A N U N Ţ

privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

      Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Deciziei nr. 553/2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești,

      Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești organizează examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

      Examenul constă în susținerea unei probe scrise care va avea loc la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești în data de 31.10.2019 ora 1000.

1. Condițiile de participare la examen:

– sa fi trecut cel puțin 3 ani de la ultima promovare;

– sa fi obținut calificativul ”foarte bine” cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.

2. Condițiile de participare la examen pentru persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant:

 – să fi obținut cel puțin calificativul ”satisfăcător” la evaluarea perioadei de debut.

Bibliografia:

I. Pentru promovarea în funcția contractuală de muncitor calificat II (fochist) – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

1.HG. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară cu modificările și completările ulterioare;

2. O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordinul nr. 1007/2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1-2010 “Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale < = 400 KW”, PT C2-2010 “Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi” şi PT C11-2010 “Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor” cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II.Pentru promovarea în funcția contractuală de muncitor calificat II (bucătar)– Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

1.HG. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară cu modificările și completările ulterioare;

2. O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare;

3. H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare cu modificările și completările ulterioare.

III.Pentru promovarea în funcția contractuală de inspector de specialitate (expert romi), grad profesional II din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

1. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. O.G. nr. 1206/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001, actualizată;

3. H.G. nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România, actualizată;

4. H.G. nr. 522/2006 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situațiilor romilor, actualizată;

5. H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020.

IV. Pentru promovarea în funcția contractuală de asistent medical – Serviciul de Asistență Comunitară:

1. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 244/2018;

2. Ghid de Nursing – Lucreția Titircă (cap. Nevoia de a se mișca și de a avea o bună postură pag. 185 – 196; Cap. Nevoia de a comunica pag. 315 – 323; Cap. Nevoia de a învăța cum să îți păstrezi sănătatea);

3. Electroterapie – Dr. Andrei Rădulescu, Ed. Medicală 2004 (Cap. II- Bazele fiziologice generale ale electroterapiei; Cap. IV – Curenții de joasă frecvență; Cap. V – Acțiunile curenților de medie frecvență; Cap. VII – Terapia cu ultrasunete).

Dosarul de examen va conține următoarele documente:

a) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane din care să rezulte împlinirea a cel puțin 3 ani de la ultima promovare;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;

c) cererea de înscriere la examen.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare. Sunt exceptate persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

               DIRECTOR EXECUTIV                                                 ȘEF SERVICIU

                Iancu Sorin                                  Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                   Sima Mădălina Elena

Red/Dact. GE/3ex.

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual – 31.10.2019