CALENDARUL ÎNSCRIERILOR PENTRU OCUPAREA UNUI LOC ÎN CREȘELE DIN MUNICIPIUL PITEȘTI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

În perioada 02-30.06.2021 se vor derula înscrierile la creșele de stat din Municipiul Pitești, pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, pentru anul școlar 2021-2022.

Dosarele de înscriere pentru ocuparea unui loc în creșe, pentru anul școlar 2021- 2022, se vor putea depune la sediul D.A.S. Pitești din Bld. Republicii, nr. 117 B, bloc D5B, parter, astfel:

  • in perioada 02-18 iunie 2021:

-luni, marti, miercuri in intervalul orar 8:30 – 12:30 , 13:00-15:30,

-joi in intervalul orar 8:30 – 12:30 , 13:00-18:00 ,

-vineri in intervalul orar 8:30 – 12:30 .

  • in perioada 21-30 iunie 2021:

-luni, marti, miercuri in intervalul orar 8:30 – 12:30 ,

-joi in intervalul orar 8:30 – 12:30 , 13:00-18:00 ,

-vineri in intervalul orar 8:30 – 12:30 .

In conformitate cu prevederile art. 1, punctul 1 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 394/18.05.2020 privind  declararea  stării de alertă  la  nivel  național  și  măsurile  care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea  efectelor  pandemiei  de  COVID-19,  în spațiile închise se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție. Ca atare, vă rugăm să respectați această prevedere, când vă prezentați la sediul D.A.S. Pitești în vederea depunerii dosarului de înscriere.

În perioada 01.07-15.07.2021, va avea loc analiza tuturor dosarelor depuse, de către Comisia de analiză a dosarelor numită prin dispoziție a Directorului executiv al D.A.S. Pitești. Lista  nominală  cu punctajul stabilit  pentru  fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere la creșă în anul școlar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs va fi afișată la Avizierul existent la D.A.S. Pitești și publicată pe site-ul D.A.S. Pitești, respectiv www.dasp.ro și pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești.

Punctajul stabilit și acordat fiecărui copil în baza actelor depuse la dosarul pentru înscrierea  în creșă  poate fi contestat  de către părinții/reprezentanții legali ai copilului în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării. Contestațiile se depun la Registratura D.A.S. Pitești și vor fi analizate  de către o Comisie de soluționare  a  contestațiilor constituită în baza dispoziției Directorului executiv al DASP, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a contestațiilor.

După expirarea  perioadei de contestație, Directorul executiv al D.A.S. Pitești aprobă prin dispoziție, lista cu copiii înscriși și admiși pentru a frecventa creșa pentru anul școlar 2021-2022,  respectiv  perioada septembrie 2021-iunie 2022. Copiii vor fi admiși pentru a frecventa creșele în ordinea descrescătoare a punctajului obținut  în  urma  evaluării dosarelor, în funcție de locurile disponibile în creșă pentru anul școlar următor, dar și de opțiunea părinților/ reprezentanților legali. în cazul în care opțiunea inițială a părinților/reprezentanților legali nu poate fi îndeplinită, aceștia pot opta pentru un loc într-o creșă în care au rămas locuri neocupate.

Actele necesare înscrierii copiilor la creșă sunt:

1. copie după certificatul de naştere al copilului;

2. copie după actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naştere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredin tare în vederea adopției;

3. adeverință  de venituri  pentru  fiecare dintre părinții/reprezentanții legali, care sa cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii. După caz, acestea pot fi:

a. adeverință cu venitul brut al părintelui realizat în ultimele 6 luni, anterioare înscrierii (în situația în care părintele/părinții sunt salariați);

b. copie după Decizia de stabilire a cuantumului sau fișa plăților aferente indemnizației pentru concediul de îngrijire și creştere a copilului, emisă de Agenția Județeană de Prestații și Inspecție Socială Argeș (dacă  mama/tata este sau a fost în ultimele 6 luni în această situație);

c. copie după ultima Declarație privind veniturile realizate, înregistrată la Administrația Finanțelor Publice sau Adeverință Fiscală (în situația în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat);

d. adeverință eliberată de Administrația Finanțelor Publice sau Adeverință Fiscală care să ateste că părintele/părinții nu au realizat venituri în ulrimele 6 luni anterioare înscrierii ( în situatia în care  părintele/părinții nu  au  desfasurat  nici o activitate aducătoare de venituri, în ultimele 6 luni anterioare înscrierii );

4. adeverință emisă de A.J.O.F.M., din care să rezulte că persoana respectivă este în căutarea unui loc de muncă — dacă este cazul ;

5. adeverință/decizie de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului, în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă;

6. adeverință de la grădinița care funcționează în aceeași clădire cu creșa, dacă este frecventată de frați sau surori ale copilului pentru care se solicită înscrierea la creșă- daca este cazul;

7. adeverință de la unitatea de învatamant frecventată de către mamă la forma de zi -dacă este cazul;

8. copie după sentinta de divorț/dovadă cuantum pensie de întreținere(alimentară)/copie act deces – dacă este cazul;

9. alte acte doveditoare privind situatia de dificultate a familiei – dacă este cazul, respectiv acte de stabilire a unei/unor dizabilități ale copilului pentru care se solicită înscrierea, acte de stabilire a tutelei în dreptul unei persoane pensionate, a copilului pentru care se solicită înscrierea, acte doveditoare a situațiilor de risc de separare de părinți a copilului pentru care se solicită înscrierea;

10. dosar plic.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.A.S. Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 244/12.07.2018, criteriile pentru departajare la înscriere, în vederea clasificării dosarelor pentru admiterea copiilor în creșă, sunt:

a) domiciliul/reședința părinților cât mai apropiat de creșa la care se solicită înscrierea (dovedit prin copia după actul de identitate) – 5 puncte ;

b) locul   de    muncă    al   părinților/reprezentanților      legali    (care    au    raportul    de muncă/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverință de serviciu) — 5 puncte pentru fiecare ;

c) adeverinta de la unitatea de învațământ frecventată de către mamă la  forma de zi (dacă este cazul) — 5 puncte

d) mame care au în îngrijire un alt copil sub vârsta de 1 an (se atașează copie a certificatului de naştere al copilului) – 2 puncte

e) frați sau surori care frecventează grădinițe care funcționează în aceeași clădire cu creșa (se atașează o adeverinta de la grădiniță) – 5 puncte

f) copii gemeni (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) – 5 puncte pentru fiecare copil

g) familie cu mai mulți copii (se vor atașa copiile certificatelor de naştere ale copiilor) – 2 puncte pentru fiecare copil

h) familie cu părinte unic (se va atașa un act notarial/sentință prin care încredințează minorul, care să demonstreze faptul că are în întretinere copilul) – 10 puncte;

i) părinții care nu au un loc de muncă, dar care se află în căutarea unui loc de muncă (în cazul șomerilor indemnizați se va prezenta copie după carnetul de șomer vizat la zi, iar în cazul celor neindemnizați se va prezenta adeverință emisă de AJOFM din care să rezulte că persoana respectivă este în căutarea unui loc de muncă) — 5 puncte fiecare.

Adeverințele de la serviciu se vor puncta în funcție de luna în care își reiau activitatea părintii aflați în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:

a) celor care își reiau activitatea înainte de luna septembrie li se vor acorda – 5 puncte;

b) celor care iși vor relua activitatea din luna septembrie – 4 puncte; octombrie — 3 puncte; noiembrie – 2puncte, decembrie – până la finele anului școlar 1 punct.

Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte ( se va atașa ancheta socială):

a) copii cu dizabilități ;

b) ambii părinți șomeri;

c) copii aflați în tutela altor persoane pensionate conform prevederilor legale în vigoare;

d) copii luați în plasament în familie;

e)copii aflați în situații de risc de separare de părinți.

Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

Formularele necesare, precum și informațiile privind înscrierea  copiilor  în  creșe  în anul școlar 2021-2022 sunt disponibile pe site-ul D.A.S. Pitești, respectiv www.dasp.ro .

Model-Adeverinta

Model cerere inscriere cresa anul scolar 2021-2022