Şef serviciu: Sima Mădalina Elena
Camera nr: 6
Telefon: 0372030420 interior 106
Fax: 0372030420
E-mail:dasp@dasp.ro
Web:    www.dasp.ro

 

 

Misiune:

-contribuie la realizarea obiectivelor instituției prin promovarea și implementarea unui management eficent al resurselor umane in cadrul instituției

-asigură asistență juridica pentru respectarea și aplicarea uniformă a legislației in cadrul instituției

Atributii:

– colaborează cu serviciile şi compartimentele din cadrul direcţiei în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri privind organigrama şi statul de funcţii;

– colaborează cu serviciile şi compartimentele din cadrul direcţiei în vederea redactării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare propriu;

– creează şi gestionează baza de date cuprinzând evidenţa funcţiilor publice, a funcţionarilor publici, precum şi a celor angajaţi cu contracte individuale de muncă, inclusiv asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;

– colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în vederea transmiterii datelor personale ale funcţionarilor publici, precum şi ale funcţiilor publice vacante sau modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici;

– întocmeşte situaţii, planuri, statistici prevăzute de cadrul legal sau solicitate de diferite instituţii sau autorităţi ale statului, cu referire la personalul angajat, inclusiv asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;

– monitorizează posturile vacante şi susţine procedura de organizare a concursurilor pentru ocuparea acestor posturi, indiferent că sunt funcţii publice, sau posturi contractuale;

-întocmeşte lucrările necesare pentru numirea/angajarea, avansarea/promovarea,      trecerea/mutarea temporară sau definitivă în cadrul altui compartiment, transferarea, detaşarea, delegarea şi încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, după caz;

-realizează reîncadrările pe funcţii ale personalului, în concordanţă cu cadrul legislativ de specialitate pentru angajaţii din aparatul propriu şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;

– întocmeşte contractele de muncă la angajare şi actele adiţionale care privesc modificarea acestora;

– operează înregistrările în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

-asigură întocmirea corectă şi la timp a documentelor primare ce stau la baza plăţii lunare a salariului pentru tot personalul;

– monitorizează perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi şi urmăreşte respectarea procedurii privind definitivarea în funcţie publică a acestora;

-urmăreşte, prin şefii compartimentelor funcţionale, utilizarea timpului de lucru: prezenţa la program, orele suplimentare efectuate, justificarea absenţelor;

– ţine evidenţa deciziilor de numire şi eliberare din funcţie ale personalului, de sancţionare, de        acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detaşare, de delegare, de trecere temporară în altă muncă, de modificare a retribuţiei cu ocazia indexărilor, de promovare etc., cu respectarea cadrului legal de specialitate, pentru angajaţii din aparatul propriu şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;

– ţine evidenţa concediilor de odihnă, medicale, pentru studii şi a concediilor pentru îngrijirea copilului până la 2 ani etc., pentru angajaţii din aparatul propriu şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;

– întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind salariul sau vechimea în muncă, necesare pentru angajaţii din aparatul propriu şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;

-urmăreşte modificarea tranşelor de vechime în muncă ale angajaţilor, respectiv ale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

– urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de promovare a personalului din cadrul aparatului propriu al instituţiei;

– întocmeşte Planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, conform legislaţiei de specialitate în vigoare şi a necesarului transmis de către compartimentele funcţionale;

– ţine evidenţa participării salariaţilor la cursurile de formare şi perfecţionare profesională;

-întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, conform legislaţiei în vigoare;

– asigură consilierea personalului cu funcţii de conducere pentru întocmirea şi actualizarea fişelor posturilor;

-centralizează/gestionează formularele pentru evaluarea profesională anuală a angajaţilor din aparatul propriu al instituţiei;

-asigură consilierea etică a salariaţilor;

– asigură implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.

 

 

– reprezintă instituţia în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată;

– întocmeşte dosarele, formulează acţiuni, întâmpinări, concluzii, obiecţiuni la rapoartele de expertiză şi solicită probe în scopul soluţionării cauzelor aflate pe rol;

– întocmeşte evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţei şi a corespondenţei;

– colaborează şi acordă consultanţă juridică tuturor serviciilor şi compartimentelor din cadrul direcţiei;

– avizează contracte, referate, decizii şi alte documente întocmite de structurile organizatorice ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti;

-redactează proiecte de hotărâri, referate şi rapoarte de specialitate, decizii, ordine, instrucţiuni precum şi alte acte privind activitatea juridică a direcţiei;

-acordă în conformitate cu prevederile legislaţiei privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, consiliere gratuită în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare, donaţie sau împrumuturi cu garanţii imobiliare care au ca obiect bunuri mobile sau imobile ale persoanei vârstnice, la solicitarea acesteia;

– acordă conform legislaţiei în vigoare, asistenţă de specialitate, persoanei vârstnice care domiciliază în raza municipiului Piteşti, la cererea acesteia sau din oficiu de către biroul notarial, după caz, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce îi aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale;

– urmăreşte apariţiile şi modificările legislative în mod curent şi le aduce la cunoştinţa salariaţilor instituţiei;

-soluţionează sesizările/petiţiile/cererile repartizate prin corespondenţă, a căror rezolvare este de competenţa personalului din domeniul de specialitate.

 

– identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare activitate şi fiecare angajat, elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie în acest sens;

– elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, elaborează programul de instruire-testare a salariaţilor;

– urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

– organizează şi urmăreşte efectuarea controlului medical atât la angajare cât şi cel periodic şi execută instruirea introductiv-generală pentru personalul nou angajat.

Leave a Reply