ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, organizează concursul/ examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 30.05.2022 ora 1000– proba scrisă;
 • 02.06.2022 ora 1000– interviul.

Conform prevederilor art. 479 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/ examenul de promovare sunt:

Nr. crt.Denumire funcțiecategorieClasaGradul profesional deținutCompartimentulGradul profesional pentru care se organizează examenul/ concursul
1.InspectorexecuțieIprincipalServiciul Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnicesuperior
2.InspectorexecuțieIprincipalServiciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelarăsuperior
3.InspectorexecuțieIasistentServiciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelarăprincipal
4ConsilierexecuțieIasistentServiciul Financiar- Contabilitateprincipal
 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în intervalul: 27.04.2022 – 16.05.2022.

Dosarul de înscriere conține în mod obligatoriu:

a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

c)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

d)formularul de înscriere.

BIBLIOGRAFIA

la concursul/examenul pentru promovarea în gradul profesional a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

I. Pentru funcția publică din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

 1. Constituția României;
 2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminarea, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HGR nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 7. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare.

II. Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Cartea I – Titlul II, III, Cartea a II-a – Titlul II, IV;
 3. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de Protecţie;
 4. HG nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de Liceu”;
 5. Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;
 6. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie,cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială , în domeniul protecţiei copilului;
 8.  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 9. Ordinul nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament;
 10. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile  generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 12. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordonanța nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 14. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare :
 15. Constituția României, republicată.

III. Pentru funcția publică din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate:

 1. Constitutia Romaniei, republicata;
 2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 57/2019, privind Codul administrativ, titlul V al Partii a III a,  titlurile I si II  ale Partii a VI -a, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. ORDONANTA GUVERNULUI nr.137/2000 privind  prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. LEGEA nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. LEGEA 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. LEGEA CONTABILITATII nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
 8. ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR.1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând:

 • adresa de corespondență: Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud.Argeș

–     telefon/fax: Tel. / Fax.  – 0372030420/ 0372030421

–   email: dasp@dasp.ro

 • persoana de contact și funcția deținută: Georgescu Elena – consilier juridic – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii.

Atribuțiile prevăzute în fişa postului precum și alte date necesare desfășurării concursului sunt prevăzute în anexele atașate prezentului anunț.

cerere-de-inscriere.doc

cerere-de-inscriere.pdf

Fisa-postului-inspector-clasa-I-grad-superior-SPPHPV

Fisa-postului-inspector-clasa-I-grad-superior-SPCAT

Fisa-postului-consilier-clasa-I-grad-principal-Serviciul-Financiar-Contabilitate

Fisa-postului-inspector-clasa-I-grad-principal-SPCAT

Concurs/ examen de promovare în grad profesional a funcționarilor publici