Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. I.C.
Brătianu nr. 56, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul instituției care îndeplinesc
condițiile prevăzute de lege.
Probele de examen se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului Piteşti din bld. I.C. Brătianu nr. 56, după cum urmează:
– 26.05.2014 orele 1000– proba scrisă;
– 29.05.2014 orele 1000– interviul.
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
– să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care
promovează;
– să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanțelor
individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile
prezentei legi.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data afișării
anunțului privind organizarea examenului și conțin în mod obligatoriu :
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care
promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere;
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului Piteşti, bld. I.C. Brătianu nr. 56, Compartimentul Personal, Juridic,
Securitatea Muncii, sau la telefon 0372030420 int.106. BIBLIOGRAFIE
privind examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici
din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice
1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici
2. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici
3. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată
4. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare
5. HGR nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
BIBLIOGRAFIE
privind examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici
din cadrul Compartimentului Personal, Juridic, Securitatea Muncii
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici republicată;
3. H.G.R nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din
administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit din unitățile
bugetare;
4. Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicat, respectiv:
Titlul II-Contractul individual de muncă-capitolele referitoare la
încheierea,executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual
de muncă(art.10-art.57)
Capitolul VI-Contractul individual de muncă pe durată determinată(art.82-art.87)
Capitolul III – Concediile(art.144- art.158)
Titlul V-Sănătatea și securitatea în muncă (art.175-art.191)
Titlul VI-Formarea profesională(art.192-art.200)
Titlul VIII-Contractele colective de muncă(art.229-art.230)
Titlul XI-Răspunderea juridică- cap.I.-Regulamentul intern(art.241-246)
Cap.II-Răspunderea disciplinară(art.247-252)
Cap.III-Răspunderea patrimonială(art.253-259

Anunț privind organizarea unui examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul instituției, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege