ANUNȚ

            Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești anunță reluarea procedurii privind ocuparea prin concurs a următoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Medicală Școlară:

            – 2 posturi cu normă întreagă de medic dentist;

            – 1 post cu normă întreagă de medic dentist specialist, confirmat în specialitatea stomatologie generală;

            – 1 post cu normă întreagă de medic dentist primar, confirmat în specialitatea stomatologie generală.

            În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului candidații vor depune la dosar documentele al căror termen de valabilitate a expirat, respectiv:

            – dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            – cazierul judiciar;

            – certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;