Capture

 

 

 

A N U N Ţ

privind organizarea examenului de promovare

în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

 

 

Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Deciziei nr. 553/2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești,

 

      Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești organizează examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

Examenul constă în susținerea unei probe scrise care va avea loc la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești în data de 05.11.2018 ora ora 1000.

 

 1. Condițiile de participare la examen:

– sa fi trecut cel puțin 3 ani de la ultima promovare;

– sa fi obținut calificativul ”foarte bine” cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.

 

 1. Condițiile de participare la examen pentru persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant:

– să fi obținut cel puțin calificativul ”satisfăcător” la evaluarea perioadei de debut.

 

     Bibliografia:

 I.  Pentru promovarea în funcția contractuală de muncitor calificat II (întreținere) – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 1. H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare.

 

 II. Pentru promovarea în funcția contractuală de muncitor calificat II (bucătar) și muncitor calificat III (bucătar) – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 1. H.G.nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară cu modificările și completările ulterioare;
 2. O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare;
 3. H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare cu modificările și completările ulterioare.

III. Pentru promovarea în funcția contractuală de asistent social, treaptă de competență practicant – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 1. H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare.

 IV. Pentru promovarea în funcția contractuală de referent, treapta II – Serviciul de Asistență Comunitară:

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 2. Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VPentru promovarea în funcția contractuală de asistent social, treaptă de competență practicant – Serviciul de Asistență Comunitară:

 1. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 3. Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Dosarul de examen va conține următoarele documente:

a)adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane din care să rezulte împlinirea a cel puțin 3 ani de la ultima promovare;

b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;

c)cererea de înscriere la examen.

 

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare. Sunt exceptate persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

 

                                   

DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                         ȘEF SERVICIU

Iancu Sorin                                                                                                    Personal, Juridic, Securitatea Muncii

Sima Mădălina Elena

 

Red/Dact. GE/3ex.

Anunt privind organizarea examenului de promovare