca cele pentru solicitarea  ajutorului de încălzire, adică o cerere şi o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. În cazul în care se va solicita și ajutorul pentru încălzire, se va depune un singur set de documente.
             În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

      Suplimentul pentru energie se va plăti direct titularului doar pentru consumul de combustibili solizi și/ sau petrolieri, în timp ce, în toate celelalte cazuri, banii se vor plăti direct furnizorului.

               Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, si se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

     Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei precum si suplimentului pentru energie sunt obligaţi să comunice Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

     In data de 18.10.2021 va începe acțiunea de primire a cererilor și  a declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței.

                Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, energie  electrica se va desfasura  în cadrul centrelor de colectare, de pe raza municipiului Piteşti, cu următoarea locaţie:

Nr. centrului de colectare cereriLocaţia centrului de colectare cereri
Centrul nr.1  Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti, Bld. Republicii nr.117B, bl. D5B, parter.
Centrul nr.2  “Clubul Pensionarilor” din cartierul Găvana-(P.T. 907)
 Centrul nr.3  “Clubul Pensionarilor” din cartierul Trivale (P.T. 806)

           Activitatea de primire a cererilor  se va desfăşura după următorul program:

LUNI – MIERCURI830 -1230     1300-1500
JOI830 -1230     1300-1800
VINERI      830 -1200    

         Pentru ajutorul cu energie termică în sistem centralizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa ,veniturile şi bunurile solicitanţilor, se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi numai  la furnizorul de energie termică – S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.  – situat în strada Calea Bucureşti, bl. U4, mezanin, în centrele de colectarea cererilor stabilite de acesta, respectiv:

Nr. Centrului de colectare cereriLocaţia centrului de colectare cereri
Centrul nr.1Punctul Termic 907 (Locaţie: Cartierul Găvana III, lângă Școala Generală Matei Basarab- aici se primesc cereri din zona Găvana)
Centrul nr.2Sediul SC TERMOCALOR CONFORT S.A. (Locaţie :Calea București, bl.U4, parter- aici se primesc cereri din zona Calea București, Eremia Grigorescu, Livezilor, Popa Șapcă )
Centrul nr.3Sediul SC TERMOCALOR CONFORT  S.A. (Locaţie: Calea București, bl.U4, parter– aici se primesc cereri din zona Centru, Banat, Popa Șapcă)  
Centrul nr.4Punctul Termic 602 (Locație: cartierul Trivale,  lângă Dispensar- aici se primesc cereri din zona Trivale)
Centrul nr.5Punctul Termic 802 (Locație: cartierul Craiovei, lângă Kaufland- aici se primesc cereri din zona Războieni, Craiovei )
Centrul nr.6  Punctul Termic  1006 (Locație: cartierul Prundu Petrochimiștilor,lângă piata Prundu- aici se primesc cereri din zona Prundu, Tudor Vladimirescu, Frații Golești)    

Activitatea de primire a cererilor pentru energie termică se va desfăşura după următorul program:

LUNI – MIERCURI 830-1500
JOI 830-1500
VINERI 830-1500

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI:

a) actele de identitate ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul; 

b) certificatele de naştere ale membrilor familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

c) certificatul de căsătorie;

d) hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, încuvinţarea adopţiei;

 e)  hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, hotărarea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;

f) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;

g) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei /curatelei, sau, după caz, dispoziţia autoritătii tutelare, potrivit legii.

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR FAMILIEI:

h) adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii;

i) cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;

j) cupon indemnizaţie de şomaj din luna anterioară depunerii cererii;

k) cupon alocaţii şi indemizaţii sau orice act doveditor din care să reiasă venitul obţinut din orice tip de prestaţii sociale;

l) adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile pe raza Municipiului Pitesti, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru persoanele fără venituri;

m)   adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază  sau nu de  bursă;        

n)   decizia de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii.

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei NU SE IAU ÎN CALCUL următoarele venituri :

a)  alocatia  de stat pentru copii conform  Legii nr.61/1992

b)  ajutorul social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

c)  alocația pentru susținerea  familiei acordată în baza Legii nr.277/2010, cu  modificările și completările  ulterioare.

d) bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

e) bursele sociale sau de studiu

f) sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”.

La completarea cererii, veniturile declarate vor fi cele realizate în luna anterioară depunerii cererii.

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND BUNURILE  FAMILIEI:

a) copie după contractul  de vânzare cumpărare, contract de închiriere,  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş;

b) adeverinţa de rol agricol ( pentru cei care detin terenuri agricole în altă localitate).

c) certificat  de rol fiscal din care să rezulte bunurile deținute în proprietate de toți membrii familiei.

        Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista de mai jos , nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei

 LISTA CUPRINZÂND BUNURILE CE CONDUC LA   EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

    BUNURI   IMOBILE:

 
    – clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.
   –  terenuri de împrejmuire a locuinţei şi  curtea  aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în  zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

    BUNURI  MOBILE:

    1. Autoturism/Autoturisme şi motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor  adaptate  pentru persoanele cu handicap, ori destinate transportului  acestora sau persoanelor dependente, precum şi  pentru uzul personal al persoanelor aflate în zone greu accesibile ;
    2. Mai mult de un autoturism/ motociletă cu  o vechime mai mare de 10 ani
    3. Autovehicule:autoutilitare, autocamioane de orice fel  cu sau  fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
  4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu  excepţia bărcilor necesare  pentru uzul  persoanelor  care locuiesc în Rezervaţia  Biosferei  “Delta Dunării”
    5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
    6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
    7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater,  sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
* ) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri/animale şi/sau păsări

 
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte  suma de 1.000 euro  pentru persoana singură, respectiv  suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ 

DEŢINEREA   UNUIA  DINTRE  BUNURILE  MENŢIONATE CONDUCE  LA EXCLUDEREA    ACORDĂRII  AJUTORULUI  PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

                La începutul sezonului rece noiembrie 2021 — martie 2022, termenul limită de depunere  a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei  este  pâna la 20.11.2021.

                După această dată se vor înregistra cereri pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului  la  ajutorul pentru încălzirea locuinței se va face după cum urmează:

                 a) începând cu luna depunerii cererii  pentru cei  care  au depus  documentele până la  data de 20  ale  lunii respective;

                 b) începând cu luna următoare  pentru cei care  au depus  documentele după  data  de 20  ale lunii  respective;

DIRECTOR EXECUTIV,

SORIN IANCU

Red. Mirela Gorzko