Capture

 

ANUNŢ

 

 

În conformitate cu prevederile HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează:

 • concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale.

 

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 

 • 29.02.2016 orele 1000– proba scrisă;
 • 03.03.2016 orele 1000– interviul.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

 • condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul : asistență socială, economic, administrație publică;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III- a, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu, conform prevederilor art. 49 din HGR nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b)copia actului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e)cazierul judiciar;

f)adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Bibliografia:

 1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată;
 7. Hotărîrea nr. 38 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată;
 8. Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

 

                      

  DIRECTOR EXECUTIV                                                                              ȘEF BIROU

                                           Iancu Sorin                                                                      Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                                          Sima Mădălina Elena

 

 

 

 

 

Red/Dact. MGF/3ex.

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale