ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, organizează concursul/ examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 05.12.2022 ora 1000– proba scrisă;
 • 08.12.2022 ora 1000– interviul.

Conform prevederilor art. 479 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/ examenul de promovare sunt:

Nr. crt.Denumire funcțiecategorieClasaGradul profesional deținutCompartimentulGradul profesional pentru care se organizează examenul/ concursul
1.InspectorexecuțieIprincipalServiciul Beneficii Sociale și Politici Familialesuperior
2.ConsilierexecuțieIprincipalServiciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelarăsuperior
 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în intervalul: 28.10.2022 – 16.11.2022.

Dosarul de înscriere conține în mod obligatoriu:

a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

c)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

d)formularul de înscriere.

BIBLIOGRAFIA

la concursul/examenul pentru promovarea în gradul profesional a funcționarilor publici din cadrul Direcțieide Asistență Socială a Municipiului Pitești

I.  Pentru funcția publică din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Cartea I – Titlul II, III, Cartea a II-a – Titlul II, IV;
 3. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de Protecţie;
 4. HG nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de Liceu”;
 5. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie,cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

7. Ordinul nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament;

8. Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile                  generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

9. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

10. Ordonanța nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

11. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

  12. Constituția României, republicată.

II. Pentru funcția publică din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 1. Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
 3.       Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată.
 4. Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
 6. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 7.  Ordonanța nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 8.  Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare :
 9.   Constituția României, republicată.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând:

 • adresa de corespondență: Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud.Argeș

–     telefon/fax: Tel. / Fax.  – 0372030420/ 0372030421

       –   email: dasp@dasp.ro

 • persoana de contact și funcția deținută: Marinescu Gabriela-Florentina – inspector – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii.

Atribuțiile prevăzute în fişa postului precum și alte date necesare desfășurării concursului sunt prevăzute în anexele atașate prezentului anunț.

cerere de inscriere.docx

cerere de inscriere

fisa postului consilier clasa I gr sup-SPCAT

fisa postului inspector clasa I gr sup-SBSPF

Concurs/examen de promovare in grad profesional a functionarilor publici